Wp/tzm/ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ


ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1926 ⴷⵉ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⴰⵢⵜ ⵙⴰⴷⴷⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴼⴰⵙ. ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵖⵔⴰ ⴷⵉ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵣⵔⵓ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⴽⵓⵍⵉⵊ ⵏ ⴰⵣⵔⵓ, ⵉⴹⴼⵔ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵓⵎⵣ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⴷⵉⵒⵍⵓⵎ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵓⵙⴳⵎⵉ. ⵎⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵙⴳ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴻⴼⴼⴰⵖ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⵉⴽⴽⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⵎⵉ : ⵙⴳ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴻⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⴽⴽⴰ ⴼ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵔ ⴰⵎⴻⵣⵣⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷⵉ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1970, ⴰⵔ ⴰⵏⴻⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ. ⵎⴻⴽⵍⵉ ⴷⴰⵖ ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ. ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵢⴰ, ⵢⴻⴳⴰ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴰⵎⴻⵙⵍⴰⵢ ⵖ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ. ⵜⵉⴳⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ, ⵢⴻⴳⴰ ⵜ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⵉⴳⴰⵔⴰ ⴷⵉ ⵔⴱⴰⵟ.

ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ[edit | edit source]

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵉⴳⴰ ⵖ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⵔⴽⵏ ⵙ ⵓⴷⵎ ⵉⵎⵏⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⵔⵔⵓⴽ. ⵣⵖ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵡⴰⵙⵏ 60 ⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴰⴷ ⵉⵎⵎⴰⵖ ⴰⴼ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⴷⵎ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⵎⵣⵃⵍⵉⵏ ⵎⵔⵔⵓⴽ ⵏⴳⵔ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵢâⴷⵏ. ⴽⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⴰⵙ ⵉⵎⵎⴰⵖ ⴰⴷ ⵉⵙ ⵉⵎⵍ ⵉ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵔ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵏ ⵜⵉⵣⵔⵉⴳⵉⵏ ⵍⵍⵉⴼ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ, ⵙⵍⵍⴰⵡⵏⵜ ⴰⴽⵡ ⵓⴳⴳⵓⴳ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵎⴽⴰⵏ ⴰⴼ ⵢⴰⵔⴰ ⵖ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⴼⴰⵇ ⵢⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⴼ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⵏ ⵜⴰⵎⵎⴰⵖⵜ ⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵙⴳⴳⵡⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉⴷ ⵜⴽⵛⵎ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ. ⵎⴰⵛⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵔ ⵜ ⵢⵉⵡⵉ ⵖ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵏ ⵖ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ. ⵎⴷⴷⵏ ⵓⵔⵜⴰ ⴷ ⴼⴼⵓⵖⵏ ⵖ ⵜⵏⴰⵏⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉⵙ ⵉⵣⴷâ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵙⵉⵡⵍ ⵏⵏⵙ. ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴳⴰ ⴰⴳⴷⴰⵍ ⵙ ⵓⵔ ⵉⵙⵏⵎ ⵢⴰⵏ. ⵎⴽⴰⵏ ⴰⴼ ⴷⴰⵖ ⵉⵙⵡⴰⵏⴳⵎ ⴰⴷ ⵢⴰⵙⵉ ⵉⵎⵉⵙ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵉⵎⵏⵏⴰⵡⵏ, ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵓⵔ ⵉⵇⵇⵏ ⴼ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ. ⴰⵙⵖⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵉⵎⵔⵔⵓⴽⵉⵢⵏ, ⵢⵉⵖⵉ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵡⵍ ⵉⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵎ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⴷⵏ ⵓⴳⴳⵓⴳ ⴰⵄⵔⴰⴱ ⵏⵖ ⴰⴽⵡ ⴰⵣⵓⵔ ⴰⵄⵔⴰⴱ, ⵉⵍⵍⵓⵍⵏ ⵖ ⵉⵎⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵏⴰⵙⵉⵔⵉⵢ ⵖ ⵎⵉⵙⵔ, ⴷ ⵍⴱⴰⵄⵜ ⵖ ⵙⵓⵔⵢⴰ ⴷ ⵍⵄⵉⵔⴰⵇ. ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵓⵢⴰⵏ, ⵉⵎⵔⵔⵓⴽⵉⵢⵏ ⵙⵓⵍ ⵇⵇⵏⵜ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴼ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⵍⵍⵉⴼ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰ ⵜⵖⵙⴰ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵜⵉⵡⵡⵔⵉⵡⵉⵏ[edit | edit source]

ⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴰⵜ ⵓⵙⵉⵡⵍ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵔ ⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵙⴰⵜⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴼ ⵉⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵖ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ, ⵖ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ, ⵙⵙⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⵙ ⵉⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⵖ ⵡⴰⵡⴰⵍ, ⵙ ⵉⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⵖ ⵉⵖⵔⵎ. ⵖⵉⵏ ⴰⵖ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵣⴳⴰⵏ ⵏ ⵎⵓⵀⴰⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵖ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵉⴷⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵎⴰⴷ ⵢⴰⴷ ⵢⴰⵔⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉⴳⴳⵣⵣⵓⵍⵏ ⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵉⵣⴷâⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵎⵎⵉⵎ ⵉ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵙⵔⴳ ⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⵛⵛⵏ ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ ⵖ ⵜⴰⵙⵖⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⴷⵔⵏ, ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵜⴰàⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵖⴼ ⵜⵊⵔⵔⵓⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵢⴰⵡⵙ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵖ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⵎⵙⴽⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴷ ⵢⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵖ ⵉⴷⵃⵔⵉⵙⵏ ⵉⴳⴳⵓⵔⴰⵏ ⵢⴰⵔⴰ ⵎⵓⵀⴰⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ. ⵉⵔⴰ ⴳⵉⵙ, ⵖ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉⵢ, ⴰⴷ ⵢⵙⵎⵓⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵏⵉⵏ ⴰⵎⵏⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏ ⵖ ⵜⵉⵣⵉ ⵢⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⵔⵓⴽ.

ⵉⴷⵍⵍⵉⵙⵏ[edit | edit source]

  • Pensées sous-développées, 1972, Librairie-papeterie des écoles, Rabat.
  • Ce que dit le muezzin, 1974, Librairie-papeterie des écoles, Rabat.
  • Aperçu sur trente-trois siècles d’histoire des Amazighs, 1989, Alkalam, Mohammedia.
  • Dictionnaire bilingue : arabe-amazigh, tome 1 (1990), tome 2 (1996), tome 3 (1999), Publications de l’Académie marocaine.
  • Quarante-quatre leçons en langue amazighe, 1991, Édition arabo-africaine, Rabat.
  • Le dialecte marocain : un domaine de contact entre l’amazigh et l’arabe, 1999, publication de l’Académie marocaine, Rabat.
  • La langue tamazight et sa structure linguistique, 2000, Le Fennec, Rabat.
  • Pour un Maghreb d’abord maghrébin, 2000, Centre Tarik Ibn Zyad, Rabat 9954-0-1662-7.

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ[edit | edit source]