User:Amara-Amaziɣ

From Wikimedia Incubator
Jump to navigation Jump to search
Crystal Clear app clock.svg It is about 18:41 Wednesday where this user lives.
Babel user information
fr-3 Cet utilisateur dispose de connaissances avancées en français.
ar-4 هذا المستخدم لديه معرفة تقترب من مستوى اللغة الأم بالعربية.
en-3 This user has advanced knowledge of English.
Users by language

ⴰⵣⵓⵍ ! ⴱⵔⵔⴽ ⵖ ⵜⴰⵙⵏⴰ'ⵏⵓ.

ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⴼ ⵙⵡⵓⵔⵓⵢⵖ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⵉⵏ ⵜⵛⵍⵃⵉⵢⵜ. ⴰⴷⴷ ⵖⵉⴷ ⵉⵖ ⵜⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⴷ ⵜⴽⴽⵜ.


ⵉⴼⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ[edit]

ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2969 :

 • ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴼ ⵓⵙⵏⵇⴹ
 • ⴰⴷ ⵙⴰⵔ ⵓⵔ ⵏⵜⵜⴰⵔⴰ ⵙ *ⵕ*
 • ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴼ ⵉⵎⵢⴰⴳⵏ ⴳⴳⵔⵓⵏⵉⵏ ⵙ -ⵢ ⴷ -ⵡ, ⴰⴷ ⵏⵜⵜⴰⵔⴰ -ⵉ ⴷ -ⵓ
 • ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⴳⴳⵔⵓⵏⵉⵏ ⵙ -ⵢ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⴰⴷ ⵜⵏ ⵏⵜⵜⴰⵔⴰ ⵙ -ⵉⵢ
 • ⴰⴷ ⴰⵔⴰⵖ ⴼ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵖ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ. ⴰⵙⵙⵔⵙⵍ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ. ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⴼ ⵖⴰⵢⴰⴷ.
 • ⵉⵖ ⵏⴻⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵏⴰⵔⴰ ⵙ ⵜⵔⵉⴷⵉⵏⵢⵓ ⴰⴷ ⵜ ⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⵉⵏⴷⴰⵛ –, ⵓⵔ ⴷ -.

ⵜⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵉⵏ[edit]

