Wp/ii/ꆃꎭꆈꌠꊨꏦꏱꅉꍏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | ii
Wp > ii > ꆃꎭꆈꌠꊨꏦꏱꅉꍏ
ꆃꎭꆈꌠꊨꏦꏱꅉꍏ

凉山彝族自治州 (ꉌꈲꉙ)

ꏱꅉꑤ
ꁍꇩ ꍏꇩ
ꌧꍧꌜ
ꅉꇗ
ꃅꊂ 60,261 ꐽꎐꉻꆏ
4,532,809 (2009ꇴꎖ)
ꄮꈉꃅꄷ UTC+08:00
ꄀꌬꎃꊐꌐꂷ 834

ꆃꎭꆈꌠꊨꏦꏱꅉꍏ,ꐕꃀꌺꏮꁧꍏ,ꆹꍏꉸꏓꂱꇭꉼꇩꌧꍧꌜꃤꊨꏦꏱꅉꍏꈐꂷꉬ,ꂱꌧꍧꌜꑾꌋꈤꏭꐛ。ꍏꒄꀙꊪꍏ、ꑷꉢꏃ、ꆺꎭꏃ,ꏣꑴꑿꏃ、ꇂꌜꍋꄫꏃꑾꌋꈤꁁꏯꐂꇊꉷꏃ,ꑭꑿꇂꌜꃶꏦꏃ、ꄃꎹꍏ。ꄃꑳꁦꌺꇈꋒꀙꍧꑾꌋꈤꏭꌧꍧꇅꐦꃀꑴꃀꉗꀑꅔ꒜ꊪꇬ,ꊖꀙꇨ。ꇂꍈꀁꂥ。ꑷꑴꏦꒈꀑꏭꃅꄷꄉ,ꑟꃀꉗꀑꉗꀑꅔꃀꑴꃀꁧꏢꄃ,ꇤꊪꉒꑘ,ꁮꐚꃅꄷꄊꑪꁧ、ꑴꇤꁧ、ꈯꄔꑸꎭ,ꈯꄔꈻꃀꀄꊭꌠꊪꃀꌺ、ꉢꉳꁧ、ꐔꇂꎭꁧꏡꁧ,ꂿꀯꃀꀄꊭꀉꒉꏂꉐꋒ。ꏢꎭꄇꒉꈴꌠꇂꎰꑿꃀꁆꏯꑳꆀꇂꌜꄹꊨꉼ,ꈌꄸꉻꏭꏢꎭꏦꒈꌺꌺꐊ。ꈬꄔꑭꍣꐦꀞꇬꋂꒉꄬꒊꃀꐊ,ꒈꂪꏭꆏꑷꃀꏦꇬꃹ。ꁮꐚꃅꄷꍨꋍꎾꃝ、ꈯꄔꀒꎂꎿꃀ、ꏸꍝꃛꑸꑽꒊꃀꒈꌺꀉꒉꌕꂷ。ꍏꏮꁥꌠꉇꇷ60,261ꐽꎏꉻꆏꐥ。ꊻꂷ468ꑱ,ꆈꌠꊻꂷꍆꐪ49%ꍆ。ꊨꏦꏱꅉꍏꂽꇜꑭꊗꏃ,ꎸꃀꒄꏃꐔꑳꏿ,ꐕꀙꍣꐕꏸꐕꄜꈯꄜꈚꌠꇬ,ꌋꏦꌋꆀꇩꈐꇩꉈꃅꈬꏷꇓꈓꉬ。

ꐩꋊ[edit | edit source]

