Jump to content

Wp/cnr/Genetika

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | cnr
Wp > cnr > Genetika

Genetika (grčki γεννώ - geno, znači dati rod, roditi) je nauka koja proučava gene, nasljednost i varijaciju između organizama. Riječ genetika je prvi put upotrijebljena kada je Engleski naučnik Vilijam Bejtson poslao pismo Adamu Sedviku, 18-og aprila 1905. u kojem je opisao nauku koja za cilj ima proučavanje procesa nasljeđivanja i varijacije između organizama.

Ljudi su koristili genetiku još u preistorijskom dobu za pripitomljavanje divljih životinja i gajenje biljaka. U modernim eksperimentima, genetičari svakodnevno pronalaze nove načine za izučavanje funkcije gena, ka što je analiza genetskih interakcija. U samom organizmu, genetske informacije se nalaze u hromozomima, koji su prijedstavljeni hemijskim strukturama kao što je DNK molekul.

Geni su šifre koje nose informacije neophodne za sintezu sekvenci amino kiśelina koje se ispoljavaju u protenima, koji na kraju igraju važnu ulogu u građi fenotipa organizma. U diploidnim organizmima, dominanta alela na hromozomu će bačiti u śenku, i samim tim spriječiti ispoljavanje recesivne alele na istom hromozomu. Danas, u oblasti molekularne biologije i genetike često čujemo izraze ka što su kodiranje i kodirati, i na laičkom jeziku to jednostavno znači da gen nosi infomracije koje su kao uputstva prema kojima organizam može da sagradi protein. Tako možemo da kažemo da geni nose kodove za proteine. Nekada se smatralo da jedan gen kodira jedan protein. Međutim, danas znamo da jedan gen može da bude odgovoran za više produkata, u zavisnosti kako je transkripcija regulisana. Geni takođe kodiraju sekvencu nukleotida u m-RNA, t-RNA i r-RNA koji su neophodni za sintezu proteina.

Genetika može da predvidi, mada ne u svakom slučaju, fizički izgled organizma kao i moguće ponašanje organizma. Međutim faktori u bližoj okolini i nepredvidljivi faktori nad kojima nemamo moć, takođe imaju vijeliku ulogu u genetici. Na primjer, jednojajčani (identični) blizanci su klon koji nastaje ranim dijeljenjem embriona, i tako imaju isti DNK molekul, ali različito se ponašaju i imaju različite otiske prstiju.

Istorija genetike

[edit | edit source]

U svom naučnom radu nazvanim "Eksperimenti u hibridizaciji biljaka" ("Versuche uber Pflanzenhybriden") prezentovanom 1865 Gregor Mendel je otkrio poreklo pojedinih osobina u novonastalim biljkama graška i pokazao kako se ove novonastale osobine mogu unaprijed matematički izračunati. Iako proces nasljeđivanja ne prati u svakom slučaju načine nasljedstva koje je predočio Mendel, njegov rad je imao znajačnu ulogu u razvoju upotrebe statistike u genetici. Od tog vremena, objavljivanja Mendelovog rada, otkviren je veći broj veoma kompleksnih procesa našljeđivanja.

Značaj Mendelovog rada nije adekvatno shvaćen sve do ranih dvadesetih godina dvadesetog veka, nakon njegove smrti, kada je njegovo eksperimentisanje nad biljkama potvrđeno novim i modernim istraživanjima naučnika koji su radili na sličnim organizmima.

Mendel u ono vreme nije bio ni svjestan fizičke prirode gena. Međutim, mi danas znamo da se genetska informacija nalazi na DNK-a molekulu (retrovirusi, kao što su influenca, onkovirusi i HIV, kao i mnogi biljni virusi svoje genetske informacije nose na RNK molekulima). Manipulacije DNK-a (i/ili RNK-a molekula) molekula mogu da promjene informacije koje će se prenjeti sa roditelja na potomak kao i fizičke osobine mnogih organizama.

