Wb/nia/Luka/11/Fanegu ba wamini tödö

From Wikimedia Incubator
< Wb‎ | nia‎ | Luka

37 V. Ba me fahuhuo ia, ba iʼandrõ khõnia farizaio, samõsa, enaʼõ mõi ia manga ahulõ khõnia. Ba mõi ia yomo, manga. (Loek. 7, 36). 38 Ba ahõlihõli dõdõ warizaio andrõ, me iʼila, lõ ihõnagõ mombanõ Yesu, me awena manga. (Mat. 15, 2 b. t. Mar. 7, 2 b. t.). 39 Ba imane khõnia Soʼaya: Yaʼami, farizaio maʼõkhṍ, mihaogõ gero mako ba ero wiga, ba tánõ bakha khõmi, ba oi afõnu nirabu, awõ walõsõkhi. (Mat. 23, 25. Tit. 1, 15). 40 He si lõ tõdõ! tenga ha samõsa zamazõkhi yaʼia, he tánõ baero ba he tánõ bakha? (Yes. 58, 7). 41 Mibeʼe manõ ameʼela ba zi numana zi so yaw̃a, ba hiza, aʼoi saʼae sõkhi khõmi. 42 Ba alai ami farizaio andrõ, me mibeʼe zambua niʼofulu lõnga ba hõwa, awõ ngawalõ gulegule fefu, ba lõ ba dõdõmi huku ba faʼomasi Lowalangi andrõ. Niʼoʼõ enaʼõ zi sambalõ, ba tenga gõi niʼositengagõ zi sambalõ. (Mat. 23, 23; 12, 7). 43 Alai ami, farizaio, me no omasi ami tánõ fõna so ami ba zekola ba laʼowai ami ba kade. (Mat. 23. 6. Mar. 12, 38 b. t.). 44 Alai ami! me hulõ lewatõ si lõ oroma ami, latõrõ niha, ba lõ laʼila. (Mat. 23, 27). 45 Ba itema linia sangila amakhoita, samõsa, imane khõnia: He samahaõ, yaʼaga gõi õʼoʼaya, wangumaʼõ daʼõ. 46 Ba imane: Yaʼami gõi, sangila amakhõita, alai ami, me mihareʼõ ba niha noro, si lõ lokha lõ laʼohe, ba yaʼami, ba sara turumi lõ mibabaya noro andrõ. (Mat. 23, 4). 47 Alai ami, me mifazõkhi dandra lewatõ zamaʼeleʼõ andrõ, ba ira tuami fõna zamunu. (Mat. 23, 29 b. t.). 48 Ba tobali samaduhuʼõ nilau ndra tuami ami, oroma wa no omasi ami nilaura, yaʼira sa zamunu, ba yaʼami zamazõkhi tandra lewatõ. (A. 11, 49—51: Mat. 23, 34—36) 49 Andrõ gõi imane faʼatuatua Lowalangi andrõ: Ufatenge dania khõra zamaʼeleʼõ ba sinenge, ba labunu õsa ba lagohi; 50 enaʼõ teʼalui ndro zamaʼeleʼõ andrõ fefu, niduwagõ, iʼotarai mbõrõta danõ, irugi niha andre, si sagõtõ; 51 iʼotarai ndro Habeli, irugi ndro Zakharia andrõ, nibunu ba gotaluara naha wameʼe sumange gosali. Si ndruhu, uw̃aʼõ khõmi, teʼalui ia dania ba niha andre. 52 Alai ami, sangila amakhoita, me no mihalõ wogoë wangila lala andrõ; yaʼami, ba lõ si mõi bakha, ba sedõna mõi bakha, ba no misaisi. (Mat. 23, 13). 53 Ba me mofanõ ia ba daʼõ, ba ibõrõtaigõ abua sibai ba zangila amakhoita ba ba warizaio, ba lasekhegõ ia, oya ngawalõ lazofuzofu. 54 Latarogõ ia, enaʼõ lasõndra hadia ia zi sala linia. (F. 20, 20. Yoh. 8, 6).

Luka 11 : 37 – 54

Famotokhi ba gahe[edit | edit source]