ꏢꑴꑴꍏꋍꏂꇬꀯꄟꍗꐊ。ꆆꀙꍨꑵꏃꂓꁦꌠꄺꀱꎼꇁ。ꌖꄤꐕꍏ。ꄤꂫꎸꇂꏦꏧꍣꃚꄻ。ꌚꄌꒀꄌꇇꆹꄊꏦꑣꍣꏧꃚꂶꌠꉬ。ꑼꏣꑴꌦꄜꃀ,ꑼꐧꐧꇬꆏꌧꍧꌜꐕꏣꀙꏣꇂꌜꉬ。ꂱꍨꇫꇬꆪꌠꑴꄜꌩꂷꊠꐨ꒜ꇴꎸꉼꁏꌌꐕꒀꀻ。ꏾꍨꏓꐊꇛꌺ。ꉹꁌꃼꈎꀕꀨꇬꍧꄂꏣꏲꑘꊩ,ꄬꑭꈁꌜ。1950ꈎꐕꇭꐕꇬ,ꑿꈁꑭꈁꌜꁌꄝꅜ。1952ꈎ,ꑟꈁꌜꑿꄉꃀꏿꎭꆈꌠꊿꋅꊨꏦꏱꅉꋈꄻꄉ,ꑴꐕ11ꅿꇫꐊ。1955ꈎꑭꈁꌜꆹꇔꇧꎭ,ꏣꎭꊨꏦꏲꌠꑴꇤꌧꍧꌜꆏ,ꊨꏦꏱꅉꍏꄺꀱ。

ꃅꌗ[edit | edit source]

ꊻꂷꏓꌗꃷꁨꊫꌐ[edit | edit source]

ꎆꏣ[edit | edit source]

ꂘꑘ[edit | edit source]

ꏲꑘꏱꁕꁸ[edit | edit source]

ꃄꁱ
# ꊿꑫꊾꂓ ꉌꈲꉙ Hanyu Pinyin ꊿ (2004ꇴꎖ) ꃅꊂ (km²) ꊻꂷꌤꐨ (/km²)
1 ꀒꎂꏃ 西昌市 Xīchāng Shì 580 000 2 655 218
2 ꋂꂿꑤ 盐源县 Yányuán Xiàn 330 000 8 388 39
3 ꄓꍣꑤ 德昌县 Déchāng Xiàn 190 000 2 284 83
4 ꑌꄷꑤ 会理县 Huìlǐ Xiàn 440 000 4 527 97
5 ꉼꄏꑤ 会东县 Huìdōng Xiàn 370 000 3 227 115
6 ꆀꆆꑤ 宁南县 Níngnán Xiàn 180 000 1 667 108
7 ꁌꐭꑤ 普格县 Pǔgé Xiàn 140 000 1 905 73
8 ꀭꄮꑤ 布拖县 Bùtuō Xiàn 140 000 1 685 83
9 ꏁꇉꑤ 金阳县 Jīnyáng Xiàn 150 000 1 587 95
10 ꏪꐦꑤ 昭觉县 Zhāojué Xiàn 230 000 2 699 85
11 ꑝꅇꑤ 喜德县 Xǐdé Xiàn 150 000 2 206 68
12 ꍿꆈꑤ 冕宁县 Miǎnníng Xiàn 340 000 4 423 77
13 ꃺꄧꑤ 越西县 Yuèxī Xiàn 270 000 2 257 120
14 ꇤꇉꑤ 甘洛县 Gānluò Xiàn 190 000 2 156 88
15 ꂿꈬꑤ 美姑县 Měigū Xiàn 190 000 2 573 74
16 ꃀꁧꑤ 雷波县 Léibō Xiàn 240 000 2 932 82
ꏱꅉꑤ
17 ꃆꆹꀒꋤꊨꏦꏱꅉꑤ
木里藏族自治县 Mùlǐ Zàngzú Zìzhìxiàn 130 000 13 252 10

ꁱꀕ[edit | edit source]

ꎞꎭ[edit | edit source]

ꋦꈭ[edit | edit source]

ꉜꉚꉜꀘ[edit | edit source]

ꋓꉪꁨꄉ[edit | edit source]

ꉜꎖ[edit | edit source]

ꀒꁨꋍꁘꃅꉜꀘ[edit | edit source]

ꉇꉻꐯꊛ[edit | edit source]