Jump to content

Wp/zgh/ⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
(Redirected from Wp/zgh/ⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ)
Wp > zgh > ⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ
ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ

ⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ (ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: البحر الأبيض المتوسط) ⴷ ⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⵎⵏⵥⴰⵡ ⴷⵔⵓⵖ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏⵏⵙ, ⴳⵍⵉⵏⵜ ⵜ ⵉⴷ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ, ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⴰⵣⵉⵜ, ⵙⴳ ⵜⴰⵖⵢⴰ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵟⴰⵕⵉⵇ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⵔ ⵉⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⴹⴰⵕⴹⴰⵏⵉⵍⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⵙⵙⵡⵉⵙ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ. ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ 2,5 ⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⴷ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ. ⵉⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵏⵏ ⵅⴼ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵚ ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵟⴰⵕⵉⵇ, ⵢⵉⵔⵉⵡ ⵙ 14 ⴽⵎ.

ⵜⴰⵙⵎⴰⴷⴳⵜ

ⵉⵔⵎ "ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ" ⵉⵏⵢ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵜⴰⵏⵣⵖⵜ "ⴳⵔ" ⴷ ⵢⵉⵙⵎ "ⴰⴽⴰⵍ", ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⵢⵓⵙⴰ ⴷ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⴽⴰⵍⵏ, ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵜⴰⵎⴷⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵙⴱⵖⵓⵔⵜ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵎⵎⵔⴽⵙⵏ ⵜⴳ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ. ⵜⴳⴰ ⴰⵙⵎⵖⴰⵢ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ, ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ, ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ, ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵜⴰⵣⵉⵜ.

ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⴰⵍⵜ

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ

ⵜⵉⴽⵓⵍⵓⵊⵉⵜ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

ⴳⴰⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴽⵓ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵣⵉⵣⵡⵔⵜ ⵜⴰⴳⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⵜⵎⵉⴳⴳⵉⵔⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵜⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍⵜ.

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ

ⴰⵣⵡⴰⴳ

ⵉⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵣⵉ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ

ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ

ⵥⵔ ⴰⵡⴷ