Talk:Wt/zea/vrucht

From Wikimedia Incubator

Oor dit woôrd geliek as in 't Limburgs oôk gebruukt veu 't woôrd fruit? 'k Nam in de 'Oôglimburgs tied aoltied de beteêkenissen klakkeloos oer van 't Nederlands, maer ik bin d'rachter gekomme dat-a de nuanceriengen vaeke lichtelijk aors ligge dan in 't Nederlands. Dat zal zeker oôk zoô weze veu 't Zeêuws, maer in welke maete is mien nog nie glad dudelijk. --OWTB (talk) 06:36, 1 October 2021 (UTC)[reply]

Vò zover a'k wete verschilt 't gebruuk nie van 't 'Ollands. 't Woôrd stae nie in 't Woordenboek der Zeeuwse Dialecten, dat wil meêsta zeie dat 'r niks biezonders over te melden vaolt. Steinbach (talk) 07:31, 1 October 2021 (UTC)[reply]
Dat is dudelijk. 'n Aor vraegje da'k 'ebbe dan :) Ik oor nie wies uut 'oe 't woôrd "dat" gebruukt oor. Soms zien ik "dan", soms "dat", soms "dat-a". Daer zal zeker wè 'n logica achter zitte, maer dat bluuft veu mien 'eêl ondudelijk. --OWTB (talk) 16:05, 1 October 2021 (UTC)[reply]
Goeie vraege. Eêst 't makkelijkste deêl. Zeêuws ei voegwoôrdvervoegienge. As 't volgende woôrd meêrvoudig is, gebruke me dan. Dat doeë me in principe ok bie dat as betrekkelijk vònaemwoôrd: ʼt Zeêuws dan ze op NOôrd-Beveland praote trek meêr op Schouwens en Toôls as op Walchers of Zuud-Bevelands. De keuze tussen da(t) en dat-a, dae krieg ik de vienger nie zòmaer achter. A'k d'r zò over dienke, pas dat-a nog 't beste as betrekkelijk vònaemwoôrd (ʻt Paerd dat-a je mien gister ei laete zieë) en is vò 't voegwoôrd da(t) gebrukelijker. Mae volgens mien is 't dan wè weêr: ʼt Paerd da'k gister è gezieë. Waerom, da kan ik je zò gauw nie zeie. Steinbach (talk) 16:19, 1 October 2021 (UTC)[reply]
Mmm.. A'k 't zoô zieë liekt 't d'rop dat 't eêrder klanktechnisch in mekaor steekt as grammaticaol. Kan 't zien da bepaelde combinaoties zoô-as "dat-a'k" gewoôn nie vòkomme? - 't Is zeker interessant om te zieën dat 't woôrdje "me" as meêrvoudig gezieën oor (Ik vraeg m'n eigen af of-an me dat wel goed doeë.) en dat die "vervoegienge" dus slaet op 't woôrd dat erachter kom; dat zieë wilder oôk terug in 't Limburgs: Die vrouwluuj dietj g'r kintj ... en Dae(n) miens dae(n)s toe dao zuus ... :)
Noe 'k m'n eigen inlees op Wikipedia zieë 'k oôk da dit 'eêl breêd vòkom, mee vurmen as of-da(n), vò-da(n), oeneer-a(n). En as ons 't toch over grammatica è, 't bluuft vò mien as Limburger lastig om 't woôrdje zich nie te gebruken, want da smiet ons in bekant iedere zin :P --OWTB (talk) 16:49, 1 October 2021 (UTC)[reply]
Effe vò de dujelijk'eid: me is 'we', onbeklemtoônd vò oôns. Steinbach (talk) 22:36, 1 October 2021 (UTC)[reply]
Hahaha, dat verklaert 't :P Da bluve de kleinig'eidjes die-a'k gaendeweg moete oppikke. --OWTB (talk) 07:02, 2 October 2021 (UTC)[reply]