Wp/tzm/ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ

edit   

ⴰⵏⵙⵓⴼ ⵙⵉⵡⵏ ⴷⵉ ⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ (ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ: ⵉⵎⵣⵔⵓⵢⵏ) ⵏⵖ ⵜⵜⴰⵔⵉⵅ, ⴷ ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ (étude) ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵢⵣⵔⵉⵏ. ⵡⵉⵏ ⵢⵜⵜⴰⵔⵓⵏ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ "ⴰⵏⵎⵣⵔⵓⵢ [historien]". ⵍⵍⴰⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵢⴱⴷⴰⴷ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴱⴷⴰⵏ ⵢⵎⴷⴰⵏⵏ ⵜⵜⴰⵔⵓⵏ. ⵉⵏⵎⵣⵔⵓⵢⵏ ⵜⵜⵏⴰⴷⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⴰⵍ ⴰⵏⵔⴰⵔ, ⵙⴰⴽⴽⵉⵏ ⵃⴽⴽⵓⵏ-ⵜⵏⵜ-ⵉⴷ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵄⵔⵔⴹⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⴰⴼⵏ ⴷ ⴰⵛⵓ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵙⴱⴱⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵜⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⵉ.

edit   

ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ

Tombeau Tin Hinan
Tombeau Tin Hinan

ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ. ⵜⵍⵓⵍ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ, ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 4. ⵜⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⵯⴷ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵎⵓⴷⴷⵓⵏ ⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ "ⴰⴱⵙⵙⴰⵍⴰ" ⴳ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⵀⴰⴳⴳⴰⵔ. ⵜⵙⴽⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ. ⵜⵙⵙⵎⵖⵓⵔⵜ, ⵜⵙⴱⵓⵖⵍⴰ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⴽⵔⵣⴰ ⴷ ⵜⴽⵙⵙⵉ ⵜⴰⵣⵣⵓⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ. ⵜⵙⵓⵍ ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⴰⴼⵓ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵓⵀⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⵏⵏ. ⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ "ⵉⵎⵎⴰⵙⵙⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵀⴳⴳⴰⵔ".

edit   

ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⵓⴼⵔⵉⵏ

ⴷⵉⵀⵉⵢⴰ (ⵙ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ Dihya), ⴷⴰ ⴰⵙ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⴽⴰⵀⵉⵏⴰ (كاهنة), ⵓⴷⴰⵢⵏ ⴷⵉⴱⵓⵔⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵜⴱⴻⴷⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵄⵔⴰⴱⵏ, ⵜⵎⴰⵖ ⴰⵜⵏⵉⵏ ⵜⵙⵙⵉⵜⵉ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵣⵖⴰ. ⴳⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 695 ⴷ 705. ⴱⵏ ⵡⴰⵍⴷⵓⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴷⴷⴻⵔ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⴷ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ (127) ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⴷⵉⵀⵢⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵎⵉ ⴱⵔⵎⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴼ ⵄⵓⵇⴱⴰ ⴱⵏⵓ ⵏⴰⴼⵉⵄ ⵜⴳ ⵜⵎⵉⵏ ⵏⵜⴰⵏ ⵡⴰⵍⴰ ⵉⵎⵙⵙⵎⵓⵏⵙ. ⵎⴰⵅⵅ ⴷⵉⵀⵉⴰ ⵜⴼⵍⵏ ⴳⵉⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵍⵉⵖ ⵜⵓⵙⵙⵉ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⵜⵙⵏⴽⵔⵜⵉⴷ. ⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⴰ ⵉⵙⵙⵏ ⴼ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⴷⵉⵀⵢⴰ ⵢⴰⵣⵏ ⵉⵖⵡⴰⵖⵏ ⵉⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ. ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴰⴽⵙⵉⵍ ⵔⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⵖⵔ ⴷⵉⵀⵉⵢⴰ. ⵔⴰⵙ ⵉⵙ ⵖⵍⵉⵏ ⴰⵔ.

edit   

ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ

edit   

ⵙⵙⵉⵏ ⵎⴰⵙⴷ...

ⴰⴼⵓⵍⴰⵢ ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (Apuleus) ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵎⴰⴷⵓⵔ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⵣⵍⵎⴹ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 125 . ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴰⵎ ⵜⴰⴼⵍⵙⵓⴼⵜ, ⵜⴰⵙⵜⵔⵓⵏⵓⵎⵉⵜ, ⴰⵙⵓⵊⵊⵉ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ. ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ. ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 170. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵓⴼⵓⵍⴰⵢ ⵙ ⵉⴷⵍⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵣⵓⵏⴷ: "ⴰⵙⵏⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ" ⴷ "ⵎⵉⴷⵉⵙⵉⵏⵉⵍⵎⴰ" ⴷ "ⴰⵙⵜⵔⴰⵏⵓⵎⵉⴽⴰ"

edit   

ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ

edit   

ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

Meta-Wiki
ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵉⴳⴳⵓⵔⵏ
Commons
ⴰⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⵢⴰ
Wikispecies


edit   

ⵉⴳⴳⵓⵔⴰ