Wn/nan/Lô Sió-hûn in-ūi sit-giân chhéng-sî Kim-cheng-chióng phêng-úi

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | nan
Wn > nan > Lô Sió-hûn in-ūi sit-giân chhéng-sî Kim-cheng-chióng phêng-úi

【2020 nî 8 goe̍h 28 ji̍t sìn】

Bîn-kan Choân-bîn Tiān-sī Kong-si chong-gē chiat-bo̍k "Ti-ko hōe-siā" tī 2018 nî tē 45 kài kim cheng chióng the̍h-tio̍h ê chú-chhî-jîn chióng chióng-chn̄g kap chióng-poe.

Kin-nî ê Kóng-pò Kim-cheng-chióng (廣播金鐘獎) tī 8 goe̍h 19 ji̍t kong-pò͘ ji̍p-ûi miâ-toaⁿ. Tiàm kì-chiá-hōe hiān-tiûⁿ, phêng-sím-thoân ê chú-jīm úi-oân Lô Sió-hûn (羅小雲) kóng-tio̍h Châi-thoân-hoat-jîn Goân-chū-bîn-cho̍k Bûn-hòa Sū-gia̍p Ki-kim-hōe chiat-bo̍k "Goân siaⁿ thàm-soh" (原聲探索) ê sî-chūn, hoat-chhut "háu háu háu" koài-siaⁿ, koh kā tâi-hā ê goân-chū-bîn mn̄g-kóng, "Eh, lín sī-m̄-sī èng-kai án-ne kiò--ah!", chit-khoán tōng-chok kah giân-gí mō͘-hoān-tio̍h goân-chū-bîn ê cho̍k-kûn, ín-hoat chéng-cho̍k kî-sī ê cheng-gī. Lô Sió-hûn seng thàu-kòe Bûn-hoa-pō͘ ê lâng tī bīn-chheh hōe-sit-lé, cha-hng (peh goe̍h jia̍p-chhit) koh chhéng-sî phêng-sím úi-oân ê chit-bū, soan-pò thè-chhut phêng-sím-thoân. Bûn-hoa-pō͘ hoat siaⁿ-bêng piáu-sī, Lô Sió-hûn tam-jīm phêng-sím sī chin chīn-sim koh chin choan-gia̍p, chiam-tùi kóng-pò Kim-cheng-chióng ji̍p-ûi kì-chiá-hōe chit-kiāⁿ tāi-chì, i í-keng thàu-kòe iáⁿ-sī kio̍k piáu-ta̍t khiam-ì, pēng-chhiáⁿ í-keng chhéng-sî thè-chhut phêng-sím-thoân.

Goân-chū-bîn-cho̍k bûn-hòa sū-gia̍p ki-kim-hōe mā tùi sit-giân hong-pho choh chhut siaⁿ-bêng, "Hoat-chhut 'huo huo huo huo huo' ê siaⁿ-im kah piáu-chêng, khiàm-khoat chong-tiōng koh lio̍h-á kheng-sut, khióng-kiaⁿ ē hō͘ lâng siūⁿ-tio̍h goân-chū-bîn-cho̍k ê khek-pán ìn-siōng; lēng-gōa 'Eh! Lín sī-m̄-sī èng-kai án-ne kiò' chit-chióng ōe, mā hō͘ hiān-tiûⁿ ê ki-kim-hōe jîn-oân kám-kak bô siū-tio̍h chun-tiōng. M̄-koán i-sī thiau-kang iah-sī bô-tiuⁿ-tî án-ne kóng, to bô-hoat-tō͘ chhìn-chhái pàng soah kî-sī giân-lūn chō-sêng ê éng-hióng." Ki-kim-hōe tùi kî-sī-sèng chok-ûi piáu-sī ûi-hām, mā ǹg-bāng chit-chióng khek-pán ìn-siōng kah kî-sī giân-lūn bē koh-chài hoat-seng.

Sui-jiân Lô Sió-hûn í-keng chhéng-sî, hōe-sit-lé ê chân-kip iā jú lâi jú koân, m̄-koh taⁿ iah-sī ū goân-chū-bîn siàu-liân-lâng chhut-lâi piáu-sī, chiàu-kóng Lô Sió-hûn eng-kai sī ài chhin-sin chhut-bīn kóng hō͘ chheng-chhó ūi-siáⁿ-mih ài hōe-sit-lé, tàu-té i tó-ūi chò m̄-tio̍h, án-ne khah ū-iáⁿ. Chi̍t ūi goân-chū-bîn siàu-liân-lâng Yawi Yukex tō the̍h-khí, "Bûn-hoa-pō͘ kám-ū siá-tio̍h 'ūi-siáⁿ-mih' Lô Sió-hûn ài pôe-put-sī? Hit-ê goân-in hō͘ lín khin-khin-á khǹg-lo̍h, kám-kóng Bûn-hoa-pō͘ ia̍h-sī Lô Sió-hûn tō sī bô-beh sêng-jīn ka-tī bô kî-sī? M̄-koh sū-si̍t tō sī ū, goân-chū-bîn cho̍k-jîn siōng kòa-ì ê tō sī chit-chàn tāi-chì." "Tse tāi-tsì nā tshú-lí liáu bô hó-sè, (tsit-tsióng kuan-liām) tī guán tsit tāi guân-tsū-bîn tso̍k-jîn ē koh-khah tiâu-kin, guân-lâi sóo-kóng ê Tâi-uân ê 'bûn-huà' í-king kā 'tsun-tiōng guân-tsū-bîn bûn-huà' pàng tiāu ah, guân-lâi kok-ka ê 'Bûn-hua-pōo' sī án-ne lâi tshú-lí guân-tsū-bîn ê gī-tê."

Lô Sió-hûn in-ūi hoat-giân bô sek-tong, hō͘ chéng-cho̍k kî-sī ê cheng-gī kè-sio̍k tī-leh thòaⁿ sio,Sui-jiân i ū hōe-sit-lé kah chhéng-sî, pō͘-hun ê goân-chū-bîn thoân-thé á-sī bô liōng-kái, chéng-cho̍k kî-sī ê cheng-gī khióng-kiaⁿ sī ē kè-sio̍k kún-ká.

Siau-sit lâi-goân[edit | edit source]