Wb/nia/Luka/7/Ibayoini Yesu ira alawe si so horö

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Luka

36 V. Ba ikaoni ia manga farizaio. Ba mõi ia ba nomo warizaio andrõ, mudadao ia manga. 37 Ba hiza ndra alawe, banua daʼõ, sebua horõ, me no irongo, no mõi ia manga ba nomo warizaio andrõ, ba iʼohe zamba bulibuli kara fanikha samohua, (Mat. 26, 7 b. t.), 38 iʼondrasi moroi furi gahenia ba meʼe, ibõrõgõ ibasõi gahe idanõ hõrõnia ba iʼosi bunia, iʼago gahe ba ibayoini fanikha no mege. (Yoh. 12, 3). 39 Ba me iʼila daʼõ farizaio andrõ, sogaoni yaʼia, ba imane dõdõnia: Na samaʼeleʼõ daʼõ, ba iʼila enaʼõ ha niha, ba he wisa mbuabua ndra alawe andrõ, sombambaya yaʼia, wa no sebua horõ. (F. 15, 2). 40 Ba humede khõnia Yesu, imane khõnia: So niw̃aʼõgu khõu, Simoni. Ba imane: Waʼõ, samahaõ. [Ba imane]: 41 So zosugilõ, darua zoʼõmõ khõnia; õmõ zi samõsa, ba dua ngaotu a lima wulu rufia, ba õmõ zi samõsa, ba dua wulu a lima. 42 Ba me lõ khõra famuʼa, ba faoma ibeʼe bualania khõra zugilõnia andrõ. Ba ha niha ba zi darua andrõ zabõlõ mangomasiʼõ yaʼia? 43 Itema linia Simoni, imane: Ba dõdõgu, sebua ibeʼe buala. Ba imane khõnia: Si ndruhu niw̃aʼõu. 44 Ba ibaliʼõ ia ba ndra alawe andrõ, imane khõ Zimoni: Hadia, õʼila ndra alawe andrõ? No mõido ba nomou; idanõ khõgu, ba gahe, ba lõ nibeʼeu. Ba daʼe, ba no ibasõi taw̃a hõrõnia gahegu, ba bunia wolosi khõnia. 45 Lõ si faʼago bawa ndraʼugõ khõgu. Ba daʼe, ba iʼotarai mõi ia yomo, ba lõ nibatonia fangago ahegu. 46 Lõ nibayoiniu fanikha hõgõgu. Ba daʼe, ba no ibayoini gahegu fanikha samohua. (Sin. 23, 5). 47 Andrõ uw̃aʼõ khõu: No muʼefaʼõ khõnia horõ soya andrõ, me no abõlõ waʼomasinia. Ba ba niʼefaʼõ si lõ oyaʼoya, ba lõ abõlõ waʼomasinia. 48 Ba imane ba ndra alawe andrõ: No mubeʼe aefa khõu horõu. (F. 5, 20. 21). 49 Ba labõrõtaigõ awõnia ba wemanga, lamane dõdõra: Ha niha daʼõ, sangefaʼõ horõ gõi? 50 Ba imane ba ndra alawe andrõ: Famatimõ zangorifi yaʼugõ; fuliʼõ, yaʼohahau dõdõu. (F. 8, 48. Mar. 5, 34).

(Luka 5 : 36 - 50)

Famotokhi ba gahe[edit | edit source]