Jump to content

Wy/syl/ꠝꠤꠘ꠆ꠘꠣꠘꠤ ꠝꠣꠔꠞ ꠛꠣꠁꠟ

From Wikimedia Incubator
< Wy‎ | syl
Wy > syl > ꠝꠤꠘ꠆ꠘꠣꠘꠤ ꠝꠣꠔꠞ ꠛꠣꠁꠟ

ꠝꠣꠔ ꠇꠕꠣ

[edit | edit source]

Basics

ꠄꠞꠦ
汝好。 lı́ hó (General Taiwanese and Xiamen)/ lú hó(Zhangzhou and Penang)?
ꠇꠤꠔꠣ ꠈꠛꠞ ⁕
汝好無?/汝好无? lı́ hó bô? Lú hó bô?
How are you?
食飽未?/食饱未? chia̍h-pá-bē / chia̍h-pá-bōe / chia̍k-pá-bōe ()("have you eaten?")
Not bad
袂歹 bōe-phái/bē-phái
Fine, thank you.
好,多謝。/好,多谢。 hó,to͘-siā (Taiwan) / 好,感謝。/好,感谢。 hó,kám-siā. (Xiamen, Indonesia, and Singapore)
Thank you
感谢/感謝 kám-siā (Xiamen, Indonesia, and Singapore) / 多谢/多謝 to͘-siā (Taiwan)
What is your name?
汝叫什物名? lı́ kiò sím-mi̍h miâ? (Xiamen, Singapore) / 汝叫啥物名? lı́ kiò siáⁿ-mı̍h miâ? (Taiwan) /lír kiò sím-mi̍h miâ? (Klang, Singapore) Lú kiò hà-mi̍h miâ? (Northern Malaysia or northern Sumatra, Indonesia)
My name is ... .
我的名是... góa ê miâ sı̄... Óa ê miâ sī...: 我叫。。。Góa kiò... óa kiò...
Nice to meet you.
Please... (before a request)
請.../请... chhiáⁿ...
Please.
拜託/拜托 Pài-thok or 好心ㄟ(hó-sim ē) Or 多嚨 (to-lông)in northern Malaysia.
You're welcome
免客氣/免客气 bián kheh-khı̀ ("don't be polite")
Excuse me. (getting attention)
勞駕/劳驾 lô-kà
Excuse me. (begging pardon)
歹勢/歹势 phái-sè
I'm sorry. (informal)
歹勢/歹势 phái-sè (pai-say)
I'm sorry. (formal)
失禮。/失礼。sit lé. (shit-leh)
Goodbye
再見/再见 chài-kiàn (tsai gian).
I can't speak Minnan.
我袂曉講閩南話。/我袂晓讲闽南话。 góa bōe-hiáu kóng Bân-lâm-ōe. Óa bē-hiáu kóng Hok-kiàn-ōa.
I don't know how to speak English
我袂曉講英語。/我袂晓讲英语。 góa bōe-hiáu kóng Eng-gú (Wah mbay hyow gong eng-gu) 我袂曉講紅毛 Óa bē-hiáu kóng âng-mô͘
Do you speak English?
請問汝會曉講英語袂?/请问汝会晓讲英语袂? chhiáⁿ-mn̄g lı́ ē-hiáu kóng Eng-gú bōe? (Li gah-ay-hyow gong eng-yee)。Lú 會曉講紅毛無?
Is there someone here who speaks English?
請問有人會曉講英語無?/请问有人会晓讲英語无? chhiáⁿ-mn̄g ū lâng ē hiáu kóng Eng-gú bô? (Jiah gam ou lung eh hiao gong eng gyi?) 這pêng有hà-mi̍h-lâng/hà-mang 會曉講紅毛?
Help!
救命! kiù-miā!
Look out!
小心! sió sim!
Good morning.
賢早。 gâu-chá.
Good evening.
好暗暝。 hó-àm-mî (Amoy Hokkien)
Good night.
Good night (to sleep)
好睏。 hó khùn (sleep well)
I don't understand.
我聽無。/我听无。góa thiaⁿ bô. (when listening); 我看無。/我看无。góa khòaⁿ bô. (when reading)
Where's the bathroom?
廁所佇佗落?/厕所佇佗落? chheh-só͘ tī tó-lo̍h? (in Xiamen)/ 便所佇佗位 piān-só͘ tī tó-ūi? (in Taiwan)/染蠻蹛佗落?Jiám-bân tòa tá-lo̍k?
You are beautiful
汝真媠 lı́ chin suí/lú chin suí

