Jump to content

Wp/zgh/ⵏⴼⵓⵙⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | zgh
(Redirected from Wp/tzm/ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴼⵓⵙⵏ)
Wp > zgh > ⵏⴼⵓⵙⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵏⴼⵓⵙⴰ
ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵏⴼⵓⵙⴰ (ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ:جمهورية نفوسة ) ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⴰⴳⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⵍⵓⵙ, ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵏⴼⵓⵙⴰ ⵏⵜⵜⵏⵉⵜ  :ⵏⴰⵍⵓⵜ, ⵢⵉⴼⵔⴻⵏ, ⵊⴰⴷⵓ ,ⴽⴰⴱⴰⵡ, ⵜⵓⵎⵣⵉⵏ, ⵣⵡⴰⵔⴰ , ⵖⵔⵢⴰⵏ، ⵔⵊⴱⴰⵏ , ⵣⵏⵜⴰⵏ، ، ⴷ ⵜⵔⵎⵉⵙⴰ، ⵜⵔⵀⵓⵏⴰ. ، ⵜⴰⵖⵎⴰ، ⴰⵎⵙⵉⵏ، ⴽⴰⴽⵍⴰ، ⴷ ⵜⵉⵊⵊⵉ، ، ⴷ ⴳⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏⵉⴹⵏ, ⵏⵉⵜⵏ ⵉⴱⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴰⵡⵍⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷⵉⵙ ⵜⵎⵓⵔⴰⵡⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⵉ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵙⴰⵡⵍⵏⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵎ ⵣⵣⴰⵏⵜⴰⵏ(ⴰⵜ ⵣⵏⴰⵜⴰ),ⴷ ⵔⵉⴰⵢⵏⴰ, ⴷ ⵖⵔⵔⵢⴰⵏ. ⵜⵔⵓ ⵜⵙⴰⵡⵍⵏ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ,ⴷ ⵏⵉⵜⵏ ⵎⴰⵍⵉⴽⵉⵜ. ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵏⴼⵓⵙⴰ ⵢⴰⵇⴷⵉⵎ ⵉⵎⵓⵍ, ⵎⵎⴰⴽ ⵓⵙⵓⵏ ⵡⴰⵔⴰⴱⵏ ⵓⵜⴼⵏ ⴰⵙⴳⴷ (ⴷⴷⵉⵏ) ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ,ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵍⵎⵎ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵅⴰⵜⵜⴰⴱ ⵢⴰⵅⵙⵔ ⵣⴷⴰⵜ ⵏ ⴰⴱⴱⴰⵙⵉⵏ, ⴰⴱⴷⵓⵔⴰⵃⵎⴰⵏ ⴱⵏ ⵔⵓⵙⵜⵓⵎ ⵉⵔⵡⵍ ⵙ ⵇⴰⵢⵔⴰⵡⴰⵏ ⴰⵏ ⵎⵣⴰⴱ ⴷ ⵉⴳⵓⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴳⴰⵔ ⵏⴼⵓⵙⴰ ⴷ ⵀⵡⴰⵔⴰⵣⵏⴰⵜⴰ,ⵏⵉⵜⵜ ⵜⵉⵀⵔⵜ,ⵏⵉⵜⵜ ⵍⴰⵙⵎⵜ ⵏ ⴷⴰⵡⵍⵜ ⵜⴰⵔⵓⵙⵜⵓⵎⵉⵜ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⵜⵎⵉⴹⵉ ⴷ ⴷⵓⵓⴱⴰⵛ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴰⵍⵎⵎⵉ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⵖⵔ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⵡⴰⵃⵉⴷⵉⵏ ,ⵏⴼⵓⵙⴰ ⵜⴰⵇⵇⵉⵎ ⵜⵉⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵃⴽⵎ ⴰⵏ ⵖⴷⴰⵎⵙⴼⴰⵣⵣⴰⵏ. ⴷⵉⵙ ⵉⵎⵓⵍ ⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷⵉ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴼⵓⵙⵏ ,ⴷⵉⵙ ⴰⵔⵔⴰⵡⵏ ⴰⴼ ⴰⵊⵊⵉⴷ ⴷ ⵉⴷⵀⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⴳⵓⴷⴰ ⵀⴰⵔⵇⵏ ⵏⴰⵖ ⵜⵡⴰⴽⵔⵏ ⵏⴰⵖ ⵅⵡⴰⵏⵜⵏ ⴳⴰⴷⴷⴰⴼⵉ ⴷ ⵉⴳⵜⵜⵏ ⴷⵉ ⵏⴰⵢⵜⵔⵉⵛ ⴰⵛⵉⴷ ⴱⴰⵛ ⴰⴷⴼⵙⴷⵏ