Jump to content

Wn/cdo/Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng muô-sók tuàng-bái, sĭng lō̤ hâu-iū cá̤-cá̤-ék-dòng

From Wikimedia Incubator
< Wn‎ | cdo
Wn > cdo > Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng muô-sók tuàng-bái, sĭng lō̤ hâu-iū cá̤-cá̤-ék-dòng
Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。

2018 n. 2 ng. 18 h. Hók-ciŭ séng

Gĭng-dáng (18 hô̤) â-dáu 2 diēng, Hók-ciŭ Dâ̤-săng Dṳ̆ng-hŏk (福州第三中學) gṳ̄-bâing lāu sĭng-chŭng tuàng-bái uăk-dông. Săng-dṳ̆ng sĭng lō̤ hâu-iū dŭ diōng gáu hŏk-hâu, gâe̤ng cê-gă gì sĭng-săng dùng-hŏk păng-gōng, găk hŏk-hâu diē-sié láuk siŏh láuk.

Chāi-huōng[edit | edit source]

Tuàng-bái-huôi sì-hâiu, Mì-gĭ Sĭng-ùng gé-ciā chāi-huōng lāu Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng gì Lìng Hiēu-hŭng (林曉楓) cṳ̆-gé, 1994 gái gì bék-ngiĕk hŏk-sĕng Dìng Gĭng (陳今), hŏk-sĕng-huôi siâ-gŭng-buô buô-dòng Dâng Siēu-muāng (鄭小滿), muóng siŏh muóng ĭ-gáuk-nè̤ng diōng gáu ĭ mū-hâu gì siōng-huák. Iâ chāi-huōng lāu kó̤-nièng-màng hâ-tiĕng téng Săng-dṳ̆ng bék-ngiĕk gì Dìng (陳) dùng-hŏk. Dăng nē̤ng-gă tiăng siŏh tiăng káng siŏh káng ĭ-gáuk-nè̤ng ciōng gōng bă.

Ī-hâ sê găk Giù-dĭ-hù (求知湖) biĕng dó̤i Lìng cṳ̆-gé gì chāi-huōng.

Mì-gĭ Gé-ciā gâe̤ng Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng Lìng Hiēu-hŭng cṳ̆-gé gì chāi-huōng ĭng-bìng
Wikinews
Wikinews

Sĭng-săng, cé̤ṳk nṳ̄ sĭng-nièng hō̤ ā! Gĭng-dáng nṳ̄ diōng hŏk-hâu ô mò̤ huák-hiêng Săng-dṳ̆ng ô sié-nó̤h biéng-huá lī?

 • Lìng: Cī gōng gĭng-dáng nê?
Wikinews
Wikinews

Ciáng-sê.

 • Lìng: Gĭng-dáng hâu-iū dŭ diōng lì lāu uă, iā nâu-iĕk. Giéng-gáe̤k muōi siŏh ciáh dŭ ô sĭng gì biéng-huá... Dŭ duâi siŏh suói lāu uă, sĭng-săng dŭ lâu kó̤ lāu uă, hă hă hă hă! Dáng-sê, dài-gă găk siŏh dŏi, cêu-sê sĭng-cìng iā ṳ̀-kuái mà. Gōng siŏh gōng, sôi giâ-lì kó̤ păng-gōng nâ, cī siŏh uâng gāng-gáuk iā hō̤.
Wikinews
Wikinews

Ā, iā hō̤. (Lâng ciáh nè̤ng duâi-chéu) Sĭng-săng ô mò̤ siōng dó̤i hŏk-hâu gōng gì uâ lī?

 • Lìng: Cêu-sê cé̤ṳk sū-iū gì hâu-iū-muòng sĭng-tā̤ giông-kŏng, gēu-nièng uông-uông-uông!
Wikinews
Wikinews

Siâ-siâ sĭng-săng, nguāi cé̤ṳk nṳ̄ sĭng-tā̤ giông-kŏng, uâng-ê̤ṳ ṳ̀-é.

 • Lìng: Siâ-siâ!

Cĭ-hâiu găk sĭng gáu-hŏk-lèu Lĭk-hèng-lèu (力行樓) sèng-dău gì duâi ṳ̀ng-chéu â-dā̤, chāi-huōng lāu 1994 gái gì Săng-dṳ̆ng bék-ngiĕk-sĕng Dìng Gĭng.

Mì-gĭ Gé-ciā gâe̤ng Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng 1994 gái bék-ngiĕk-sĕng Dìng Gĭng gì chāi-huōng ĭng-bìng
Wikinews
Wikinews

Sĭng-nièng hō̤ ā! Nṳ̄ gĭng-dáng diōng hŏk-hâu ô mò̤ huák-hiêng Săng-dṳ̆ng ô sié-nó̤h biéng-huá lī?

