Wp/kck/N' ha

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kck
Wp > kck > N' ha

Mubugalo gwebanhu, n' ha igubungano lebanhu banozibana ndozwalana kene ndendobolo kene kumwe kunobahanganya. Tjibaka tjemihha whubhatshana ndotjidzana sebanhu banozibana kakale banogala bose. Kwakalingiligwa kuti mihha ibe ndendongoloso inokhusela nungo dziyapo uma dzikula dzingina mutjitjaba. Muzwitjaba zwinjinji, mihha ndiyo inodiya bana kuti bazibe tjila pahhe kwemihha. Sezila yommisa kuti nungo dzikwanise hanganisa kunohakika, kobe ndeminghahnu inoyeta kose kunotiwa kube muntha yakakhuseleka. Kobumba nhu abe whola inohinga, komilidza milentje ndosusumisa bunhu gunaluzibo.

Badiyi ndebugalo gwebanhu banogubungana mihha sematrifocal (Mme ndebana babe); patrifocal (tate ndebana babe); conjugal (nkadzi, ndenlume whuwe, ndebana, kakale banodangwa beyi mongo); avuncular (tjiboniso, batategulu, bhuti, sisi uwhe ndebana babe); kene yakapamidzigwa (bazwadzi ndebana banogala nde hamwe manungo en' ha wewhumwe zwadzi).

Manungo en' ha upedlo banohanganisila bakatogwa, bazwadzi, bobatategulu, bobhuti, bosisi, bana betjiyisana ndebana betjisikana. Manungo en' ha wapamidzigwa kohanganisila bobamadzi, bobasekulu, bokhazini, bazekulu betjiyisana, bazekulu betjisikana ndebakwaha. Kotikala kakale kuti banodangwa semanungo en' ha upedlo, kuyenda ndozwana ndayibabo banhu ndekuti nlayo unoleba kunjinji nden' ha upedlo. Yezelana kwemanungo en' ha akutobvumigwa, mipanga iyapo inokubona kulizilo lisazomela tiwha.

Lutabi gwemabvilo ndozwagwa gwakalingilila kuti gulonde mabvilo emihha mubanhu bantolo. N' ha kakale waka lemekedzewa setjidiyo tjinobhatsha ziba dzedzimari. Zina linoti n' ha lingahingisiwa ndezila inobva kunjinji, lingabva tjitjaba, Zwitjaba zwehango ndemizi yehango.