Jump to content

Wp/zgh/ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ
ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ
Warzazat

ⵢⴰⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵙⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷⵔⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ
ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵚⴰⵍⴰⵃ ⵍⵎⵍⵍⵓⴽⵉ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 71 067 (2014)
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⴰⵢⵜ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ (ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ: ورزازات) (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Ouarzazate) ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ. ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵉⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵜⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴼⴼⵓⵍⵜⵓⵜ. ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ. ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴷⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵡⴰⵇⵇⵓⵔ. ⵙ ⵜⵉⴷⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰ ⵜⴰⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵜ ⵙ ⵎⴷⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵙⴰⵏⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵍⴷⴷⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵕⵜ

ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⴽⴽⴰⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵍⵉ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⵢⵜ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵉⴽⴽⴰⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ, ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ: "ⵡⴰⵔ ⵣⵣⴰⵍⵍⴰⵜ". ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏⵥⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵓⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⵉ ⵡⴰⵇⵇⵓⵕ.

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ

ⵜⵓⵙⴰⴷ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ ⵏ ⴷⴰⴷⵙ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ. ⵜⵏⵎⴰⵍⴰ ⵉ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴷⵔⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ. ⴷⵉⴳⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰⵜⵉⵏ ⵢⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ, ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵉⵣⴷⴰⵢⵉⵏ, ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵍⴷⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⵏ ⵃⴷⴷⵓ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1928 ⵉⵙⵙⴽⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵓⵔⵓⵎⵉ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ. ⵙⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴰⴳ ⴷ ⵜⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵏⵜ ⵜⵎⵙⴼⴰⴳⵉⵏ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵏⴰⵖⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1934, ⵍⵍⵉⴳ ⴷ ⵉⴳⴳⵣ ⵄⵙⵙⵓ ⵓ ⴱⴰⵙⵍⴰⵎ ⵙⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴱⵓⴳⴰⴼⵔ ⵉⵙⵍⵍⵎ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⵓⵔ ⵎⵎⵜⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵙⴳ ⵜⵡⵙⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⴹⵏⵉ ⴰⵎ ⴰⵢⵜ ⵎⵔⵖⴰⴷ.

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⴰⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ

ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵅⴰⵔⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ. ⵜⵍⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵙⵓⵜⵏ. ⴷⵉⴳⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴷ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ[1] ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ. ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⴷⴰ ⵣⵔⵔⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⴰⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⵅⴼ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵛⴽⴰ, ⵜⴰⵀⵓⵙⴽⵉ ⵏⵖ ⴰⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⵍⵓⵖⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ, ⴰⵢⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⴰ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴰⵏⵙⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ.

ⵉⵙⴰⵏⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵉⵍⵏ, ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴰⵡⴷ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⵉⵙ ⵙⴰⵜ. ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳⵔ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴷ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵓ ⵃⴷⴷⵓ. ⵜⵍⴰ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2006[2].

ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. https://web.archive.org/web/20140415212116/http://www.studiosatlas.com/
  2. https://web.archive.org/web/20151231152909/http://www.almaouja.com/ouarzazate/info/faculte-polydisciplinaire-ouarzazate