Jump to content

Wp/kck/Vula

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kck
Wp > kck > Vula

Vula inona ibva pehhugwi ilidonhodzo, kobe kulimepo inyolo inobe yatjibe njinji kwazo kuti yelema ikohanduka iba vula hhapo yonha. Vula inona ndiyo ibutuku kwazo mupoteleka kwevula kakale vula inona inobe yakatjenha ihha muhango dzose. Inohinga mihingo yakasiyana mubugalo gwemhuka ndebanhu, inohinga kakale mumitjina yotiwha kwemagesti ndolima kudilidzigwa.

Vula inamasimba ina kudesethi bila kwehhuba at sunset

Kuti vula ine kwazo ilinjinji kwakamela mepo inyolo inobe ilipehhugwi inoyenda ndezila nhatu dzepisa kene tonhola dzinhozimbhgwa sewheda frantic. Hhapo bunyolo gulinjinji ndemasimba kuti iyende pehhugwi, vula inona imilika kumakole evula ( makole anobe enamasimba woyenda pehhugwi kuti ahhise vula) se anodangwa eyi khumulonimbasi ( Makole evula inamasimba) engabe makolenyana anohhisa vula inona zwakanaka. Mudzintha dzinamatombo, vula inona ndemasimba, kotiwha ndekuti mepo inyolo inosundiwha ndematombo kuti iyende pehhugwi, kwayinotanda iyenda inokhukhumala ikolema, ibe makole ikohanduka ibe vula inona. Hhule kwedombo akuna vula inona, kobe tjiwhomiso ngobe mepo yakawhoma inohhsiwha ndekuti kwakajitila, ndopisa kothama mepo dzevula dzisibepo. Yenda kwemepo inodangwa iyimonsoon ipinda muntha kene inodangwa kuyi intertropical inohhisa vula muntha ye savannah.

Kumatoropo kopisa kwazo ngobe kunamandastri ndizoke kuthama kuti vula igala inha kwazo kakale ndemasimba. Pisa kwatjibo po muhango dzose kothama kuti vula inhe ndezila dzakasiyana, kuhanganhisila ndobumilo bebunyolo ku eastern North America ndowhoma kwazo kutropics. Antarctica ndiyo ntha yakawhoma kwazo muhango dzose. Vula inona muhango dzose ndegole inobaligwa mu715 mm (28.1 in), koga muhango dzose dzakapelela ipehhugwi inoswika mu990 mm (39 in). Zila yobungana pisa kene tinhols kwehango kunonga Köppen inohingisa vula yanha ndegolw kuti bazibe kuti vula dzonha tjini mumitunhu yakasiyana. Vula yanha inobagwa kuhingisiwha kunoyi reyini geji. Luzibo goziba kuti kunganha vula ingapani kohingisiwha kunoyi wheda rada.

Vula inozibhgwa kene inokumbuligwa kudzimwe planethi, hhapo inobe inamethane, niyoni, salifiriki asidi kene ayoni kusivula.