Wp/zgh/ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ

ⵜⴳⴰ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ, ⵢⵉⵜⵜⵢ ⴰⵙ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⴰⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵙⵓⴱⴰⴷⵓ ⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏ. ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵜⴳ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ, ⴷ ⵜⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ, ⵉⴷⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ 60 ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ. ⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⵉⵔⵎ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⵎⴰⵍ ⵍⵉⵏⴳⵍⵉⵣ, ⵙⴽⵓⵜⵍⴰⵏⴷⴰⵡⵉⵍⵣ.