 • Llant mennawt tunɣilin ɣ Wikipidya ur ilkim wuṭṭun n id wartikel-nnsent 1000, neɣ t-izri s imikk, neɣ ad akkʷ ilkem 10000. Nniɣ yuf ad nemmenzaɣ d tunɣilin-ad ad tent-nelkem, bla ad nettu mas la qualité ar tteɣlab la quantité.
 • Ɣ tasna-ad inna yan is iga mgal n Wikipidya s tcelḥiyt wala tarifiyt, d is ar iswuruy netta d wiyyaḍ ɣ usnulfu n Wikipidya s tmaziɣt igan "fuṣḥa". Mac ɣayad kullu-t inna-t s teɛrabt.
 • Tammenzaɣt ger tunɣilin timaziɣin (tacelḥiyt, tarifiyt, taqbayliyt, d tada igan standard) rad tfalki ula nettat, d irwas is nettat ad akkʷ dari ifulkin.
 • Llan ɣ useggʷas 52 n id imalass, iɣ fkiɣ yan imalass i yan wartikel, ad t-araɣ, ssiɣzifeɣ-t, sfalkiɣ-t, rad afeɣ ad skerɣ 52 n id wartikel fulkinin, ganin win qualité ɣ tgira n useggʷas. Taɣarast-ad n twuri tuf bahra ɣayelli bedda yadelli salaɣ. Mneck n iseggʷasen ad zzriɣ ɣilad ɣ tmezdalt-a ? Zeɣ useggʷas n 2015. D ur ta jju skireɣ, f tannayt-inu, kra n wartikel igan nit win qualité ! Rad salaɣ ɣilad artikel-ad n Aɣrum. Letnin d-yuckan 30 yulyu 2018, ad bduɣ wayyaḍ.
 • Awettas-inu ɣilad iga-t : Ad ur yelkem 2020 ar kiɣ iga test-ad n Wikipedia s tcelḥiyt yat tunɣilt ilan luqer, ad tizdig !
 • (ur ta tt-kemmileɣ) Tafelsaft n Wikipedia s tcelḥiyt tga-tt.. S izwar, Wikipedia-nneɣ iqqan-d ad iṭṭef yat tfelsaft, ur d ad ka n
 • Ilaq ad skerɣ yat tasna ɣ rad yili ayelli mi ttinin s tneglizt language ressources, d nna mi rad nini s tmaziɣt isagemn n tutlayt. Ad gis ilin imawalen nna ssemraseɣ/ttnawaleɣ ; ha win Cafiq, willi qdemnin, wiyyaḍ... Ad ɣid ilin, bla ad ttmaɣeɣ ad ten-id-smuneɣ kraygatt twal' iɣ mmatteyɣ s kra n umessudes yaḍen.
 • Ha-d yat teswingemt n yan wartikel rad d-yacek d Wikipedia-nneɣ, iga-t Asslemd n tmaziɣt, nzayed-as iɣ nra "ɣ Lmeɣrib". Nessefru gis mezyan mad ijṛan d ma'ittejṛun ɣ yiger-ad n usslemd. Ad aneɣ-t-yara nit kra n uselmad.
 • (ur ta tt-kemmileɣ) Inna yan "is tlla kra n tguri yaḍen ɣ tmaziɣt dares yan unamek nettat d "amɣar"?". Mad iyi-issusemn ɣ wawal-a tga-t tɣarast nna s t-inna. Ɣilad yan wass...
 • Tamdint n Midelt illan ɣ waṭlas anammas, nniɣ a'tt-nara s tmaziɣt ɣikad "Meydelt". S izwar, acku tirra-ad ar temmal laṣel n yisem-a lli t-igan "Megdelt", g iwerri-d iga y (asenfel amsesli ittyussann), tga donc logique. D tiss snat, nniɣ tirra-ad rad tefk yat tannayt ifulkin, yat spécificité; ha-t ɣikad a'tt-ttaran imaziɣen, ɣikad ad tga ɣ dar imaziɣen: Meydelt. Tesyafam mad riɣ ad t-id-iniɣ?
 • (ur ta tt-kemmileɣ) Ur jju ḥmileɣ lliɣ ar nn-tettafat irmawen iserɣinn ad ittefraḍen iɣfawen-nnsen meqqar llan yad imnawayen-nnsen ɣ tmaziɣt. Mad iyi daɣ issekteyn ɣayad iga-t irem n "ḥamada", anamek-nnes iga-t "un plateau rocailleux surélevé des zones désertiques".
 • Fejjijeɣ daɣ ɣilad lliɣ d-iḍer ɣ yiɣef-inu is illa wartikel f tmazirt n Lmeɣrib, d is ur akkʷ igi yat, d is ẓḍareɣ ukan ad t-sbuɣluɣ. Artikel akkʷ iɣezzifen f tmazirt is ixeṣṣa ad yili s tmaziɣt ur d s kra n tutlayt yaḍen, ixeṣṣa ad ten akkʷ yaf (win tutlayin-ann yaḍen).
 • Yat teswingemt: iqqan-d Wikipedia-nneɣ ad i(reflect)i tadelsa-nneɣ. Zund ɣilad tasna iẓlin s tɣarast n tirra d ilugan-nnes isem-nnes ɣ Wikipedia anegliz "Manual of Style", isem-ad ur as-t-gin ɣar ɣikann. Is d-ikka yan udlis bahra ittwassenn ɣ Marikan isem-nnes Manual of Style, tḍi-t-id tesdawiyt n Chicago. Iẓḍar a'izgel kra ɣ mayad nniɣ, is helli riɣ ad tefhemm tannayt-ad-inu. Llan kigan n imedyaten yaḍen zund ɣika, ar kiɣ ten-id-iweyɣ. Nniɣ ula nekkni iqqan-d ad nessmers ismawen sineɣ ẓlinin zund, agadir, amɣar, aneflus, taḥanut... atg. Ar kiɣ swingemɣ daɣ ɣ mayad.