Važni datumi u istoriji genetike

[edit | edit source]
1859 Čarls Darvin objavljuje Poreklo Vrsta
1865 Gregor Mendel objavljuje Eksperimenti u hibridizaciji biljaka
1903 hromozomi su otkriveni kao nasljedne jedinice
1905 Britanski biolog Vilijam Bejtson prvi put upotrebljuje izraz genetika
1910 Tomas Hant Morgan potvrđuje lokaciju gena na hromozomima
1913 Alfred Sturtevant pravi prvu genetsku mapu hromozoma
1918 Ronald Fišer objavljuje rad pod nazivom Korelacija između pripadnika iste familije na osnovu Mendelovskog nasljeđivanja
1913 Genetske mape pokazuju hromozome koji imaju linearno raspoređene gene
1927 Fizičke promjene u genima se zovu mutacije
1928 Frederik Grifit otrkiva nasljedni molekul koji se prenosi sa bakterije na bakteriju
1931 Krosing over je posljedica rekombinacije
1941 Edvard Tatum i Džordž Vels Bidl potvrđuju da geni nose kodove za proteine
1944 Osvald Teodor Ejveri, Kolin Mekleod i Mejklin Mekarti prvi izoliraju DNK molekul kao genetski materijal
1950 Ervin Čargaf pokazuje da četiri nukleotida nijesu prisutni u nukleinskim kiśelinama u stabilnim proporcijama, ali neki generalni zakoni ih stabiliziraju (na primjer da broj nukleotida adenina je skoro uvek jednak broju timina)
1952 Hrši-Čejs eksperiment potvrđuje da se genetska informacija bakteriofaga nalazu na DNK-a molekulu
1953 DNK struktura je utvrđena kao dvoguba spirala od strane Džejms Votsona i Francisa Krika
1956 Džo Hin Tjio i Albert Livan su utvrdili da ljudi poseduju 46 hromozoma
1958 Meselson-Štal eksperiment demonstrira da se DNK semikonzervativno replikuje (potomak ima jedan lanac identičan roditelju, dok je drugi lanac stvoren tokom replikacije i komplementaran je prvom)
1961 Genetski kod se sastoji od tria, svaki kod ima po 3 jedinice, i kao kod kodira za po jednu amino kiśelinu
1964 Havard Temin demonstrira koristeći RNK viruse da Votsonova centralna dogma nije uvek istinita (kod ovih virusa genetske informacije se nalaze na RNK molekulu, a ne na DNK)
1970 Restriktivni enzimi su otkriveni u studijama nad bakterijom Haemophilius influenzae koji omogućavaju naučnicima da seku i koporaju određene delove DNK molekula.
1977 Fred Sanger, Valter Gilbert i Alan Maksim su po prvi put pronašli sekvencu DNK molekula. Laboratorija Sangera je uspiješno utvrdila komplentan genotip bakteriofaga Φ-X174
1983 Keri Benks Mulis otkriva polimerizovanu lančanu reakciju-PCR koja omogućava jednostavnu amplifikaciju DNK molekula
1989 Utvrđena sekvenca prvog ljudskog gena od strane Francisa Kolinsa i Lap-Či Cuija. Gen kodira CFTR CFTR protein, koji je razlog cističe fibroze
1995 Genom Haemophilus influenza je prvi celokupni genom slobodnog živig organizma kojem je utvrđena sekvenca
1996 Saccharomyces cerevisiae je prvi eukariotski genom koji je sekvenciran
1998 Prvi multicelularni eukariotski genom je sekvenciran
2001 Prva verzija sekvence ljudskog genoma je objavljena
2003 (14-ti april) uspiješno okončan Projekat Ljudski Genom sa 99 % ukupnog genoma sekvenciranog, i greškom od 0.01 %.

Oblasti Genetike

[edit | edit source]

Klasična Genetika

[edit | edit source]

Klasična genetika se sastoji od tehnika i metoda koji su utvrđeni pre moderne molekularne biologije. Nakon pronalaska genetskog koda i tehnika kao što su kloniranje i restriktivni enzimi, avenije genetskog istraživanja su se znatno proširile. Neke od klasičnih genetskih ideja koje su postavljene pre dvadesetog veka su dopunjene i malo izmenjene, dok su vijeliki broj ideja i tehnika ostale nepromenjene, kao što su Mendelovi zakoni. Pravila našjeđivanja koje je Mendel postavio danas su od vijelike koristi u studijama genetskih bolesti, tj bolesti koje se prenose sa roditelja na potomke.

Klinička genetika

[edit | edit source]

Lekari koji imaju sertifikate kliničkih genetičara leče i pomažu pacijentima sa genetskim bolestima i sindormima.

Molekularna genetika

[edit | edit source]

Molekularna genetika se oslanja na ideje klasične genetike, ali sa fokusom na strukturu i funkciju gena na molekularnom nivou. Molekularni genetičari koriste metode i tehnike klasične genetike, kao što je hibridizacija, i tehnike molekularne biologije, kao što je polimerizovana lančana reakcija - PCR. Bitna sub-oblast molekularne genetike je korišćenje molekularne informacije kako bi se utvrdila porekla organizama, i samim tim naučna klasifikacija organizama – molekularna sistematika. Nauka koja se bavi naslednim osobinama, koje nijesu direktno i ekskluzivno povijezane sa promenama u DNK sekvenci se naziva epigenetika.

Neki naučnici imaju za stav da život može biti definisan na molekularnom nivou, na osnovu strategija kojim se koriste RNK polinukleotidi. Ovakav stav je vrlo brzo doveo do RNK hipoteze.

Genomika

[edit | edit source]

Genomika je vrlo mlada nauka koja za cilj ima studiju genetskih interakcija u genomu jednog organizma (samim tim SVE promene u DNK molekulu tog organizma). Genomika kao nauka je dostupna jedino ako je ceo genom datog organizma dostupan, kao i dostupnost matematičkih alata, kao što je oblast bioinformatike koja može da analizira vijeliki skup informacija.

Bliske nauke

[edit | edit source]

Molekularna biologija je nauka koja se rodila unijom biohemije i genetike. Izraz genetika se u vijelikoj meri danas koristi kada se misli na genetski inženjering, u kom se DNK datog organizma menja kako bi se na kraju dobio praktičniji produkat.

Kvanitativna, populaciona i ekološka genetika

[edit | edit source]

Populaciona, kvanitativna i ekološka genetika su usko povijezane nauke, koje se takođe oslanjaju na ideje klasične genetike. One se razlikuju po tome čime se bave. Na primjer, populaciona genetika se fokusira na distribuciju i učestalost promene u alelima koje se nalaze na genima, do kojih dolazi usled prirodne selekcije, genetičkog drifta, mutacije, i migracije.

Izvori

[edit | edit source]

Eksterni linkovi

[edit | edit source]