Wp/kip/विकिपीडिया:स्वशिक्षा/विकिपीडिया जोड

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search
परिचय   सम्पादन   रूपरंग   विकिपीडिया जोड   सन्दर्भ  स्रोत   वार्तालाप पृष्ठ   ध्यान नइचुके   पन्जीकरण   बाका बाकै
विकिपीडिया जोड (Link)र सन अन्य विषयरल आरंभिक जानकारी (अंग्रेजील वीडियो)

विकिपीडियाए लेखरलाई तोबोइ छुट्टो सँग जोडिने अती आवस्यक ले, कताने हैगार्काई आआे जोडर (Link) द्वारा पाठकराइ तोबो लेखङाइ छुट्टो लेख सम्बंधित जानकारीसम्म सजिलै केआे ढुर। आआेङाई विकिपीडियाए उपयोगिता मस्त गुणा बढिडे बाए।

जोड (Link) कसिने[edit | edit source]

कुनै तोबो लेखल छुट्टो लेखए लागि जोड (Link) जइने लागि नोए अइडे सन होडे दोहरो घेआे कोष्टल प्रयोग टाने चिन्ह लाइदुचुके,आआे प्रकार:

[[ला]]

जो जेमी संपादनए झिन्टाए पाठकलाई यितानो रङसिने ले: ला

यदि जे जोड (Link) झाडे जोडिसिऊ लेखए मिन केइ छुट्टो गरङसिक अथवा अन्य शब्दर भन्दा जोडिसिऊ शब्दर छुट्टै रङसिक है जेगार्जेऊ ताकन आआेए लागि नलीला चिन्ह "|" ए प्रयोग जइआे जेढुइ । आआे अंग्रेजीए कुंजीबोर्ड (कीबोर्ड)ल SHIFT+BACKSLASH (SHIFT+\)ङाए सजिलै सन सर्सिइ, होकाई ध्यान योचोके आआे पूर्णविराम ("।") चिन्ह भन्दा अलग टाए । रङचुके, नली-चिन्हए प्रयोगङाई यदि गेराई:

[[काठमाडौं|नेपालए राजधानी शहर]] गेसर्किन भने

आआे यितानो रङसिने ले: नेपालए राजधानी शहर

जे कुनै लेखला खण्डए लागि पनि सीधा जोड (Link) झाआे जेढुइ भने नल

[[नेपाल#इतिहास|नेपालए इतिहास]]जइने परिइ । अइजइडे जइसिऊ जोड (Link) ल यितानो रङसिने ले: नेपालए इतिहास

यदि जेलाई दर्शइसिऊ जोड (Link) गाढा या घ्यान्टे अक्षररल गटाक हैगार्ने टाँक भने दोहरो चकोर ब्रैकेटरला ऐडे-होडे अपस्ट्रफिए चिन्ह (') योचोके:

''[[बैशाख]]''

जो रङकाई यितानो ताने ले: बैशाख

जोड (Link) झाकाई आआे सधैं पक्का जइचुके जोड (Link) सही लेखल गपरिक। उदाहरणए लागि दूरदर्शन टि.वि. उपकरणए लेखए लागि जोड (Link) सा । दूरदर्शन (चैनल) भारतीय सरकारी च्यानलए लागि लेख सा । प्रायः यितानो स्थितिलागि "बहुविकल्पी" पन्नार जइडिर जो स्वयं लेख माङकर तर तोबो मिताऊ मिन टाआेर लेखराई लागि जोड (Link)राई सूची टाए। उदहारणए लागि नील(बहुविकल्पी) तोबो यितानो पृष्ठ सा। तोबैज मिन टाआेर मस्त लेखर लेर भने नलीए चिन्हए प्रयोग बन्दै महत्वपूर्ण ले, कताने लेकाई पाठकराई लागि "शेखूपुरए बस्ती उत्तर प्रदेशए हमीरपुर जिल्लाल ले" सजिलो ले भने "शेखूपुरए बस्ती उत्तर प्रदेशए हमीरपुर जिला, उत्तर प्रदेशल ले" हैगार्डे परिने ल अफ्ठ्यारो लागिइ तर न्हेबोलो ज जोड (Link)ए पाठकलाई नो तोबो लेखल लाङो ।

ध्यान योउचो यदी कुनै लेख हार्क सम्म सर्सिउ माले भने नोए जोड (Link)ए रंग घ्यामो टाए, जस्तै :

[[मंगल ग्रहल मिराई पाँचौं बस्ती]]

जो पाठकलाई यितानो रङसिने ले: मंगल ग्रहल मिराई पाँचौं बस्ती

जोड (Link) खर्क झाने[edit | edit source]

लेखराई लागि जोड (Link) झाने कुनै पनि पृष्ठराई लागी मस्त उपयोगी बनिइ, तर मस्त जोड (Link) अटाकिन मिलुङ अल्मलिडे लेख परिने कठिन टाए। मस्त जोड (Link)राई स्थितिङाइ बचिने लागि, कुनै लेखए लागि जोड (Link) तब योचोके जब नो मिनए वर्णन कुनै पृष्ठरल पहिलो पटक यासिउ गटाक। "विश्व" जस्तै अत्यधिक साधारण शब्दराई लागि जोड (Link) टायोच्यो।

विकिपीडियाल केहि अन्य चाआे लेखरलाई रङडे जे सिउसिउ जे ढुइ खर्क जोड (Link) झाने टाए होकाई खर्क माटाए। केहि चाआे लेख जे पनि उत्तम लेखए सूचील दइसिने लेर।

श्रेणीर[edit | edit source]

जे लेखरलाई उचित श्रेणिरल नइआे जेढुइ। यदि कुनै सम्बंधित लेखए श्रेणी रङडे जेलाई कुनै लेखए लागि उचित श्रेणी या श्रेणीर लेर, जो लेखए अन्तङा[[श्रेणी:]] सर्चुके, होकाई श्रेणीए मिन द्विबिन्दु (कोलन, ":"ए चिन्ह) सन ब्रैकेटराई बीच नइने टाए।

आआे मस्त जरूरी ले जे पनि लेखरल सही श्रेणीर लाइचुके ताकि अन्य मिराई सजिलै ज जे जइआे लेख खिमुन गढुकर।'आआे जइने पारेभन्दा चाआे आफू अमी लेखसन सम्बन्धित अन्य लेखरलाई खिम्डे नोराई श्रेणिरलाई आफू मि लेखए लागि पनि प्रयोग डोचुके। यदि जे कुनै सय बारेल लेख सर्ने जेपान्जेउ ताकन नो तहए अन्य सयराए लेख खिम्ने प्रयास डोचुके होनोङाइ जेलाई केहि उचित श्रेणीर मिलिने अढुकर।

आआे शिक्षारलाई प्रयोगपोल प्रयोग डोचुके