Wp/kck/Kiti

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kck
Wp > kck > Kiti
Cat poster 1

Kiti (Felis catus) imhuka inopfuyiwha inhukunhunhu inoda dla nyama. Imhuka yabomangoye inopfuyiwha mun' ha wemhuka dzinoyi Felidae kakale inodangwa iyi kiti tjinopfuyiwha kutigwa yisiyanisa mudzimwe kiti dzehango dzimun' ha un' ompela. Kiti engaba wengumba, wepulazi kene wehango. Kiti wehango unoyenda kwahhanoda kakale atoda hangana ndebanhu. Bomakiti bakapfuyiwha banhodiwha ndebanhu kwazo sebakwinya kakale ndekuti bokiti banamasimba ovima mbeba. Kunamihlobo ingaswika 60 yabomakiti muhango.

Makiti unondidzana mubimbiwa mhuka dzitukunhunhu. Kunambili wakasima unonyaluluka, kunalubilo, menho akapiza ndemazipho anohinga kwazo mubhata dzimbeba ndekumwe. Kiti kobona kwazo busiku kakale kunazwimilo zwowha nhuwha kose. Zila yolebeleka kwekiti inohanganisila lila ndothama hhoba yakasiyana kundidzana ndendebo iyapo kakale inohingisa mbili mundisa ndebo. Kiti unovima whoga koga unoda hangana ndedzimwe mhuka kukumwe. Kiti kowha hhoba yose, ingabe ilipasi kwazo kuti inokona whika mubanhu, inonga inotiwa ndembeba kene mhuka dzitukunhunhu. Kiti tjovima kwazo mangwanana kene madekwana kwatjiti hwalala. Kozwala kwazo bana.

Bomakiti bahhadzi banozwala bana kutanga lubaka gwevula kudze kundoswika lubaka gotanga kwembaba, banozwala bana bengabe babili kunda kubahanhu. Bomakiti bakapfuyiwha banokulisiwa ndelemekedzo kakale banobonisiwa mumizano yakasiyana bekwalisiwa sabomakiti babutoka. Kongwa nginhila muzwalana kwabomakiti ndohingisa miti yothama kuti kuzwagwe makiti tjakatini koyeta kuti bomakiti banjinji babe behango. Kungatikala kuti bomakiti behango bekabe banjinji bengapedza nyunyi dzimuhango, ndedzimwe mhuka dzitukunhunhu.

Bomakiti bakatanga pfuyiwha muhango ye Near East mulubaka gwe7500 BCE. Kokumbuligwa kakale kuti pfuyiwha kwabokiti kungabe kwatanga kuGibithe nde 3100 BCE ngobe mulubaka igogu banhu bakabetembedzela bomakiti kuGibithe yantolo. nde2017, kiti tjopfuyiwha tjakatjitebela namba whani mumhuka dzinoba bakwinya bebanhu ku United States, kwakakuna 95 miliyoni yabomakiti banabeni. Ku United Kingdom, kwaka kuna 7.3 miliyoni yabomakiti banogala mumizi inopinda 4.8 miliyoni nde2019.