 • ⵉⵖ ⴷ ⵢⵉⵡⵢ ⵕⴱⴱⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ converter ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ (ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⵏⵏ ⵢⴰⴹⵏ), ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵖ ⵢⴰⵜ ⴱⵓⵣⵉⵙⵢⵓⵏ ⵉⵄⴷⵍⵏ, ⴰⵛⴽⵓ, ⴰⴽⵯⵏⴱⵉⵔⵜⵉⵙⵙⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⵓⴼⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ, ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴽⵓⵏⴱⵔⵙⵢⵓⵏ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵜ ⵎⴽⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰ, ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵢⵉⵍⵉ e, ⵏⵖ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵓⵔ ⵢⵉⵍⵉ. ⵎⴰⵛ ⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴹⵔⵉⵙ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⵓⵔ ⵔⴰ ⵏⵏ ⵉⵣⴰⵢⴷ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ e ⴼ ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵓⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵜⵔⴳⴰⵍⵉⵏ, ⴰⴱⵍⴰ ⵉⵖ ⴳⴰⵏⵜ ⵢⴰⵜ, ⴰⵔ ⴷ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⴻ, ⴼ ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵜⵓⵖⴷⵓⴳⵔⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
 • ⴰⵔ ⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵖ.. ⵀⴰⵜ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵖ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴼ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵣⵓⵏⴷ "ⵃⵓⵙⵏⵉ ⵎⵓⴱⴰⵕⴰⴽ"! ⵎⴰⴷ ⵜ ⵏⵔⴰ? ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵏⵣⴰⵢⴷ? ⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵓⵔ ⴰⵔⴰⵖ ⴰⴱⵍⴰ ⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵣⴰⵢⴷⵖ ⴽⵔⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵎⵓⵣⵖⴰ'ⵏⵓ. ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⴽⵜⵢⵖ ⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⴱⵔⵣⵉⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥ ⵖ ⵜⴰⵏⴰⵍⵜ, ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵏⵓ ⴰⵢⵜ ⵚⵡⴰⴱ. ⵙ ⵖⵉⴽⴰⴷ, ⴼⴽⵉⵖ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵉⵊⴷⵉⴷⵏ ⴼ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴰⴷ. ⵎⴰⵛ ⴰⴷ ⴽⴰ ⵖⵉⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⵍⵙ ⵉ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ, ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵉⵢⵉ ⴷ ⵉⵕⵎⵉ. ⵉⴼⴽⴰ ⵕⴱⴱⵉ ⵎⴰ ⴼ ⵏⵜⵜⴰⵔⴰ, ⴰⴷ ⵏⴰⵔⴰ ⴼ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ, ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏⵏⵖ, ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵖ ⵏⵣⴷⵖ, ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⴷ ⵡⴰⵔⵜⵉⴽⵍ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⵜⵜⵎⵉ. ⵏⴽⴽⵉⵏ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰ'ⵉⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⴼ ⵟⵓⴽⵢⵓ, ⴼⴰⴽ ⵟⵓⴽⵢⵓ!
 • ⵗ ⵉⵎⵏⵏ ⵉⵗ ⵜ ⵉⵏ ⵔⴱⵉ ⴷ ⵓⵔ ⵏⵜⵓ ⴷ ⵏⵔ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵗⵔⴱⵏ ⵉ ⵜⵈⴱⵏⵏ ⵜⵎⵣⵗⵏ, ⴷ ⵙⵔⵙⵏⵜ ⵉⵜⵓⵉ.
 • (ⵓⵔ ⵉⴽⵯⵎⵎⵍ) ⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⵓⵔ ⵏⴹⵔ ⵖ ⵓⵣⴳⴳⴰⵍ ⴰⵏⵏ ⵖ ⴹⵔⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ (ⵖⴰⵢⴰⴷ ⵉⵖ ⵏⴻⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵙⴽⵉⵔⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⵢⴰⵜ ⵖ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⴰⴷ ⴼ ⵔⴰⴷ ⵙⴰⵡⵍⵖ); ⵄⵉⵡⴰⴹ ⴰⴷ ⵏⴽⵔⵏ ⵙ ⵉⵖⴼⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵎⵥⵏ ⵙ ⵍⴰⵙⴱⴰⴱ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ, ⴰⵔ ⵜⵜⴰⴹⴰⵏ ⵙ ⵜⵖⵯⵔⴷⵉⵏ, ⴰⵔ ⵙⵏⵓⴱⴱⵓⵛⵏ ⵖ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵄⵉⵛⵏ ⴱⴷⴷⴰ ⵖ ⵢⵉⵣⵔⵉ. ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵔ ⵢⴰⴷⴷⴰ ⵖⵉⵍⴰⴷ, . ⵓⵔ ⴷ ⵉⵙ ⵏⵏⵉⵖ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵜⵉⴳ, ⵏⴽⴽ ⵙ ⵢⵉⵖⴼ ⵉⵏⵓ ⴳⵉⵖ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵖ ⵙⵜⴰⴱⵉⵍⵜⵉ ⴱⵙⵉⴽⵓⵍⵓⴳⵉⴽ, ⵉⵖ ⵙⵙⵏⵖ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵖ ⴷⴷⵔⵖ ⴰⵔ ⵙⵢⵓⴼⵓⵖ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⵏⴽⵕⴰⵊ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴷⵓⵙⵏ.
[[en:]]

[[Category:Wp/shi]]
[[Category:Wp/shi/]]
{{delete|. ~~~~}}
{{Ping|}}