Jump to content

Wp/mnc/dulimbai niyalma irgen gunghe gurun

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | mnc
Wp > mnc > dulimbai niyalma irgen gunghe gurun

manju hergen -i ubaliyambuha fiyelen be, ubade tuwaki.


中华人民共和国
Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó

Dulimbai Niyalma Irgen Gunghe Gurun
Kiru
Kiru
gurun i gisun: nikan gisun
siden i gisun: nikan gisun
daruhai baitalara gisun: {{{lang-regional}}}
be lii hi tiyan de {{{president}}}
gemun: beging hoton
ujui uju amba hoton: {{{ujui uju amba hoton}}}
cooha: dulimbai irgen sulambushūn cooha
irgen: nikan, manju, sibe, monggo, hoise, hasak, solho, oros, tanggūt etc.

uheri 56 uksura

talgari: 9,596,961 km2
anggala: 1,443,497,378 (2,021)
fisin kemun: 145
jiha: niyalma irgen -i jiha
banai erin: UTC +8
asu (TLD): .cn
uksun feniyen:
uksun feniyen: {{{uksun feniyen}}}

dulimbai niyalma irgen gunghe gurun (nikan hergenː 中华人民共和国) embici dulimbai urse dasacara gurun oci, dergi yasiya de bisire weilesi ursui yarhūdara, weilesi usisi culgan -i fulehei dele obuha, dulimbai gurun -i uhelin hokin -i yarhūdara dulimbai gurun cohotoshūngge bacan yoson -i gurun.

inggiri gisun "China" hūlame ere gibsun suduri i gurun cin gurun ci jihengge. encu gebu junghuwa(中華), dulimbai gung(中共, uhelin yoson dulimbai gurun) jergi bi.

juweci jalan jecen dain manggi gurun ilibuha erin de 1949 nenehe be "fe dulimbai gurun", amaga be "ice dulimbai gurun" hūlaha.

suduri

[edit | edit source]

ere gurun 1949ci aniya de ilibuha. damu, dulimbai gurun i suduri ereci golmin. dulimbai gurun justan be tuwacina.

1949ci aniya de gurun irgen hokin etebufi uhelin hokin dulimbai gurun be ulhiyen ejelehe. 1949ci aniya 10 biya 1 de beging i elhe taifin obure duka de moo dze dung dulimbai urse dasacara gurun arahangge be selgiyehe.

manggi deng šoo ping kesike leolen be selgiyeme uhelin yoson bifi damu hethetu yoson baitalame dulimbai gurun i hūdasan badaraka.

manggi giyang dze min, lii peng, ju žung gi jergi dulimbai gurun be yarhūdame badaraha. kemuhengge GDP 11% wesike.

te si gin ping yarhūdame kadalame bi.

anggala

[edit | edit source]

anggala gemu 1,374,370,000 niyalma. ere oci jalan jecen de ujui landu ton.

dulimbai gurun i anggala nikan uksura 90% bime komso ton uksura inu bi. dulimbai gurun niyalma justan tuwacina.

te dulimbai gurun emu boigon i juse be juwe niyalma takambi.

gisun

[edit | edit source]
beging i kiyan cing men

nikan gisun be baitalambi. damu komso ton uksura beyei gisun gisurere baita inu bime manju gisun oci dulimbai gurun i emu gisun kai.

kemuhengge nikan gisun oci uhe gisun kai. tacikū, gungli, dasan jergi hacingga baita de ere gisun baitalambi. damu ba bade nikan gisun i ba i gisun geli komso ton uksura i gisun inu gisureme baitalambi.

komso ton uksura i beye dasangga bana de geneci ere uksura i gisun eici hergen de araha ai ai jaka tuwarangge mutembi.

dasan

[edit | edit source]

dulimbai niyalma irgen gungho gurun oci emu dang dasara emu dang durun inu. geli uhelin yoson gurun inu.

ulusu gurun i irgen i orolosi i isan de fafun geli gurun i yabure jugūn be toktombi.

emu fali dulimbai gurun

[edit | edit source]

emu fali dulimbai gurun(一个中国) serengge hong kong oron, makao oron, taiwan tun dasara de baitalara gibsun. hong kong, makao jai yamun i dalji be emu gurun juwe durun(一国两制) seme, taiwan tun jai yamun i dalji be juwe dalin dalji(两岸关系) sembi.

hūdasan

[edit | edit source]

dulimbai gurun ai ai jaka be arambi. jalan jecen de "made in China" sere jaka tuwarangge mutembi.

te dulimbai gurun i GDP jalan jecen ci jacin kai. 2018ci aniya de hūdasan oci $ 13 saja 5 minggan tumen bihe. 2014ci aniya de dulimbai gurun aifini amairika be dulefi jalan jecen de ujui amba hūdasan gaime oho.

cooha

[edit | edit source]

fafun de dulimbai gurun i cooha oci gurun i cooha waka. tese hokin i cooha bime tesei gebu oci "dulimbai gurun urse sulambure cooha" inu. te niyalma sonjome isafi 2,285,000 niyalma cooha de bi. tangkajan(坦克) 7,470 fali, deyetun 4,092 fali, jahūdai 562 fali bi.

gurun i dalji

[edit | edit source]

dulimbai gurun, pakistan, oros oci haji gurun.

dulimbai gurun 1991ci aniya sowiet holbon mukiyefi hethetu yoson gurun dalji holbobuha.

emu girin emu jugūn

si gin ping yarhūdame dulimbai gurun i tolgin(nikan gisun: 中国梦) deribuhe. ere i emu girin emu jugūn(nikan gisun: 一带一路) sere arga bodombi. ere arga i emu oci ba i jugūn be sirara jaka, emu oci mederi i jugūn be sirara jaka inu.

šuwen

[edit | edit source]

dulimbai gurun i šuwen haha sirame hūncihin sirambi. hiyoošun gingguleme bithe i tacin deribuhe ba kai. golmin hecen, dabkūri dorgi hoton jergi i iliburan bi. inenggi 春节, 清明, 劳动节, 端午 jergi inenggi bi.

tacihiyan

[edit | edit source]
  • an tacin/akū - 73.56%
  • fucihi tacihiyan - 15.87%
  • doose - 7.6%
  • protestant - 2.19%
  • islam - 0.45%
  • katolik - 0.34%

daljingga

[edit | edit source]