Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⵓⵣ 2023

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⵓⵣ 2023

ⴰⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⵓⵣ 2023 (ⵏⵖ ⴰⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵍⵃⵓⵣ 2023 ⵏⵖ ⴰⵔⴳⵉⴳ ⵏ ⵍⵃⵓⵣ 2023) ⵢⵓⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ 8 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ 23:11 ⵙ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ (22:11 ⵙ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ). ⵢⵓⵜ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵙ 6.8 ⵏ ⵜⵙⴽⴼⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵔⵉⵅⵜⵕ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⵎⵔⵔⴰⴽⵛ-ⴰⵙⴼⵉ, ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙ, ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ-ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ ⴷ ⴹⵔⵄⴰ-ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ. ⵜⴰⵙⵎⵙⵙⵉⵜ (ⴰⵥⵓⵕ) ⵏ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵜⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵖⵉⵍ, ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⵓⵣ ⵢⴰⵜⵜⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵔⵔⴰⴽⵛ ⵙ 71.8 ⴽⵎ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵓⵜⵔⵉⵎ. ⵢⴰⴳⴳⵓⵣ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵙ 18.5 ⴽⵎ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵖⵉⵍ ⴳ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ. ⴰⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⵓⵣ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⵜⵉⵖ ⴳ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴼ ⵓⵙⵉⴽⵉⵔ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ 70.81 ⴽⵎ ⴷⴷⵓ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ. ⵜⴼⴼⵖ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ ⵉⵍⴽⵎ 3000 ⴷ ⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⵍⴽⵎⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 2059. ⵙⵢⴰⴼⴰⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵙ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⵓⵣ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵣⵓⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⵏⴼⴰ, ⵜⴰⵎⵙⵏⴰ, ⴼⴰⵙ, ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵙⵢⴰⴼⴰⵏ ⵙⵔⵙ ⵎⴷⴷⵏ ⵓⵍⴰ ⵙⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏⵉ ⵣⵓⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵚⴱⴰⵏⵢⴰⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ. ⴰⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⵓⵣ 2023 ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⵜⵉⴳⵯⵎⵎⴰ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⵍⵃⵓⵣ, ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ.

ⴰⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⵓⵣ 2023

ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵙⴳ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴳ ⵍⵃⵓⵣ.
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 8 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ
ⴰⴽⵓⴷ 22:11+1 (ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ)
ⵜⴰⵙⵎⵙⵙⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵖⵉⵍ, ⵍⵃⵓⵣ
ⴰⵇⵇⵓⵣⵣⵔ 18.5 ⴽⵎ
ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵜ IX (ⵉⵛⵇⵇⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ)
ⵔⵉⵅⵜⵔ 6.9 ⴳ ⵜⵙⴽⴰⵍⴰ ⵏ ⵔⵉⵅⵜⵔ
ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ
ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ 2,946
ⵓⵏⴳⵉⵙⵏ 5,674
ⵜⵙⵓⵏⴰⵎⵉ ⵓⵀⵓ
ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵙⵏⵉⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵃⵓⵣ, ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵙ, ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵣⵉⵍⴰⵍ, ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵔⵔⴰⴽⵛ, ⵜⵉⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⵏⴼⴰ, ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ.
ⵜⴰⴽⴰⵕⴷⴰ ⴷ ⵓⵎⵙⵉⴷⴳ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ

31.073°N 8.407°W

ⴰⵙⴰⵢⵎⵓⴳⵕⴰⵎ
ⵉⵏⵥⵉ ⵏ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