Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵜⵉⵏⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵜⵉⵏⴰ
ⴰⵜⵉⵏⴰ
Αθήνα

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⵜⵉⵏⴰ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴳⵔⵉⴽ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 664 046 (2011)
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ
https://www.cityofathens.gr/
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⴰⵜⵉⵏⴰ

ⴰⵜⵉⵏⴰ (ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵉⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ Ἀθῆναι ⴰⵜⵉⵏⵉ — ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵀⴰ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ —, ⵙ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ Αθήνα [a'θina] ⴰⵜⵉⵏⴰ) ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⵉⴽ. ⴳ 2011, ⴷⵉⴳⵙ 664 046 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ 39 ⴽⵎ². ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ, ⴰⵜⵉⵏⴰ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ, ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⴱⵉⵔⵉ, ⴷⵉⴳⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ. ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵏⵙⴱⴰⵖⵓⵔ, ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⴷⵖⵉ ⵜⴳⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ, ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵀⵉⵍⵉⵏⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ, ⴰⵎⵎ ⴰⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ, "ⴰⵔⵢⵓⵙ ⴱⴰⴳⵓⵙ" ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ.