Wp/kck/N' umba

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kck
Wp > kck > N' umba

N' umba dzakasiyana muhango dzose, ndosiyana kwadzo.

N' umba tjibumbo tjinogala banhu, tjin' abe dhumba kene n' umba yabumbiwa ndezila ipehhugwi, in' abe yemapango, yemabhgwe, yesamende kene ini ndeni yahingisiwa, kukosiwa mapayipi evula, magesti,ndekunothama kukadziya, kunonginisa mepo. N' umba dzopfuligwa ndezwipfulilo zwakasiyana kutigwa kuti vula kene mepo isingine mun' umba. N' umba kakale dzingabe ndemadendele anokhiyiwha kutigwa kuti kuvikegwe banogala mkati ndempahla, dzisikwibiwe ndebanopinda kose ndembabva. N' umba dzezwitjaba zwemakhuwa dzangwenu, dzobe ndemarumu manjinji mkati kwen' umba in' ompela. Kobe ndemarumu whoyezela kene yon' ulila, yobhikila, ndeyogala banhu bezwiphumulila. N' umba ingabe nderumu yodlila intome kene yakahanganisiwa ndeyimwe rumu Dzimwe n' umba dziwhulu kuNorth America dzinamarumu wozwilibazisa. Muzwitjaba zwantolo zwinolima kakale zwipfuwha, mhuka dzinopfuwhiwha dzinonga whuku kene dziwhulu sen' ombe dzogala ndebanhu mun' umba.

Bose banhu banogala bewangwa mun' umba banodangwa beyibanhu beni. Kwakavama kuti beni kube n' ha wayipapo koga kobe ndebamwe basiben' ha, banonga bakwinya bemarumu, kene kakale banogala besingazwalane behangana ndebugalo. Dzimwe n' umba dzina ntha yogala n' ha koga kene gubungano lebanhu lin' ompela. N' umba dziwhulu dzinoyi mathawhuni hawuzi dzingagagwa ndemihha yakasiyana minjinji. N' umba inobe ndezwimwe zwibako se garaji linogala dzimota kene dala lemathuluzi ezwilimo. N' umba ingabe ndentha yambeli kene yahule isinha tjimwe, ingahingisiwa ndebanogala mun' umba hhapa bedla kene bezwiphumulila.