Jump to content

Wp/zgh/ⴰⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ

ⴰⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: World War I), ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ, ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵉⵙⴰⵔ ⴳ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⵙⴳ 28 ⵙⴰⵢⵓⵔ 1914 ⴰⵔ 11 ⵢⴰⵎⵔⴰⵢⵓⵔ 1918. ⵉⴷⵔⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 70 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴷⴰⵙ, 60 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ.

ⵉⵙⴰⵔ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵊⴰⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⴰⴷⵡⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴹⴰⵏ ⵖⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵏⵎⴳⴰⵍⵉⵏ: ⵉⵎⵇⵇⵓⵏⵏ (ⵜⴰⴱⵔⵡⴰⵏⴽⵜ ⵜⴰⵔⵓⵙⵜ, ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵚⵉⵙⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ,ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷ ⵉⵔⵍⴰⵏⴷⴰ) ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵖ ⴰⵎⵇⵇⵓⵏ ⴰⵎⴽⵔⴰⴹ (ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴱⵔⵡⴰⵏⴽⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵙⴰⵡⵉⵜ-ⵜⴰⵎⴰⵊⴰⵔⵜ). ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵇⵇⵓⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵍⵉⵎⴰⵏ, ⵓⵔ ⵜⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵏⵏⴰ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⴰⴱⵔⵡⴰⵏⴽⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵙⴰⵜ-ⵜⴰⵎⴰⵊⴰⵔⵜ ⵓⵔ ⵜⵣⵔⵉⴽ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵇⵇⵓⵏ, ⵎⴰⴽⴰ ⴳ ⵜⴼⵔⴽⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴷⵔⴰ ⵙⵓⵍ ⵜⴽⴽ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵇⵇⵓⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵊⴰⴱⴱⵓⵏⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ. ⵜⴽⴽ ⵜⴱⵔⵡⴰⵏⴽⵜ ⵜⴰⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵜⴱⵍⵖⴰⵔⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ.

ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ

ⵙⴳ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵔⵓ ⴰⴷ; ⵉⴼⵍ ⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 9 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴷⴰⵙ ⴷ 7 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⵉⵎ ⴰⵢⴷ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ, ⵜⵜⵓⵔⵙⵏ ⵡⵉⵢⴰⴹ. ⴷ ⵡⴰⵏⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⴳ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵀⵢⵢⵓ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵖⵔ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ.

ⴹⴰⵔⴰⵜ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⵔⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵇⵇⵓⵏⵏ, ⵍⵍⵓⵣⵣⴰⵏⵜ ⵜⴱⵔⵡⴰⵏⴽⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ, ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴷⵉⵖ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ, ⴽⵔⴹⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ (ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ, ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ, ⴷ ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ) ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ 1919, ⵖⴼ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵔⵥⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ.