Wn/nan/Thâu-ia̍h

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | nanWn > nan > Thâu-ia̍h

Hoan-gêng kong-lîm Bân-lâm-gú

WIKINEWS
Chū-iû ê sin-bûn lōe-iông, ta̍k-ke lóng sī sin-bûn kì-chiá!

Pài-la̍k, 2021-nî 11-goe̍h 27-hō, 14:55.

Chit-má ū 40 phiⁿ sin-bûn.


Iota 2020-11-17 440z-1240z.gif

Nî-ka-la̍p-koa cha̍p-it--goe̍h chòe ‘Thih-thai’ siōng-bô ū jī-cha̍p-poeh lâng sí-bông

Kin-nî Tāi-se-iûⁿ thâu chi̍t lia̍p gō͘ kip jia̍t-tài khì-soân Iok-thap (Iota), i ê tiong-sim hū-kīn siōng tōa hong-sok í-keng kàu ta̍k-tiám-cheng nn̄g-pah la̍k-cha̍p kong-lí, m̄-nā kin-nî thong Tāi-se-iûⁿ siōng kiông, koh sī Tāi-se-iûⁿ iú-sú-í-lâi siōng òaⁿ chhut-hiān--ê gō͘ kip jia̍t-tài khì-soân. Bóe--á i tī tong-tē sî-kan cha̍p-la̍k hō àm-mî teng-lio̍k Nî-ka-la̍p-koa (Nicaragua) Hó-le̍k-hu̍t (Haulover) hū-kīn ê iân-hái tē-khu, chō-sêng pō͘-hūn só͘-chai leh chòe-tōa-chúi kap chúi-pang-soaⁿ. Kok-ka hong-chai ki-koan ê pò-kò lāi-té tiō kóng, bo̍k-chêng siōng-bô ū jī-cha̍p-poeh lâng put-hēng sí-bông, lēng-gōa iáu-ū jī-cha̍p-káu lâng sit-chong.
→ Choân-bûn


SARS-CoV with corona.jpg

Choân-kiû chhiau-kòe 3000 bān lâng jiám-tio̍h sin-koan-hì-iām

Sin-koan-hì-iām sè-kài e̍k-chêng koh-chài chhèng-koân, kin-kì Lō͘-thàu-siā thóng-kè, kàu 2020 nî 9 goe̍h 20 ji̍t ûi-chí, choân-kiû khak-tēng tit-tio̍h sin-koan-hì-iām ê jîn-sò͘ í-keng chhiau-kòe 3000 bān, sí-bông pēⁿ-lē ta̍t-tio̍h 94 bān lâng. Kî-tiong, Bí-kok sǹg-sī e̍k-chêng e̍k-chêng siōng giâm-tiōng ê kok-ka, sui-jiân jîn-kháu chiàm choân sè-kài chóng-gia̍h kan-na 4%, pēⁿ-lē sò͘ khiok-sī chiàm choân-kiû 20%; khak-chín pēⁿ-lē ū 666 bān 4021 lē, sí-bông pēⁿ-lē 19 bān 7447 lē, lióng-chiá lóng-sī sè-kài tē-it koân, lēng-gōa koh-ū 55 bān ê gín-á-lâng tio̍h-pēⁿ.
→ Choân-bûn


Wujie Dam01.jpg

Bú-kài-pà bô chèng-siông pàng-chúi chō-sêng sì lâng sí-bông

Káu-goe̍h cha̍p-saⁿ thàu-chá 4 tiám 12 hun, 5 tiám 8 hun, Tâi-oân lâm-tâu-koān Jîn-ài-hiong Bú-kài-tōa-pà tē-la̍k hō ê tiān-tōng chúi-cha̍h nn̄g kái bô-chèng-siông khui--khui, sûi chō-sêng Li̍k-chhe-khe khe-tiùⁿ, kā tī-leh khe-po͘ lō͘-iâⁿ ê sèⁿ Lô͘ kap sèⁿ Lōa ê nn̄g ke-kháu-á, lóng-chóng gō͘ ê lâng lâu-khì, kî-tiong sèⁿ lōa ê cha-po͘-lâng ka-kī peh khí-lâi hōaⁿ-téng, kan-na siū-tio̍h khin-siong, cha̍p-saⁿ hō chiap-sòa chhōe-tio̍h saⁿ ê siū-lān-chiá, siōng-bóe chi̍t ê sit-chong ê Lô͘ sìⁿ cha-po͘-lâng mah tī cha̍p-sì chái-khí 8 tiám 34 分 tī lî an-iâⁿ-chhù 11 kong-lí hn̄g ê-só͘-chāi hō͘ khang-khîn ti̍t-seng-ki chhōe-tio̍h.
→ Choân-bûn