 • Dìng: Biéng-huá iā duâi ā. Tā̤-ṳ̆k-guāng sié-nó̤h dŭ biéng iā hō̤ kó̤ lāu. (Káng siŏh káng Lĭk-hèng-lèu, muōng káng muōng gōng) Lĭk-hèng-lèu, cuòi gô-dā̤ dŭ mò̤.
Wikinews
Wikinews

Ciáng-sê.

 • Dìng: Dŭ mò̤, dŭ-sê sĭng gì. Gĭng-dáng giéng-gáe̤k iā gŏ̤-hĭng. Siâ-siâ, siâ-siâ.
Wikinews
Wikinews

Nṳ̄ ô mò̤ sié-nó̤h uâ siōng dó̤i hŏk-hâu gōng lī?

 • Dìng: Cé̤ṳk nē̤ng-gă Săng-dṳ̆ng muōng có̤ muōng hō̤, sĭng-săng iā bá, hŏk-sĕng iâ iā bá, ciòng-guók dŭ chók-miàng, cuòng-sié-gái dŭ chók-miàng.
Wikinews
Wikinews

Siâ-siâ nṳ̄.

Cĭ-hâiu gáu Lĭk-hèng-lèu duâi lèu-tăi gà̤-dēng, chāi-huōng Săng-dṳ̆ng hŏk-sĕng-huôi siâ-gŭng-buô buô-dòng Dâng Siēu-muāng.

Mì-gĭ Gé-ciā gâe̤ng Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng hŏk-sĕng-huôi siâ-gŭng-buô buô-dòng Dâng Siēu-muāng gì chāi-huōng ĭng-bìng
Wikinews
Wikinews

Dùng-hŏk sĭng-nièng hō̤ ā, nṳ̄ gĭng-dáng găk hŏk-hâu ô sié-nó̤h gāng-sê̤ṳ?

 • Dâng: Nguāi giéng-gáe̤k iā hō̤, iā kŭi-sĭng.
Wikinews
Wikinews

Ô sié-nó̤h uâ siōng dó̤i Săng-dṳ̆ng gōng lī?

 • Dâng: Nguāi hĭ-uông Săng-dṳ̆ng muōng lì muōng hō̤, sĭng-săng sĭng-tā̤ giông-kŏng, dùng-hŏk sìng-cék muōng lì muōng hō̤.
Wikinews
Wikinews

Siâ-siâ nṳ̄ ā!

Â-dā̤ sê dó̤i kó̤-nièng-màng téng Săng-dṳ̆ng bék-ngiĕk gì Dìng dùng-hŏk gì chāi-huōng.

Mì-gĭ Gé-ciā gâe̤ng Hók-ciŭ Săng-dṳ̆ng hâu-iū Dìng dùng-hŏk gì chāi-huōng ĭng-bìng
Wikinews
Wikinews

Dùng-hŏk nṳ̄ hō̤! Nṳ̄ kó̤-nièng-màng bék-ngiĕk, gĭng-dáng diōng hŏk-hâu ô mò̤ huák-hiêng Săng-dṳ̆ng ô sié-nó̤h biéng-huá lī?

 • Dìng: Cūng gì lì gōng, Săng-dṳ̆ng biéng lì gó hō̤ lāu bā. Muòng-kāu cṳ̄ng muāng gì dĭk-ŭk, cá kī gì siŏh-bĭ «Săng-dṳ̆ng-hó» (三中賦), ngī-biĕng póng-ciòng cūi-sĭng, gó ô lĭk-gái duâi-sṳ̆ hâu-iū gì giĕk-chók sìng-cék. Lèu-tăi-găng gáuk-kuŏ sĭng-săng gâe̤ng ĭ hŏk-sĕng sū cháung-cô̤ gì hŭi-huòng, cāu-lòng cṳ̆-ók niông lèu-tăi dŏ̤ lāu hṳ̄-dŏ̤ cṳ̆-hiŏng-ké, tā̤-ṳ̆k-guāng ciáng dṳ̆k-buó biéng lì gó hō̤, chŏ̤-diòng iâ cṳ̄-káik dèu-ĭk sāi-ê̤ṳng lāu. Cūng gì lì gōng, Săng-dṳ̆ng gì ngâing-giông gâe̤ng niōng giông ciáng biéng lì gó hō̤.
Wikinews
Wikinews

Ô mò̤ sié-nó̤h siōng dó̤i hŏk-hâu gōng gì uâ lī?

 • Dìng: Găk cē̤-nē̤ cé̤ṳk-nguông mū-hâu Săng-dṳ̆ng bók-duáng hóng-dáiu, ṳ̄ng-păng gŏ̤-hŭng, gié-sṳ̆k cháung-cô̤ sĭng hŭi-huòng.

Siĕu-sék lài-nguòng[edit | edit source]

Nguòng-cháung bó̤-dō̤
Ciā bó̤-dō̤ ô Wiki gé-ciādâ̤-ék-chiū sĭng-ùng. Kō̤-ī káng tō̤-lâung-hiĕk lāu-gā̤ siòng-cìng.