Wn/cdo/«Dṳ̆-giāng Buôi-gì» ng-siê gōng Puō-tŭng-uâ, tū-kiŏng puói-ĭng, uōng-lŏk duâi-diòng

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > «Dṳ̆-giāng Buôi-gì» ng-siê gōng Puō-tŭng-uâ, tū-kiŏng puói-ĭng, uōng-lŏk duâi-diòng
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2017 n. 12 ng. 26 h. séng

Có̤i-gê̤ṳng, «Dṳ̆-giāng Buôi-gì» (豬囝佩奇) găk Dṳng-ùng uōng-lŏk lā̤ duâi-diòng, iâ ô iā sâ̤ nè̤ng ké̤ṳk cī buô dông-uâ-piéng puói cê-gă gì tū-kiŏng. Puói-ĭng bāng-buōng lā̤, Guăng-uâ ô Tṳ̀ng-kéng-uâ, Sé̤ṳ-chiŏng-uâ, Báe̤k-gĭng-uâ, Tiĕng-cĭng-uâ dēng-dēng. Gáu nàng-bèng, Ngù-ngṳ̄ (吳語) ô Siông-hāi-uâ, Ŭng-ciŭ-uâ, Uŏk-ngṳ̄ (粵語) ô Guōng-ciŭ-uâ, Mìng-ngṳ̄ iâ ô Hók-ciŭ-uâ gâe̤ng Mìng-nàng-uâ gì bāng-buōng.

Uōng-lŏk gà̤-dēng Hók-ciŭ-uâ gì «Buôi-gì» ô ng-siê siŏh-cṳ̄ng bāng-buōng. Ô gì ké̤ṳk dùng siŏh cĭk (集) puói-ĭng, dŭ-sê gōng Buôi-gì mâ̤-báik bóng bĭ-bĭ-hiōng, dáng-sê chió-nè̤ng dŭ â̤ chuŏi, páh diêng-uâ muóng lâ ĭ bèng-iū Sŭ-să̤ (蘇西), Sŭ-să̤ iâ â̤ bóng. Iâ ô nè̤ng puói biék siŏh cĭk, gōng Buôi-gì siŏh chió găk dŭ-sê nà̤ gì kăng lā̤ káh-dièu. Dŏng-iòng ô gì bāng-buōng ng-gōng nà̤-kăng gōng sāi-kăng kó̤ có̤ màng-chéu. Gáe̤k-sáik gì miàng-cê, ô gì dĭk-dĭk tĕ̤k Sŭ-să̤, Buôi-gì, ô gì áng Hók-ciŭ-nè̤ng gì sĭk-guáng giéu ĭ Ĭ-buôi (依佩), Ĭ-gièu (依喬, Puō-tŭng-uâ huăng-ĭk sê Gièu-dê, 喬治), Ă-să̤ (阿西), ô nè̤ng sāi Pì-giù giéu Buôi-gì, Kă-cī giéu Gièu-dê, ô nè̤ng ciŏng Buôi-gì siŏh chió huăng-ĭk có̤ Ĭ-gì (依奇), Dṳ̆-giāng (ĭ-diê), Dṳ̆-mū (ĭ-mā), Ă-buòi-dṳ̆ (ĭ-bâ), dēng-dēng. Dông-uâ-piéng gì miàng-cê, ô «Diêng-chuŏi-hŭng Ĭ-buôi» «Hók-ciŭ Siŏh Gă Dṳ̆» «Kă̤-dṳ̆ Siŏh Chió» dēng-dēng.

Gâe̤ng gì-tă dê-huŏng gì puói-ĭng siŏh-iông, Hók-ciŭ-uâ puói-ĭng iâ ké̤ṳk Sĕk-ék gì hiŏng-chĭng duâi-diòng. Ô gì nè̤ng tiăng gáu cê-gă mū-ngṳ̄ giéng-gáe̤k iā chĭng-chiék, găk pìng-lâung-kṳ̆ lā̤ hō̤-pìng. Ô siŏh ciáh Hók-ciŭ-nè̤ng ciék-sê̤ṳ gé-ciā chāi-huōng, gōng ĭ-gáuk-nè̤ng puói-ĭng dŭ „iā ô-mê“. Dŏng-iòng iâ ô nè̤ng tiăng uòng puói-ĭng, â̤ tăng-tō̤ puói-ĭng â̤ ciáng mâ̤ ciáng, gău-làu gáuk-dê mâ̤ siŏh-iông biēu-dăk.

Uōng-lŏk gà̤-dēng «Buôi-gì» gì puói-ĭng, hĕ̤k-dŏ̤-hĕ̤k-ciēu dŭ ô má-nè̤ng-uâ chók-hiêng, Hók-ciŭ-uâ puói-ĭng ng-sê liê-nguôi. Ô siŏh ôi bàng-siòng chăng-ṳ̄ bō̤-hô Hók-ciŭ-uâ gì mū-ngṳ̄ ìng-sê̤ṳ cī-chók, buô-hông bāng-buōng diē-sié má-nè̤ng-uâ kák sâ̤, má-nè̤ng-uâ chŭi-iòng iâ sê hiŏng-tū ùng-huá, dáng-sê nâ ùi má-nè̤ng kó̤ bó̤k cêu mâ̤ hō̤ lāu.

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]

Nguòng-cháung bó̤-dō̤
Ciā bó̤-dō̤ ô Wiki gé-ciādâ̤-ék-chiū sĭng-ùng. Kō̤-ī káng tō̤-lâung-hiĕk lāu-gā̤ siòng-cìng.
Nṳ̄ kō̤-ī găk Wiki Báik-kuŏ lā̤ káng siŏh káng gâe̤ng ciā sĭng-ùng ô guăng-hiê gì dèu-mŭk: