Jump to content

Wp/wal/Huuphe Sinttaa

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | wal
Wp > wal > Huuphe Sinttaa
Wolayttatto Doonaa Wikkiipeediyaa
Ha gallassawu doorettida xuufiyaa
enllaç=
Moodettatu paatettata
Nabbabite, Xaafite, Hashetite.
enllaç=

Wikkiipeediyaa Salo-gufantton eraa shiishshiyoo weebisaytiya. Wikkiipeedee ubbaagaa. Ubba asikka ba eran xaafidi hashetanawu enotay de'ees. Ooratta hashetiyaageeti doomiyaageetuugaa gattiyaagaa bochiyoogan eesuwaan weebisaytiya naqaashaa demmanawu danddayoosona.

Ooratta xuufiya shiishshanawu woykko de'iya xuufiya giigissanawu yayyennan maliyoogee loo meeze gidees. Hara wikkiipeedetuppe birshshettaa shiishshiyoogeekka minnana bessiyaabata. Ha oosuwaassi ha Qaalaa kochchaa qofaa ekkana danddayettees. Shiishshiyoo xaafoti kumetta gidennageeta woykko wuribeennageta gidikkokka un'ettana koshshenna. Doomettida xaafoti koyyido wodiyan giigana danddayees.


Hachchi gallassa haydaa
enllaç=
Michcho Proojekteta
enllaç=

Eenotan xaafiyo maxaafaa era gidida Wikkiipeediyaa giigissiyaagee ha Wikimedia Foundation geetettiyaagaa.
Hagee woriyaassi eqqibeenna daro dumma dumma cora doonaa oyqqiyaanne kotta go'iya oosuwaa halchota oottees.
Ha gallassawu doorettida misiliyaa

Omo Gibe III

There are currently Template loop detected: Template:Wp/wal/NUMBEROFARTICLES[[Category:Pages which use a template in place of a magic word|FWp/wal/Huuphe Sinttaa[[Category:Pages which use a template in place of a magic word|HTemplate loop detected: Template:Wp/hoj/PAGENAME]]]] articles in this wiki.