Wp/kck/Eritrea

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kck
Wp > kck > Eritrea

Eritrea inodan’wa iyi State of Eritrea, ihango iku mabhehhuba eAfrica (Eastern Africa), doropo gulu loyiAsmara. Yakabakidzana nde Ethiopia ikuburwa, Sudan ikumahwahhuba, nde Djibouti iku southeast. Ntha dze Eritrea dziku northeastern ndekumabhehhuba dzimuvula ye Red Sea. Bukulu gwehango yose kokumbuligwa kuti kungabe 117,600 km2 (45,406 sq mi), kakale kohanginisila Dahlak Archipelago ndedzimwe hangwanyana dzimkati kwevula dzeHanish (Hanish Islands).

Hango yeEritrea ina njudzi dzinjinji koga dzihhanalume dzakamilidziwa kukoti bunji gwebanhu bose kokumbuligwa kuti kungabe mamiliyoni anotondeka. Ndimi dzinohingisiwa kuhango ye Eritrea dzi hhanalume, ndedzino tebela TjiTigrinya, TjiTigre, TjiAfar, TjiBeja, TjiBilen, TjiKunama, TjiNara nde TjiSaho. Kukoti TjiTigrinya, TjiArabic, ndeTjikhuwa / TjiNgisi (English) ndidzo ndimi dzinohingisiwa kwazo ndebanhu. Banhu banjinji banolebeka ndimi dzen’ha we Afroasiatic, kulinhabi dzendimi dze Ethiopia kene Cush (Ethiopian kene Cushitic) . Munjudzi idzedzi, banhu be Tigrinyas bengaba 55% yebanhu bose bakuhango, kukoti banhu beku Tigre banoswika 30% mubanhu bagele muhango. Kunadzimwe njudzi kakale dzinjinji dzeba Nilo-Saharan- banolebeleka tji Nilotic. Banhu banjinji banotebela tjikrestu kene tji Islam, kukobe ndebahhomanana banotebela tjintu.