Jump to content

Wp/kip/विकिपीडिया:स्वशिक्षा/दर्ता

From Wikimedia Incubator
परिचय   सम्पादन   रूपरंग   विकिपीडिया जोड   सन्दर्भ  स्रोत   वार्तालाप पृष्ठ   ध्यान नइचुके   पन्जीकरण   बाका बाकै

विकिपीडियाल जेए तोबो विकिमीन छानिडे दर्ता जइने अनिवार्य माले होकाई जे आआे बिना पनि लेखरल जेमी योगदान यायो जेढुइ । तर पनि खाता जइने मस्त फाइदार लेर:

  • जे नयाँ लेख सृजना जइआे डइने जेले।
  • आफुइमी खाता खोलिसिउ झिन्ताई जेलाई मस्त सुविधार दइसिने लेर, जस्तै कि सम्पादन टाआे लेखकर स्थानान्तरण या मिन परिवर्तन जइने अनुमति सन विकिपीडियालाई आफ्नो मनपरिने अनुसारए रूप-रंगल रङने सुबिधा । जे तोबो निगरानी सूची पनि जइआे जेढुई होकाई नल दर्ता टाआे कुनै पनि लेखल कुनै पनि परिवर्तन अताकन जेलाई तुरून्त थाहा तानेले ।
  • दर्ता माटाआे योगदानकर्तारलाई होराई कम्प्यूटरए आई॰पी॰ (IP) ठेगानाए माध्यमङाई सरिसि । जब होराई विकिपीडियाए कुनै लेखल या कुनै वार्ता या सम्वाद पृष्ठल केहि परिवर्तन याजइकन भने आआे ठेगाना नो पृष्ठहराई इतिहासल संधैए लागि दर्ता टाए होकाई विश्वल कुनै पनि मीङाई दृष्टिगत टाआे ढुआे । विकिमीन प्रयोग जइकाई जेमी ठेगाना पारे सामुङाई गुप्तरूपल रहि होकाई आफ्नो गोपनीयता जोगइदे नइने लागि आआे तोबो मस्त उपयोगी साधन सा।
  • जब जे अन्य सदस्यरसँग बातचित जेडोई तब जेमी विकिमिन ज सम्झना नइआे ढुर । कु‍नै पनि आई॰पी॰ ठेगाना सम्झना नइने कठिन टाए । होकाइ ज यदि जे मस्त वार्तारल भाग लाङ्यान डोचुके होकाई लेखरल योगदान डोयान डोचुके, चाआे छवि जइडे आफू विकिमिनए माध्यमए आफूइमी चिनारी जइआे जेढुई। यदाकदा सदस्यरलाई कुनै दर्ता जइसिऊ सदस्यराए यासिऊ योगदान सन सुझावरल मस्त विश्वास डोसी ।
  • केही पृष्ठरल आआे रोक पनि लाइसिउ टाए कि केवल दर्ता जइसिउ सदस्य ज उक्त लेखरल परिवर्तन जइआे ढुसी । पार दर्ता सदस्यरलाई जोए खाता खोलिसिउ कम्तिल चार दिन टाडे अलिकन भने वा जोए कम्तिल दस सम्पादन जइडे नउ भने , स्वत: स्थापित सदस्यको रूपल सरिसि ।
  • विकिपीडियाल वरिष्ठ सदस्य, प्रवन्धक, प्रकोप नियन्त्रक, आदि बनिने लागि पनि खाता खोलिने आवश्यक ले।

यदि जे खाता खोलियान जेडोजेउ ताकन कृपया यितानो विकिमिन सन पासवर्ड छानिचिकेे जुन जे भुलिने जेमाले। जे भुलिए ताकन खाता खोलिने समयल आफुइमी ईमेल ठेगाना पनि याैचुके । अई जइकाई जेभुलिउ विकिमीन सन पासवर्ड इमेलमर्फत प्राप्त जइनेल सहयोग डोअ । चिन्ता टाडोच्यो , जे ईमेल ठेगाना कुनै अन्य सदस्य या पाठकराई रङो ढुने मालेर।


खाता कइजइडे खोलिने ?[edit | edit source]

खाता खोलिने लागि आलज रोटा बाकसल या कुनै पनि पृष्ठराई रोटा दायाँ तर्फ उपस्थित प्रवेश जइने / नया खाता खोलिने गार्ने लिङ्कल क्लिक जइचुके।

तखेब कुनै विकिमिनए साथ दर्ता टाडे अखेमकन आआे मिन सजिलै ज बदलिउ माढुसि, होकाई ज आफुए निम्ति कुनै चाआे मीन छानिचिके । कुनै यितानो मीन तारोजिच्यो जोए कारणङाई अन्य सदस्यरलाई भ्रम टाआे ढुआे , जस्तै "विकिपीडिया महाप्रवन्धक"। यितानो मिन पनि तारोजिच्यो जुन कुनै अन्य सक्रिय प्रयोगकर्तासँग पनि मस्त मिलिने गमाटाक कि मीरलाई जे होज मी सै माङक गार्डे भ्रम गमाटाक।

स्वशिक्षा खेम्के, तर बाका-बाकै अझ आआे पनि रङचुके