Wb/nia/Luka/8/Ifofanö mbekhu

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Luka

26 IV. Ba lasaw̃a danõ Gadara, si fatahõ Galilaia. 27 Ba me no mõi ia ba danõ, ba ifaondragõ ia niha, moroi yomo ba mbanua, si so bekhu, no ara saʼae lõ sonukha ia, ba tenga yomo so ia, no ba lewatõ misa. 28 Ba me iʼila Yesu, ba muʼao ia, itiboʼõ tou ia fõnania, iʼebuaʼõ linia, imane: Hadia niw̃aʼõu khõgu, Yesu, Ono Lowalangi Fondrege Zalaw̃a? Uʼandrõ khõu, bõi fakao ndraʼo. 29 Me iw̃aʼõ ba mbekhu si raʼiõ andrõ, iheta ia ba niha andrõ; noa sa asese idõnidõni, ba labõbõbõbõ ia rate ba fesu gahe fangelama, ba iʼetuʼetuʼõ wesu andrõ, ba iʼohe ia bekhu andrõ ba danõ si mate. (F. 9, 39. 42). 30 Ba isofu khõnia Yesu, imane: Ha niha dõiu? Ba imane: Liwu, me ato mbekhu, sanaw̃a yaʼia. 31 Ba laʼandrõ khõnia, enaʼõ lõ iw̃aʼõ khõra weʼamõi ba gawuwukha. (Fam. 20, 3). 32 Ba so ba daʼõ mbawi sambawá sebua, nikubaloi ba hili, ba laʼandrõ khõnia, enaʼõ itehe khõra lasaw̃a daʼõ; ba itehe khõra. 33 Ba laheta ira ba niha andrõ bekhu andrõ, lasaw̃a mbawi. Ba latiboʼõ ira ba nasi bawi andrõ, si sambawá, moroi ba zanaere, ba alõmõ. 34 Ba me laʼila daʼõ kubalo, ba moloi ira, laʼombakhaʼõ ba mbanua ba ba zi fahalama misa. 35 Ba mõi ira baero, ba wamaigi hadia, ba laʼondrasi Yesu, ba laʼila niha no mege, ba zaheta bekhu andrõ, no dumadao ia fõna Yesu, no monukha, no dõhõ waʼowõhõ, ba ataʼu ira. 36 Ba si no anehe mege, ba laʼombakhaʼõ khõra he wisa wangorifi sobekhu andrõ. 37 Ba laʼandrõ khõnia, dozi niha andrõ, si fasui Gadara, enaʼõ iheta ia khõra, me no ihawui ira faʼataʼu sabõlõbõlõ. Ba mõi ia baowo, ifuli ia. (Mat. 8, 28 b. t.). 38 Ba iʼandrõ khõnia niha andrõ, ba zaheta bekhu no mege, enaʼõ tola mõi ia awõnia. 39 Ba ifofanõ, imane: Fuliʼõ khõmi, ba dunõdunõ hadia nilau Lowalangi khõu. Ba mofanõ ia, itõrõi mbanua andrõ maʼasambua, wanuriagõ hadia nilau Yesu khõnia.

(A. 8, 40—56: Mat. 9, 18—26: Mar. 5, 21—43)


(Luka 8 : 26 - 39)

Famotokhi ba gahe[edit | edit source]