Jump to content

Wp/tzm/ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵓⵔⵜⴰ ⴷⴷⴰⵏ ⵖⵔ ⵉⵙⵔⴰⵉⵍ, ⴷ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵉⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ, ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵉⵏ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵉⵍⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵣⵣⵢⴰⵜⵏ ⵙⵔⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵍⵎⵍⵍⴰⵃ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⴱⴱⴰⵄ ⵢⴰⴹⵏ ⵣⴷⴰⵖⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ. ⵜⵉⵔⵓⴱⴰⵄ ⴰⴷ ⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⴷⴰ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵓⵙⵉⵏⵜ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⴳ ⵉⵏⵙⴰⵢⴻⵏ ⵙ ⵜⵢⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉⵖ ⵖⵔ ⵜⴰⵢⵙⵙⵉ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⴰⴷ. ⵜⵔⴱⴱⴰⵄ ⴰⴷ ⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ, ⵜⵜⵓⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⴷ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⵏ ⵓⵥⵓⵔ ⵏⵏⵙⵏ (ⵎⴰⵏⵉ ⴷ ⴽⴽⴰⵏ, ⵉⵣ ⴷ ⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏ, ⵏⵖ ⵓⵔⵓⴱⴰ, ⵏⵖ ⵓⵔ ⴳⵉⵏⵜ ⵖⴰⵙ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ), ⵏⵖ ⴷ ⵎⴰⵏ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⵜⵜⵉⵜ, ⵜⵓⵙⵖⴰⵏⵜ ⵖ ⵙⵏⴰⵔⴰⵏⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴷ ⵎⴰⴷ ⵜⴻⵏⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⴱⴱⴰⵄ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⴷⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ.