Jump to content

Wp/tzm/ⴼⵔⵃⴰⵜ ⵎⴻⵀⵏⵉ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴼⵔⵃⴰⵜ ⵎⴻⵀⵏⵉ

ⴼⵔⵃⴰⵜ ⵎⴻⵀⵏⵉ[edit | edit source]

ⴼⵔⵃⴰⵜ ⵎⴻⵀⵏⵉ ⵏⵖ ⴼⵔⵃⴰⵜ ⴰⵜ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵏⵖ ⴼⵔⵃⴰⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵎⵓⵍⴰ, ⵉⴳⴰ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ (M. A. K.), ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ 5 ⵎⴰⵔⵙ 1951 ⴳ ⵜⵡⵔⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵍⵍⵓⵍⵏ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⴷⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵎⵣⴳⴳⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⴱⵓⵣⴳⴳⵏ, ⵉⵄⵣⵣⵓⴳⵏ, ⴰⴽⴽⵯ ⴷ ⴰⵇⴱⵓ. ⴰⵙⵎⵉ ⵉ ⵉⴽⵎⵍ ⴰⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴷⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵉⴱⴷⴰ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⴷⵉ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1973 ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵉⵡⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ. ⵛⴰ ⵏ ⵡⵓⴽⵓⴷ ⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⵉⵏ ⵉⵙⴱⴳⴳⵏ-ⴷ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵖⵉⵍ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵉⵎⵉ ⵉⴱⴷⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⴳⵡⵉⵏ ; ⵅⴼ ⵉⴳⵉⵜⵏ ⴰⴳⵉ ⵢⵉⴽⵛⵎ ⵖⵔ ⵜⵎⵓⴼⵔⵉⴽⵜ 13 ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ. ⵙⴰⴽⵉⵏ (ⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⵉⵏ) ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⵜⴰⴱⵕⴽⴰⵏⵜ, ⵉⵎⵉ ⵜⴰⵎⵙⵍⵜⴰ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⵏⵖⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵔⴱⴰ (ⴰⵇⵛⵉⵛ) ⵉⴳⴰ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⴳⵔⵎⴰⵀ, ⴼⵔⵀⴰⵜ ⵎⴻⵀⵏⵏⵉ ⵉⵙⴱⴻⴷⴷ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ; ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵉⵅⴷⴷⵎⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰ ⵜⵙⵙⵉⵡⴹ ⴰⵔ ⵜⵉⵎⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ. ⵍⵍⴰⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⵏⵏⴰⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵅⴼ ⴷⵎⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⵛⵜⴰ ⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⵏⵖⴰ ⵎⵎⵉⵙ ⴰⵎⵣⵢⴰⵏ ⵎⴻⵀⵏⵏⵉ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2004, ⴷⵉ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴱⴰⵔⵉⵣ. ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉ ⵜⵉⵎⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ (ⵎⴰⴽ), ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ (RCD), ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵢⵏ (FFS) ⴷ ⵉⴽⴰⴱ ⴰⵔⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵉ ⵍⵉⵏ (SANN) ⴰⵣⴰⵍ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.