Wn/nan/Bú-kài-pà bô chèng-siông pàng-chúi chō-sêng sì lâng sí-bông

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | nan
Wn > nan > Bú-kài-pà bô chèng-siông pàng-chúi chō-sêng sì lâng sí-bông

【2020 nî 9 goe̍h 14 ji̍t sìn】

Bú-kài-pà ê sià chúi-cha̍h mn̂g

Káu-goe̍h cha̍p-saⁿ thàu-chá 4 tiám 12 hun, 5 tiám 8 hun, Tâi-oân Lâm-tâu-koān Jîn-ài-hiong Bú-kài-tōa-pà tē-la̍k hō ê tiān-tōng chúi-cha̍h nn̄g kái bô-chèng-siông khui--khui, sûi chō-sêng Li̍k-se-khe (栗栖溪) khe-tiùⁿ, kā tī-leh khe-po͘ lō͘-iâⁿ ê sèⁿ Lô͘ (盧) kap sèⁿ Lōa (賴) ê nn̄g ke-kháu-á, lóng-chóng gō͘ ê lâng lâu-khì, kî-tiong sèⁿ lōa ê cha-po͘-lâng ka-kī peh khí-lâi hōaⁿ-téng, kan-na siū-tio̍h khin-siong, cha̍p-saⁿ hō chiap-sòa chhōe-tio̍h saⁿ ê siū-lān-chiá, siōng-bóe chi̍t ê sit-chong ê Lô͘ sìⁿ cha-po͘-lâng mah tī cha̍p-sì chái-khí 8 tiám 34 分 tī lî an-iâⁿ-chhù 11 kong-lí hn̄g ê-só͘-chāi hō͘ khang-khîn ti̍t-seng-ki chhōe-tio̍h.

Chit-kiāⁿ ì-gōa chóng-kiōng chō-sêng sì ê lâng siū-lān, Lâm-tâu kiám-hong tī-leh cha̍p-saⁿ àm-sî sìn-mn̄g nn̄g ê Tâi-tiān jîn-oân, jīn-ûi hit-tang-chūn ti̍t-pan ê So͘ (蘇) sèⁿ jîn-oân sia̍p-hiâm gia̍p-bū kòe-sit tì-sí-chōe, í cha̍p-bān kho͘ sin-tâi-phiò kau-pó; cha̍h-mn̂g-khò sèⁿ khó͘ ê khò-tiúⁿ sī seng chhiáⁿ tńg-khì. Lâm-tâu kiám-hong piáu-sī, hit-tang-chūn ti̍t-pan ê jîn-oân hoat-hiān cha̍h-mn̂g kò͘-chiong liáu-āu, sī-kéng kap thong-pò liû-têng lóng sia̍p-hiâm ū so͘-sit, iah-m̄-kò nn̄g ke-hóe tī-leh ûi-hoat ê só͘-chāi lō͘-iâⁿ iā sia̍p-hiâm bîn-sū chek-jīm. Bo̍k-chêng ài seng chiam-tùi Tâi-tiān kám sī ū jîn-ûi ê so͘-sit chìn-hêng tiâu-cha, koh ài kàu hiàn-tiûⁿ chiam-tùi ngē-thé kap nńg-thé chhau-chok kham-cha, chiah ū-hoat-tō͘ kā chek-jīm ê kui-sio̍k chhâ hō͘ chheng-chhó.

Tâi-tiān piáu-sī Bú-kài-pà chóng-kiōng ū cha̍p-it ê cha̍h-mn̂g, choân-pō͘ lóng tī-leh khòng-chè-sek chi̍p-tiong khòng-chè, chúi-khò͘ pàng-chúi lóng ē kong-pò͘ lâi kéng-kò chúi-bóe ê bîn-chiòng; iah-m̄-koh chit-kái chúi-cha̍h-mn̂g in-ūi kò͘-chiong chū-án-ne bô ū-kéng khui--khui, chiah ē bē-hù hoat-pò͘ kéng-pò, bô-hoat-tō͘ thong-ti khe-bué ê ki-bîn. Tâi-tiān chho͘-pō͘ phòaⁿ-tēng tiān-tōng chúi-cha̍h ē hiông-hiông phah-khui,goân-in phah-sǹg sī sàng-tiān ê tiān-lám-sòaⁿ tn̄g-tiān tn̄g bô-lī, chiah ē chū-tōng koh khòng-chè chúi-cha̍h-mn̂g tín-tāng. Tâi-tiān chóng-keng-lí Cheng Péng-lī (鍾炳利) mā chhin-sin lo̍h-lâm lâi ùi-būn siū-lān-chiá ka-sio̍k jî-chhiáⁿ hō͘ in ùi-būn kim, mà kióng-tiau kóng bo̍k-chêng ē phòe-ha̍p kiám-tiāu tiâu-cha, nā-sī ū jîn-ûi so͘-sit it-tēng ē hū-chek.

Keng-chè-pō͘ chúi-lī-sú kiông-tiāu, kīn-kî ē chiam-tùi choân Tâi chúi-pà, chúi-cha̍h-mn̂g chìn-hêng chóng thé-kiám, pī-bián chit-chióng tāi-chì koh chài-lâi hoat-seng.

Siau-sit lâi-goân[edit | edit source]