Wp/zgh/ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ
Jump to navigation Jump to search
ⵢⴰⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵙⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ

ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ (ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ: ورزازات) (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Ouarzazate) ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ. ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵉⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵜⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ, ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴼⴼⵓⵍⵜⵓⵜ. ⵇⵇⴰⵔⵏ ⴰⵙ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ. ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴷⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵡⴰⵇⵇⵓⵔ. ⵙ ⵜⵉⴷⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰ ⵜⴰⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵜ ⵙ ⵎⴷⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵙⴰⵏⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵍⴷⴷⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ[edit]

ⵜⵓⵙⴰⴷ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ ⵏ ⴷⴰⴷⵙ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ. ⵜⵏⵎⴰⵍⴰ ⵉ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴷⵔⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ. ⴷⵉⴳⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰⵜⵉⵏ ⵢⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖ, ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵉⵣⴷⴰⵢⵉⵏ, ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵍⴷⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit]

ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⵏ ⵃⴷⴷⵓ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1928 ⵉⵙⵙⴽⵔ ⴷⵉⴳⵙ ⵓⵔⵓⵎⵉ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ. ⵙⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴰⴳ ⴷ ⵜⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵏⵜ ⵜⵎⵙⴼⴰⴳⵉⵏ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵏⴰⵖⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1934, ⵍⵍⵉⴳ ⴷ ⵉⴳⴳⵣ ⵄⵙⵙⵓ ⵓ ⴱⴰⵙⵍⴰⵎ ⵙⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴱⵓⴳⴰⴼⵔ ⵉⵙⵍⵍⵎ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⵓⵔ ⵎⵎⵜⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵇⵇⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ ⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵙⴳ ⵜⵡⵙⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⴹⵏⵉ ⴰⵎ ⴰⵢⵜ ⵎⵔⵖⴰⴷ.

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ[edit]

ⴰⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ

ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵅⴰⵔⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ. ⵜⵍⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵙⵓⵜⵏ. ⴷⵉⴳⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴷ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ[1] ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ. ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⴷⴰ ⵣⵔⵔⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⴰⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ ⵅⴼ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵛⴽⴰ, ⵜⴰⵀⵓⵙⴽⵉ ⵏⵖ ⴰⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⵍⵓⵖⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ, ⴰⵢⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⴰ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴰⵏⵙⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ.

ⵉⵙⴰⵏⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵉⵍⵏ, ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴰⵡⴷ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⵉⵙ ⵙⴰⵜ. ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳⵔ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴷ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵓ ⵃⴷⴷⵓ. ⵜⵍⴰ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2006[2].

ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ[edit]

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ[edit]

ⵉⵙⵖⵏⴰⵏ[edit]

  1. http://www.studiosatlas.com/
  2. http://www.almaouja.com/ouarzazate/info/faculte-polydisciplinaire-ouarzazate