Jump to content

Wp/tzm/ⵙⴽⵙⵓ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵙⴽⵙⵓ

ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏ ⵙⴽⵙⵓ

[edit | edit source]
ⵜⴰⵣⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵙⴽⵙⵓ ⵙ ⵉⴱⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⴷⵉ .
ⵙⴽⵙⵓ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ
ⵙⴽⵙⵓ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ

ⵙⴽⵙⵓ ⵉⴳ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⴰⵔⴰⵎ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ. ⴷⴰ ⴱⴰⵔⴰ ⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ, ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵣⵖⴰ. ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴰ ⵏⵜⴰⴼⴼⴰ ⴷⴰⵔ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵓⵔ ⵢⴰⴳⵯⵓⴳⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴷⴰⵔ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎ ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ, ⵙⵒⴰⵏⵢⴰ, ⵒⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍ, ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵏ ⵢⴰⴳⵯⵓⴳⵏ ⴰⵎⵎ ⵍⴱⵔⴰⵣⵉⵍ.

ⴰⵙⵙⴰⵖ

[edit | edit source]

ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵙⴽⵙⵓ ⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵎⵏⴳⴰⵔⴰ ⴷⴰⵔ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵣⵖⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⴳⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⴰⵜ ⵉⴳⵎⵎⵉ. ⵅⴼ . ⴷⴰⵍⵍⴻⵜ 1982, ⵜ. 709, ⴷⴻⵙⵜⴰⵉⵏⴳ 1938, ⵏⵖ ⵍⴰⵡⵓⵙⵜ 1920, ⵜ. 78, ⴷⴰ ⵉⵎⵎⵍⴰ ⵎⵏⴰⵡ ⵉⵏⵡⴰⵍⵏ ⵍⵉ ⵙⴰ ⵉⵜⵓⵢⵏⵏⴰ ⵙⴽⵙⵓ

ⵉⵎⵉⴽ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ

[edit | edit source]

ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⴷ ⵙⴽⵙⵓ ⵓⵔ ⴷⵉⴽⴽⴰ ⴰⴱⵍⴰ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵔⵜ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⵓⵙⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⴷⵓⵏⵉⵜ. ⵍⵓⵛⵉⴻ ⴱoⵍⴻⵏⵙ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⴰ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙⴽⵙⵓ ⵙⴳ ⵜⵓⵙⵓⵜ 238 ⴰⵔ 149 (ⵓⵔⵜⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵙⵉⵢⴷⵏⴰ ⵄⵉⵙⴰ) (ⴱⵓⵍⴻⵏⵙ, 1989, ⵜ. 61). ⴷⴰ ⵜⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵓⵍⴰ ⴷⴰⵔ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⴷⵉⵙⵏ ⵎⵃⴰⴷⴰⵏⵉⵏ ⵖ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ.

ⵖⴰⵢⵍⵉ ⵖⴰⵢ ⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ

[edit | edit source]
ⵜⴰⴳⴷⵓⵔⵜ ⵏⵖ ⵜⵉⴽⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⴽⵙⵓⵜ ⵏⵙ

ⵜⴰⴳⴷⵓⵔⵜ ⵏⵉⵖⴷ ⵜⵉⴽⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⴽⵙⵓⵜ ⵏⵙ

ⴰⵏ ⵓⵔ ⵏⵉⵜⵜⵉ ⴰⵏⵣⵔ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵙⴰ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⵙⴽⵙⵓ ⵙ ⵜⴼⵉⵢⵉ ⵉⵇⵇoⵓⵔⵏ ⵓⵍⵍⴰ ⵍⵇⴷⴷⵉⴷ, ⵜⵔⵎⵜⴰⴷ ⵜⵔⴰ:

 • ⵜⵉⴼⵉⵢⵉ ⵏⵍⵇⴷⴷⵉⴷ,
 • ⴷ ⵙⴽⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⵣⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵉⵔⴷⵏ,
 • ⵅⵉⵣⵣⵓ,
 • ⵜⴰⵅⵙⴰⵢⵜ,
 • ⴱⴰⵜⴰⵜⴰ,
 • ⵎⴰⵜⵉcⴰ,
 • ⴰⵣⴰⵍⵉⵎ,
 • ⵜⵉⵔⴽⵎⵉⵏ ⵉⵖⵍⵍⴰⵏⵜ,
 • ⵍⵇⵣⴱⵓⵔ,
 • ⵉⵎⵉⴽ ⵏⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ,
 • ⵉⵖ ⵓⵔⵉⵍⵍⴰ ⵣⵉⵜ ⵏ ⵣⴰⵢⵜⵓⵏ
 • ⵉⵎⵉⴽ ⵍⴽⵎⵓⵏ ,
 • ⵉⵎⵉⴽ ⵍⴱⵣⴰⵔ,
 • ⵉⵎⵉⴽ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵜ,
 • ⵉⵎⵉⴽ ⵏⵜⵃⵎⵉⵔⴰ ⵏⵉⵖ ⵣⵄⴼⵔⴰⵏ.

ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵙⴰⵢ ⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ

[edit | edit source]

ⴳⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵏⴰⵡ ⵏⵙⴽⵙⵓ ⴷ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵙ ⴰⵢⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ: ⵔⴰⴷⵏⴰⵙⵉ ⴱⴰc ⴰⵏ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵙⴰⵢ ⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⵙⴽⵙⵓ ⵙ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ

ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵙⴽⵙⵓ

[edit | edit source]
 • ⵙⴽⵙⵓ ⵙ ⵍⴽⴷⵉⴷ
 • ⵙⴽⵙⵓ ⵙⵓ ⵓⴼⵓⵍⵍⵓⵙ
 • ⵙⴽⵙⵓ ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵢⵉ ⵓⵡⴼⵓⵏⴰⵙ
 • ⵙⴽⵙⵓ ⵙ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵇⵓⵔⵏⵉⵏ
 • ⵙⴽⵙⵓ ⵙ 07 ⵉⵎⵏⴷⴰⵏ
 • ⵙⴽⵙⵓ ⵙ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ

Izdayen n brra

[edit | edit source]