Jump to content

Wp/wal/Wikkiipeediyaa

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | wal
Wp > wal > Wikkiipeediyaa

Wikkiipeediyaa giyoogee cora doonatun kumetta likkenne la'a xaafettida eraa (Insaykloopediyaa) giyoogaa. Ooninne wikkiipeediyawu xaafana danddayees. Wikkiipeedee Wikkiimiidiyaa geetettiya la'an oottiyaa eqotay oottiyoo proograamiyaappe issuwa. Wikkiipeedee interneetiyan beettiyaa erettida mazggabatuppe issuwa geetettees.

Wikkiipeediyaa aruma

Wikkiipeedee weebisaytiya baaso oottiyaanne ooninne metootennan giigissanaadan oosettidi giigida, cora doonatun shiiqiyaa la'a interneetiyaa mazggabaa eraa woykko insaykloopediyaa geetettees.

Wikkiipeediyaa giyaa sunttaa beettidoy "Wiikkii" birshshettay eeso giyoogaa, ha qaalay Hawayitto doonaappe ekkidi "insaykloopediyaa" giyaa Ingglizetto doonaara walakkiyoogaana.[1]

Naqaashata[edit | edit source]

  1. “wiki” in the Hawaiian Dictionary, Revised and Enlarged Edition, University of Hawaii Press, 1986