Problems

[edit | edit source]
Go away
走 cháu/chó͘ (tzow/zao) 閃 siám
Don't touch me!
莫摸我 mài mo góa (mai mo1 wa) / (Mai gah-wah mbong)
I'll call the police. (Informal)
我叫警察 (Wah kah gien tsah.) 我叫mà-tá (óa kiò mà-tá)
I'll call the police (Formal)
(Wah ay kah hoh gien tsah.)
Police!
警察 kéng-chhat (gien tsah) / mà-tá (from Malay)
Stop!
擋 tòng (dohng) / 停 thêng (tng2)
I need your help.
我需要你的幫忙 góa su-iàu lı́-ê pang-bâng (Wah soo-yow *dee-ay bahm-mahng) or 我需要你替我斗相共 óa su-iàu lı́ tek góa tau saⁿ kang
I'm lost.
(Wah mbo-key)
I lost my purse/wallet.
我不見[?]我的皮包 Wah pahng-key wah-ay pay-bow
I'm sick.
我破病了 góa phòa-pīⁿ liáu (Wah pwah pee liao) or Wah gahng koh
I've been injured.
我著傷 (Wah dyuh shohng)
I need a doctor.
我[?]醫生 (Wah dah-ai ee-sheng)/我愛看盧君(wah ai kuã loh-coon)
Can I use your phone?
我甘可用你的電話[?] (Wah gah-ay sai yen * li-ay dyeng-way) 我會用汝的電話無?(wah A éng loo A dee-an wah bo)
Don't lie to me!
勿假! mài ké!

Numbers

[edit | edit source]
0
空 khòng (kong)
1
一 chi̍t (chjit) / it (it)

Note: "it" is used in the ones and tens place (except the number 1 itself) and for ordinal numbers, whereas "chi̍t" is used for multiples of numbers 100 and greater, as well as before counter words.

2
兩/两 nn̄g (nng) nō͘ / 二 jī (jee)

Note: 二 jī is used in the ones and tens place (except the number 2 itself) and for ordinal numbers, whereas 兩/两 nn̄g is used for multiples of numbers 100 and greater, as well as before counter words.

3
三 saⁿ (sa)
4
四 sì (si)
5
五 gō͘ (gaw)
6
六 la̍k (lak)
7
七 chhit (chit)
8
八 poeh / peh (bpui)
9
九 káu (kau)
10
十 cha̍p (tzhap)
11
十一 cha̍p-it (tzhap-it)
12
十二 cha̍p-jī (tzhap-li)
13
十三 cha̍p-saⁿ (tzhap-sa)
14
十四 cha̍p-sì (tzhap-si)
15
十五 cha̍p-gō͘ (tzhap-gaw)
16
十六 cha̍p-la̍k (tzhap-lak)
17
十七 cha̍p-chhit (tzhap-chit)
18
十八 cha̍p-poeh (tzhap-bpui)
19
十九 cha̍p-káu (tzhap-kau)
20
二十 jī-cha̍p (li-tzhap)
21
二十一 jī-cha̍p-it (li-tzhap-it)
22
二十二 jī-cha̍p-jī (li-tzhap-li)
100
一百 chi̍t-pah (chit-pah)
200
兩百/两百 nn̄g-pah (nng-pah)
222
兩百二十二/两百二十二 nn̄g-pah-jī-cha̍p-jī (nng-pah-li-chap-li)
1000
一千 chi̍t-chheng (chit-cheng)
2000
兩千/两千 nn̄g-chheng

Like Mandarin, Minnan groups numbers starting from 10,000 into units of four digits starting with 萬/万 bān. "One million" would therefore be "one hundred ten-thousands" (一百萬/一百万) and "one billion" would be "ten hundred-millions" (十億/十亿).

10,000
一萬/一万 chi̍t-bān
20,000
兩萬/两万 nn̄g-bān
100,000
十萬/十万 cha̍p-bān
1,000,000
一百萬/一百万 chi̍t-pah bān
10,000,000
一千萬/一千万 chi̍t-chheng bān
100,000,000
一億/一亿 chi̍t-ik
1,000,000,000
十億/十亿 cha̍p-ik
10,000,000,000
一百億/一百亿 chi̍t-pah ik
100,000,000,000
一千億/一千亿 chi̍t-chheng ik
1,000,000,000,000
一兆 chi̍t-tiāu
number _____ (train, bus, etc.)
_____號 hō
half
半 pòaⁿ
less
少 chió
more
濟 chōe chē

Ordinal numbers

[edit | edit source]

Ordinal numbers in Chinese are expressed by prepending the number with '第', pronounced in Minnan. Note that there is also an alternative form for "first".

First
第一 tē-it (day-it) / 頭一/头一 thâu-chi̍t
Second
第二 tē-jı̄ (day-ji)
Third
第三 tē-saⁿ (day-sa)
Fourth
第四 tē-sı̀ (day-si)
Fifth
第五 tē-gō͘ (day-go)

And so on, for any number:

Twentieth
第二十 tē-jı̄-cha̍p (day ji-tzap)
Hundredth
第一百 tē-chı̍t-pah (day chit-pah)
Thousandth
第一千 tē-chı̍t-chheng (day chit-cheng)
what time is it?
幾點 kúi tiám (kwee tiam)?
now
這馬 chit-má (jeemah) / 這陣 chit-tsūn (jeetzoon)/峇lú bālú
later
kah dahng-ay or shuh dahng
before
ee jun
early
早 chá (dtsah)
earlier
較早 kah chá (kah dtsah)
morning
早起 chá-khí
afternoon
下晡 ē-po͘
evening
暗晡 àm-po͘ (around 5-6 pm) / 暗頭仔 àm-thâu-á (around 6-7 pm)
night
暗暝 àm-mı̂ / 暗時仔/暗时仔 àm-sî-á
tonight
今暝 kim-mı̂
noon
中晝 tiong-tàu (dyong dow)
midnight
半暝 puàⁿ-mî (bpua mi)