Golden Bell Award of Zhu Ge Club 20180102a.jpg

Lô Sió-hûn in-ūi sit-giân chhéng-sî Kim-cheng-chióng phêng-úi

Kin-nî ê Kóng-pò Kim-cheng-chióng tī 8 goe̍h 19 ji̍t kong-pò͘ ji̍p-ûi miâ-toaⁿ. Tiàm kì-chiá-hōe hiān-tiûⁿ, phêng-sím-thoân ê chú-jīm úi-oân Lô Sió-hûn kóng-tio̍h Châi-thoân-hoat-jîn Goân-chū-bîn-cho̍k Bûn-hòa Sū-gia̍p Ki-kim-hōe chiat-bo̍k "Goân siaⁿ thàm-soh" ê sî-chūn, hoat-chhut "háu háu háu" koài-siaⁿ, koh kā tâi-hā ê goân-chū-bîn mn̄g-kóng, "Eh, lín sī-m̄-sī èng-kai án-ne kiò--ah!", chit-khoán tōng-chok kah giân-gí mō͘-hoān-tio̍h goân-chū-bîn ê cho̍k-kûn, ín-hoat chéng-cho̍k kî-sī ê cheng-gī. Lô Sió-hûn seng thàu-kòe Bûn-hoa-pō͘ ê lâng tī bīn-chheh hōe-sit-lé, cha-hng (peh goe̍h jia̍p-chhit) koh chhéng-sî phêng-sím úi-oân ê chit-bū, soan-pò thè-chhut phêng-sím-thoân. Bûn-hoa-pō͘ hoat siaⁿ-bêng piáu-sī, Lô Sió-hûn tam-jīm phêng-sím sī chin chīn-sim koh chin choan-gia̍p, chiam-tùi kóng-pò Kim-cheng-chióng ji̍p-ûi kì-chiá-hōe chit-kiāⁿ tāi-chì, i í-keng thàu-kòe iáⁿ-sī kio̍k piáu-ta̍t khiam-ì, pēng-chhiáⁿ í-keng chhéng-sî thè-chhut phêng-sím-thoân.
→ Choân-bûn


Sióng-sin siau-sit

Chhiáⁿ tiông-sin chéng-lí pún ia̍h lâi hián-sī sióng-sin siau-sit. Lí nā hoat-hiān pò-tō ū jīm-hô būn-tê, chhiáⁿ tàu siu-kái ia̍h-sī tī sin-bûn thó-lūn-ia̍h tiong thê-chhut lí ê kiàn-kái.

11 goe̍h 27 ji̍t


Tóng-àn koán:
2021 nî 9 goe̍h - 2021 nî 10 goe̍h - 2021 nî 11 goe̍h

Khai-sí siá sin-bûn

Wikinews sī iû múi-chi̍t ūi tho̍k-chiá só͘ choān-siá ê, mā pau-koah ——


Choān-siá sin-bûn chìn-chêng, chhiáⁿ chù-ì ē-kha kúi-hāng tāi-chì:

  1. Chhiáⁿ kiám-cha sin-bûn lia̍t-toaⁿ, khak-jīn lí ê sin-bûn iáu bô-lâng siá-kòe.
  2. Nā lí-sī tē chi̍t-pái choān-siá, chhiáⁿ chham-oa̍t Tâu-kó kiàn-gī.
  3. Nā su-iàu chhek chhì ia̍h bīn,Chhiáⁿ sú-iōng Sua-a̍p iah-sī chhi̍h "seng khòaⁿ-māi" (hián-sī ī-lám) lâi kiám-cha.

Wikinews-logo.png
Goân-chhòng pò-tō


Ē-kha sī chòe-kīn tī Wikinews hoat-pò͘ ê Goân-chhòng pò-tō ia̍h-sī to̍k-ka choan-hóng


Hē-lia̍t pò-tōHē-lia̍t pò-tō
Ē-kha sī chòe-kīn hoan-sin ê hē-lia̍t choan-tôe pò-tō.


Koan-î Wikinews

Wikimedia-logo.svg
Gún sī chi̍t-chūn siūⁿ-beh thê-kiong khó-khò, kong-chèng sin-bûn ê chì-goān-chiá.
Kàu bo̍k-chiân ûi-chí, gún í-keng hoat-pò͘ 40 phiⁿ sin-bûn-kó ah.
Chia só͘-ū ê sin-bûn lōe-iông lóng-sī chhut-chū chū-iû hú-khó. Chiū-án-ne,Goán ê sin-bûn lōe-iông ē-sái hō͘ lâng chū-iû tiông-sin hoat-pò͘ kap sú-iōng, gún mā hi-bāng tùi choân-kiû sò͘-ūi chu-sìn kiōng hióng chò-chhut kòng-hiàn.
Wikinews sú-iōng tiong-sèng ê koan-tiám pò-tō sin-bûn.
Wikinews su-iàu lí lâi tàu-sann-kāng! Lán su-iàu sè-kài kok-tē ê ha̍p-tsok pò-tō sè-kài ta̍k-ê pinn-á-kak ê sî-sū.
Ká-sú lí siūⁿ-beh choān-siá, hoat-pò͘ iah-sī pian-chi̍p sin-bûn-kó, chhiáⁿ chham-ua̍t pian-chi̍p pō͘ pēng-chhiáⁿ chim-chiok oa̍t-tho̍k Wikinews ji̍p-mn̂g.
創用CC協議
創用CC---姓名標示標誌

姊妹計劃

Wikinews-logo.pngPū-nn̄g-tiûⁿ kî-thaⁿ gí-giân ê Ûi-ki sin-bûn
Аҧсшәа (9) • azərbaycanca (26) • تۆرکجه (46) • беларуская (2) • বাংলা (254) • Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (4) • کوردی (سۆرانی) (5) • Pó-sing-gṳ̂ / 莆仙語 (2) • Cymraeg (13) • Zazaki (251) • eesti (34) • euskara (12) • Gàidhlig (0) • हिन्दी (88) • hrvatski (12) • magyar (10) • Bahasa Indonesia (153) • Jawa (30) • ქართული (440) • کھوار (58) • lietuvių (76) • 文言 (0) • Basa Kupang (26) • Bahasa Melayu (129) • مَزِروني (27) • Bân-lâm-gú / 閩南語 (40) • नेपाली (42) • Nawat (155) • sicilianu (179) • සිංහල (20) • Slovenčina (8) • سرائیکی (25) • тоҷикӣ (174) • ไทย (175) • Tagalog (58) • Talışi (0) • татарча/tatarça (2) • اردو (62) • vèneto (2) • Tiếng Việt (8) • isiXhosa (0) • 粵語 (29)