Jump to content

Wp/tzm/ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵙⵉⴼⴰⵡ ⴰⵍⵎⴰⵃⵔⵓⵇ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵙⵉⴼⴰⵡ ⴰⵍⵎⴰⵃⵔⵓⵇ

ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵙⵉⴼⴰⵡ ⴰⵍⵎⴰⵃⵔⵓⵇ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ, ⴰⵎⴰⵔⴰ ,ⴷ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ. ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ . ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵙⵉⴼⴰⵡ ⵍⵎⵃⵔⵓⵇ ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵊⴰⴷⵓ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴼⵓⵙⵏ (ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏⴼⵓⵙⵙⴰ), ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1946. ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1994

ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ

[edit | edit source]
*ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵖ
*ⵜⵣⴰⵍⵍⵉⵜ
*ⵜⵉⴷⵜ
*ⴰⵎⴰⵔⵉⵔ
*ⴼⴰⴷ
*ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ
*ⵟⴰⵡⵚ
*ⵉⴷⵍⵙ ⵏⵏⵡⵏ
*ⵜⴰⵢⵔⵉ
*ⵀⴰⵍ ⵀoⵡⴰ ⴰⵙⵙⴰⵀo
*ⵉⴷⵏⴰⵜ
*ⵇⴰⵀⵇⴰⵀⵜ \ⵎⵓⵏⵜⴰⵙⵉⴼ  ⴰⵍⵍⴰⵢⵍ
*ⴰ'ⵣⵔⴰⵍ
*ⵇⴰⵍⴰⵇ
  • ⴰⵎⵓⵙⵏⴰⵡ:
 *ⴰⵡⵉⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵓⵙⵏⴰⵡ 
*ⵙⵙⵜⵏⵖ-ⴰⴽ ⵔⵔⵉ-ⴷ ⴰⵡⴰⵍ
*ⴰⴼ ⵜⵙⵉⵙⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵉⵙⴰⵡ
*ⴷ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵜⵎⵎⴰⵍ
*ⵉⴷ'ⵏⵏⴰⵜ' ⵜⴷⵔⵣ ⵜⴰⵡⵓⵔⵜ
*ⴷ ⵏⵜⵙⵀ ⴰⴼ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵓⴷⴷⵎ
*ⵓⵔⵉⵖ ⵓⴼⵉⵖ ⵜⵉⵔⴰ ⴰⴼ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ
*ⵓⵔ ⵓⴽⵣⵖ ⵎⴰⵎⵎⵓ ⵜⵜ ⵢⵔⵙⵎ 
*ⵖⵔⵉⵖ ⴷ ⴷⵔⵉⵖ ⵎⴰⵙⵀⴰ ⵜⴰⵡⵓⵔⵔⵜ
*ⵜⵓⵍⵙ ⵜⴽⴽⵙ ⴼⵍⵍⵉ ⵏⵓⴷⴷⵎ
*ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ
*ⴷⵙ’ⵓⵏ ⵖⴼⵉ ⴰⵏⵙⵉ ⴽⵔⵓⵔⴱⵏ
*ⵖⵉⵍⵓⵏⵜⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⴰⴹⵚⴰ
*ⵏⵖ ⴷ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵉⴷⵔⵡⵉⵙⵀⵏ
*ⵙⵓⵙⵎⵖ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⴰⵙⵙⴰ
*ⴷ ⴰⵢⵜⵙⵀⴰ ⵎⴰⵎⵎⵓ ⵢⵙⵙⵏ
*ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ ⵜ ⵜ’ⴰⵔⵓ ⵢⵍⵍⵉⵙ 
*ⴷ ⴰⵙⵙ ⵉⴷⵓⴳⴳⵍ ⴷ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ
*ⴰⵏⵙⵉ ⵜⵓⵡⵉ ⵜ ⴷ ⵢⴰⴷⵊⵉⵙ
*ⴷ ⴰⴳⵓⵊⵉⵍ ⴳⴰⵔ ⴰⵢⵜⵎⴰⵙ
 *ⵜⴼⵓⵜ ⵜⴱⴷ ⴰⴼ ⵓⴷⵎⵉⵙ 
*ⴷ ⵏⵓⴷⴷⵎ ⵢⵔⵡⵍ ⴼⵍⵍⴰⵙ.  

ⵉⵣⴷⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ

[edit | edit source]

ⵥⵕ ⵓⴳⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵙⵉⴼⴰⵡ ⴰⵍⵎⴰⵃⵔⵓⵇ