Wp/rif/ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⴽⵔⵉⵎ ⵍⵅⵟⵟⴰⴱⵉ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | rif
(Redirected from Wp/rif/ⵎⵓⵃⵏⴷ ⵏ ⴰⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⴰⵢⵜ ⵅⵟⴰⴱ)
Wp > rif > ⵎⵓⵃⵎⵎⴻⴷ ⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⴽⵔⵉⵎ ⵍⵅⵟⵟⴰⴱⵉ
Muḥend n Âabd Krim Lxeṭṭabi

ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⴽⵔⵉⵎ ⵍⵅⵟⵟⴰⴱⵉ ⵏⵉⵖ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵎⵓⵃⵏⴷ ,ⴷ ⴰⵏⵣⴱⴰⵢ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ,ⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵣⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ , ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⵊⴰⵔ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1921 ⴷ 1926, ⵉⵎⵏⵖ ⴰⴳ ⵙⵒⵏⵢⵓⵍ ⴷ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ,ⴳ-ⵉⵏⴰⵙ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵉⵣⵎ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⴳ-ⵉⵏⵜⴷ-ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵉⵎⵊⴰⵀⴷⵏ,ⵎⴰⵛⴰ ⵢⵓⴳⵉ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ-ⵍⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ

ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏⵏⵙ[edit | edit source]

ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1882 ,ⵉⵍⵎⴷ ⵅ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵉⴽⵎⴻⵍ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⴻⵍ ⵏ ⵙⴼⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵛⵔⴰⵟⵉⵏ ⴷⵉ ⴼⴰⵙ. ⵉⴷⵡⵍ ⵖⴰⵔ ⴼⴰⵙ ⴷ-ⴰⴽⴰⴱⴰⵔ ⵙⴳ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵉⵙⵓⵍⴰⵏ ⴰⴱⴷ ⵍⴻⵄⵣⵉⵣ ⵉⵡⵙⵉⵙⴼⵉⵡ ⵏ ⵓⵎⵏⵖⵉ ⴰⴳ ⴱⵓ ⵜⵖⵢⵓⵍⵜ (ⴱⵓ ⵃⵎⴰⵔⴰ) ⵉⵖⵔⴰ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵍⵇⴰⵔⵡⵉⵢⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⴷ-ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷⴰⵏⵣⵔⴰⴼⵓ

ⴰⵙⴱⴷⵉ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ[edit | edit source]

ⵉⵙⴱⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵎⵓⵃⵏⴷ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1921 ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵙⵔⵉⵜ ⵙ ⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴷ ⵍⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ. ⵓⵎⵉ ⴳⴳⵉⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴰⵔⵉⴼ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵅ ⵙⵒⵏⵢⵓⵍ . ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵊⴷⵉⵔ ⴰⴷⵔⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⵔⵉⴼⴰⵏ . ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ . ⴷⵉ ⵜⵉⵔⴰ ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵙⴻⵎⵎⴰⵏⴰⵙ ⵊⵓⵎⵀⵓⵔⵉⵢⴰ ⵔⵉⴼⵉⵢⴰ ⵎⴰ ⵉⵔⵉⴼⵉⵢⵏ ⴷⴷⵎⴻⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵉ ⵏ ⵙⵒⵏⵢⵓⵍ,ⵔⴰⵏ-ⵜ ⴷ-ⴰⵙⵙⴰⵖ (ⵉⵙⵎ) ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ

ⴰⵙⵉⵏⴼ ⵏⵏⵙ[edit | edit source]

ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1926 ⴰⵔ 1947 ⵉⵜⵡⴰⵏⴼⴰ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵎⵓⵃⵏⴷ ⵖⵔ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵍⴰ ⵖⵓⵏⵢⵓ , ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 9000 ⴽⵎ ⴰⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵉⵍⵍ ⵏ ⴰⵀⵉⵏⴷⵉ, ⵉⵙⵓⵜⵔ ⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⴽⴰⵍ--- ,ⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵉ

ⵜⴰⵎⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ[edit | edit source]

ⵉⵎⵓⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵎⵓⵃⵏⴷ ⴷⵉ ⵍⵇⴰⵀⵉⵕⴰ (ⵎⵉⵚⵕⴰ) 6 ⴱⵔⴰⵢⵔ 1963,ⵉⵏⴹⵕ ⴳ ⵓⵏⴹⵕ ⵏ ⵛⵓⵀⴰⴷⴰ ⴷⵉ ⵍⵇⴰⵀⵉⵕⴰ