Wb/nia/Luka/8/Amaedola zamazaewe tanömö

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Luka

1I. Ba me aefa daʼõ, ba itõrõ mbanua sebua, awõ zideʼide, mangombakha ia, manuriagõ turia mbanua Lowalangi andrõ; ba awõnia zi felendrua, (F. 4, 43; 13, 22), 2 ba ira alawe õsa, nifofanõ bekhu si lõ sõkhi ba nifadõhõ fõkhõ, Maria andrõ, banua Magadala, ba zaheta bekhu andrõ, si fitu, (Mar. 15, 40. 41; 16, 9), 3 ba Yohana, foʼomo Khusa andrõ, durutuli Herode ba Susana ba tánõ bõʼõ na, ato, sanolo yaʼira balazo.

(A. 8, 4—15: Mat. 13, 1—23: Mar. 4, 1—20)

4 Ba me ato zowulo niha, ba me laʼoʼõ ia moroi ba mbanua misa, ba ilau khõra gamaedola, imane: 5 No mõi zamazaewe tanõmõ, ba wamazaewe tanõmõ zinanõ kõnia. Ba ba wamazaewenia, ba so zi gõna ba lala, ba lahundrahundra niha ba laʼā fofo ba dalu mbanua. 6 Ba so zi gõna ba dete gara, ba me motalinga, ba aleu, me no okõlikõli danõ. 7 Ba so zi gõna barõ ndroi, ba molewiõ gõi ndroi, ba mate zinanõ ibeʼe. 8 Ba so zi gõna ba danõ si sõkhi, ba motalinga ba iʼowua zi dua wulu zamba yõu. Me iw̃aʼõ daʼõ, ba muʼao ia, imane: Ha niha zi so tõgi dalinga, ba wamondrongo, ba yamufondrondrongo! 9 Ba lasofu khõnia nifahaõnia, hadia geluaha gamaedola andrõ. 10 Ba imane: Khõmi no mubeʼe waʼaboto ba dõdõmi zi tobini andrõ, lala mbanua Lowalangi andrõ. Ba da dánõ bõʼõ, ba ba gamaedola, enaʼõ lõ laʼila, he no anehe ira, ba enaʼõ lõ aboto ba dõdõra, he no larongo. 11 Ba daʼõ geluaha gamaedola no mege: Tanõmõ zinanõ andrõ, ba taroma li Lowalangi andrõ. (Fet. I. 1, 23). 12 Ba si so ba lala, ba jaʼia na so zamondrongo, ba aefa daʼõ, ba so Gafõkha, ba iheta daroma li andrõ ba dõdõra, enaʼõ lõ mamati ira, enaʼõ lõ auri. 13 Ba si so ba dete gara, ba na larongo, ba labeʼe ba dõdõra, omuso dõdõra, ba yaʼira, ba si lõ w̃aʼa, gõtõ iadaʼe mamati ira, ba na baw̃a wanandraigõ, ba lafuli furi. 14 Ba si gõna barõ ndroi, ba yaʼia zi no mamondrongo, ba mofanõ, ba mate, ba waʼabu dõdõ ba ba ganaʼa andrõ, ba ba zomasi dõdõra ba guli danõ andre, ba lõ fakhamõ atua mbua. 15 Ba si so ba danõ si sõkhi, ba yaʼia zananõ ba dõdõ taroma li andrõ, nirongora, ba dõdõ si sõkhi, satulõ, ba mowua, anau gõlõra. (F. 11, 28. Hal. zin. 16, 14). 16 Lõ samalugõ fandru bowoa, na no itunu, ba lõ sameʼe barõ warate, ba naha wandru ibeʼe, enaʼõ laʼila hagania si mõi yomo andrõ. (F. 11, 33. Mat. 5, 15). 17 Lõʼõ sa hadia ia zi tobini, si lõ oroma dania, ba lõ hadia ia nibalugõ, si lõ teʼila dania ba si lõ toʼele dania. (F. 12, 2). 18 Ba mifaigi, he wisa wamondrongomi. Ha niha sa zi so, ba daʼõ tebeʼe, ba ha niha zi lõʼõ, ba ba daʼõ laheta gõi zi no so khõnia, niw̃aʼõnia. (F. 19, 26. Mat. 13, 12).

(A. 8, 19. 21: Mat. 12, 46—50: Mar. 3, 21. 31—35)


(Luka 8 : 1 - 18)

Famotokhi ba gahe[edit | edit source]