Jump to content

Wp/zgh/ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵟⴰⵔⵉⵇ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵟⴰⵔⵉⵇ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵟⴰⵔⵉⵇ (NASA)
ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵟⴰⵔⵉⵇ

ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵟⴰⵔⵉⵇ  (ⵙ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Gibraltar، ) ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⵢⵎⵎⴰⵏ ⵢⴹⴼⵔ ⵉ ⵉⵙⵏⵉ (ⵜⵜⴰⵊ) ⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉ، ⵜⵣⴳⴰ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴳⵉ ⴷⵉ ⴰⴼⵍⵍⴰⵢ ⵏ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⵉⵔⵢⴰ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ. ⵙⵙⵎⵎⴰⵏ ⴰⵙ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ "ⵊⴱⵔⵜⴰⵔ" ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵃⵔⵔⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ "ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵟⴰⵔⵉⵇ" ⵖⴰⴼ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵟⴰⵔⵉⵇ ⵓ ⵣⵉⵢⴰⴷ ⴷⵉ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵣⵡⴰⴳ ⴰⵏⴰⴱⴰⵡⵉ . ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⵙⵜⴰⵄⵎⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1981 ⵍⵍⵉⴳ ⵜⴽⴽⵉⵙ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⴷ ⵢⵇⵇⵉⵎⵉ ⴳ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⴰⵢⵎⵎⴰⵏ ⴳ ⵍⵉⴳ ⵢⵇⵇⵉⵎⴰ ⵙⴳ ⵍⵉⵙⵜⵉⵄⵎⴰⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵣⵡⴰⵔⴰ. ⴷⴰⵜ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵏⴱⴰⴹ ⴳ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵟⴰⵔⵉⵇ، ⵜⵙⵙⵓⵜⵔ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴰⴷ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏⵏⵙ. ⵜⵍⵍⴰ ⴰⵔ ⵎⴰ ⵜⵎⵜⴰⵡⴰ ⵊⴰⵔ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵡⴰ ⴳ ⵜⵓⵍⵍⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵖⵔ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴳ ⵢⵍⵍⴰ ⵜⵜⴰⵏⴰⵣⵓⵍ ⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉ ⵖⴰⴼⵙ. ⵎⴰⵛⴰ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴱⵕⵕⴰⵃ ⴱⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⴰⵢⵜⵜⵏⴰⵣⵍ ⵅⴼ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ , ⵜⵏⵏⴰ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⴰⵢⵎⵎⴰⵏ ⵓⵔ ⴰⴷ ⵢⴽⴽⵙ ⵜⵉⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵖⵔ ⵉⵙⵏⵉ (ⵜⵜⴰⵊ) ⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉ. ⴰⴽⴷ ⵎⴽⴰⵏ ⵜⵎⵜⴰⵡⴰ ⴱⵕⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵖⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⵏⵏⵓⵔⵣⵎ ⴰⵙⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵟⴰⵕⵉⵇ ⵙ ⵙⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵖⵕⵕⵓⴱⴰ ⵏ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ. ⴳ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵜⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴰⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵓⵍⵍⵙⴰ ⵏ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵟⴰⵕⵉⵇ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⴰⵔ ⵎⴰ ⵜⴼⴰⵡⴹ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ، ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵓⴳⵉⵏⵜⵜ ⵙ ⵓⴷⵡⴰⵙ ⴽⴽⵔⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵍⵍⵉⴳ ⴳⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵉⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵥⵓⵔ.