Wp/kck/BaSotho-Tswana

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | kck
Wp > kck > BaSotho-Tswana

BaSotho-Tswana iludzi gunowhangwa kuntha ye southern Africa kakale banogala kwazo ku Botswana, South Africa, Lesotho. Gubungano iyeyi yakapalalaniwa kana; kuna Southern Sotho (Sotho), Northern Sotho (inohanganisila BaPedi, BaLobedu ndebamwe) ndeWestern Sotho (ndebaKgalagadi ndeBaTswana). Gubungano yobupelo inodangwa iyi Eastern Sotho kakale inohanganisila BaPulana, BaPai ndebamwe

Mepu inolakidza bunji gwebanhu bose beku South African banolebeleka tjiSotho-Tswana mugubungano ye(Sotho, Northern Sotho kene Tswana) mumakanyi milikila kuna 2011 muzwibalo zwakatiwha kubva kumitunhu.

Ndimi dzinolembgwa kwazo kuSouth Africa.

South Africa 2011 Sotho-Tswana speakers proportion map
 TjiSouthern Sotho 
 TjiTswana
 TjiNorthern Sotho
 TjiSouthern Ndebele

BaSotho-Tswana abazontjintja kwazo mumabvilo abo mulubaka gwakapinda kudze kube nhasi mumiliyenamu yetjibili, lulimi ndemilentje yabo ilokhu yakajalo ndiyo kakale inobasiyanisa ndebamwe banolebeleka ndimi dzeBhantu ku southern Africa. Kowhangwa zwinhu zwinoyi thothemizimu, kubva pa ndulamo balume kuti bandobole hhama dzabo dzinonga bazekulu banozwagwa kunabomme kakale kobakiwha ngumba dzemavu dzetjigombolozi, dzipfuligwa ndebuhwa ndotafugwa kene ndemathikili, dzakamisiwa ndezwipanda pahhe. Kumwe kunothama bakasiyana ndedzimwe njudzi kohanganisila zwimbalo zwematubhu anotiwa ndemakukuta kakale ndezila yogala bakaminyana belipedlo pedlo, kumwe kakale whubumba behingisa mabhgwe kwazo kwazo.

Mitunhu igegwe ndebanhu beludzi gweBaSotho-Tswana yakaswikiligwa ndegubungano yeBhantu ndelubaka gweAD 500. Zwidiyo zwakatiwha zwakawhana kuti BaSotho-Tswana bakabva mugubungano yebanhu yakamilika kuGreat Lakes ikayenda kuburwa yakasiyana ndedzimwe gubungano dzeSouthern Bhantu, dzakandila mbeli kumabhehhuba ehango inodangwa Zimbabwe ngwenu, nhasi.