Jump to content

User talk:Mdb897

Add topic
From Wikimedia Incubator
Latest comment: 6 years ago by Mdb897 in topic ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ

Welcome to Wikimedia Incubator!

At the right there are some important links, and here are some tips and info:

If you have any questions, feel free to ask them on Incubator:Community Portal.

-- Welcoming Bot 03:24, 29 January 2018 (UTC)Reply

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ[edit source]

ⴰⵣⵓⵍ ⴰ ⵎⴰⵙⵙ, ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴳ ⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵜⵜⴰⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, ⴰⵣⵏ ⵉⵢⵉ ⴷ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⴽ ⵙⵔⵙ ⵙⴽⵛⵎⵖ ⵀⴰ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ ⵉⵏⵓ ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ. Brahim-essaidi (talk) 13:55, 16 February 2018 (UTC)Reply

@Brahim-essaidi: ⴰⵣⵓⵍ, ⵢⴰⵀ ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵙⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵉ ⵜⴼⴽⵉⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⴰⵡⵉ ⵙ ⵓⵎⵉEⴰⵏ ⵉⵏⵓ ⵓⵔⴷ ⵡⵉⵏⴽ, ⴼⵇⵉ ⴰⵙⵖⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⴰⵙⵙⵔⵙ ⵇⵛⵎⵖ. ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ.--Mdb897 (talk) 14:54, 16 February 2018 (UTC)Reply
@Brahim-essaidi: ⴰⵀ ⵖⴰⵍⵖ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⴳ ⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ, ⵔⵣⵎⵖⵜ ⴳ ⵓⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵖⴰⵏ ⴰⴼ ⵓⵔ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵏⴽ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵉ ⵎⵉⵙⴰⵏⵊⵔ. ⵎⴰⵛⴰ ⵀⴰ ⴰⵎⵉEⴰⵏ ⵉⵏⵓ.--Mdb897 (talk) 16:28, 16 February 2018 (UTC)Reply

ⵉⵙ ⵏⵉ ⴰⴷⵍⵍⵉ ⵉⵣⴳⵍ ⵓⵙⵖⵏ ⴰⵏⵏ, ⵀⴰⵢ ⵓⵣⵏⵖ ⴰⴽ ⵏⵏ. ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ.Brahim-essaidi (talk) 16:38, 16 February 2018 (UTC)Reply

@Brahim-essaidi: ⵢⴰⵀ ⵜⵍⴽⵎⴷ, ⵉⵣⴷ ⵙⴰⴼⵉ ⴽⵛⵎⵖ ⴳ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ?--Mdb897 (talk) 16:56, 16 February 2018 (UTC)Reply