Clock time

[edit | edit source]
1:00
一点/一點 chi̍t-tiám
2:00 : 两点/兩點 nn̄g-tiám nō͘-tiám
2:30 : 两点半/兩點半 nn̄g-tiám-pòaⁿ / 两点三十分/兩點三十分 nn̄g-tiám saⁿ-cha̍p-hun nō͘-tiám saⁿ-cha̍p-hun
3:00
三点/三點 saⁿ-tiám

Duration

[edit | edit source]
_____ minute(s)
_____ 分鐘/_____ 分钟 hun-cheng
_____ hour(s)
_____ 點鐘/_____ 点钟 tiám-cheng
_____ day(s)
_____ 日 ji̍t / _____ 工 kang
_____ week(s)
_____ 禮拜/_____ 礼拜 lé-pài
_____ month(s)
_____ 月 goe̍h
_____ year(s)
_____ 年 nî
today
今仔日 kin-á-jit/kin-á-lit
yesterday
昨日 chah-jit/chah-lit 昨昏 cha̍h-hūiⁿ
tomorrow
明仔載/明仔载 miâ-á-chài / 明仔日 miâ-á-ji̍t/miâ-á-li̍t
the day after tomorrow
後日/后日 āu-ji̍t/āu-li̍t
this week
這禮拜/这礼拜 chit lé-pài
last week
頂禮拜/顶礼拜 téng-lé-pài
next week
下禮拜/下礼拜 ē-lé-pài
Sunday
禮拜日 lé-pài-jı̍t / 禮拜 lé-pài
Monday
拜一 pài-it
Tuesday
拜二 pài-jı̄
Wednesday
拜三 pài-saⁿ
Thursday
拜四 pài-sı̀
Friday
拜五 pài-gō͘
Saturday
拜六 pài-la̍k

Months

[edit | edit source]
January
一月 it-go̍eh
February
二月 jı̄-go̍eh
March
三月 saⁿ-go̍eh
April
四月 sı̀-go̍eh
May
五月 gō͘-go̍eh
June
六月 la̍k-go̍eh
July
七月 chhit-go̍eh
August
八月 poeh-go̍eh
September
九月 káu-go̍eh
October
十月 cha̍p-go̍eh
November
十一月 cha̍p-it-go̍eh
December
十二月 cha̍p-jı̄-go̍eh

Colors

[edit | edit source]
color
色 sek
black
乌色/烏色 o·-sek
white
白色 pe̍h-sek
grey
灰色 hoe-sek
red
红色/紅色 âng-sek
blue
蓝色/藍色 nâ-sek/lâm-sek
yellow
黄色/黃色 n̂g-sek
green
青色 chhiⁿ-sek
orange
柑仔色 kam-á-sek : ("mandarin orange color")
purple
茄色 kiô-sek : ("eggplant color")
brown
涂色/塗色 thó·-sek (Taiwan) / 棕色 chang-sek (mainland China)

Transportation

[edit | edit source]

Bus and train

[edit | edit source]
Ticket
[?]票 phiò (dyu pyuh)
One ticket
一票 chit phiò (jeet-pyuh)
How much is one ticket?
一票是幾箍? chit phiò sī kuí khoo (Jeet-pyuh shee gwee-koh?)
bus
公車 / 客運 (kay-wun)
train
火車 hóe-chhia (whey-chiah)
Where does this bus go?
chit-ê (Dze-day kay-wun kee-dah?)
Does this train go to ____?
(Dze-day whey-chiah gah-oo kee ____?)
What time does this train leave?
(Dze-day whey-chiah gwee diam tsooh-whaht?)
What time will this bus arrive?
(Dze-day kay-wun gwee diam ay gow-wee?)
Please stop!
拜託,擋! pài thok,tòng (Pbai-toh, dong!)

Directions

[edit | edit source]
How do I get to ____?
請問汝按怎去____啊?/请问汝按怎去____啊? chhiáⁿ-mn̄g lí án-chóaⁿ khì ____ ah?
...the train station?
火車站/火车站 hué-chhia-chām
...the bus station?
(kay-wun dyoo?)
...the airport?
飛機場/飞机场 hui-ki-tiûⁿ
...downtown?
市區/市区 chhī-khu
...the hotel?
旅館/旅馆 lú-kuán
...the restaurant?
飯店/饭店 pn̄g-tiàm
Where are there a lot of ____?
佗落有真濟____啊?/佗落有真济____啊? tó-lo̍h ū chin chōe ____ ah?
Do you have a map?
(*lee gah-oo day-doh?)
street/road
路 lō͘/lo̍h
left
倒 tò
right
正 chiàⁿ
in front of the _____
_____頭前/_____头前 _____ thâu-chêng
behind the _____
_____後尾/_____后尾 _____āu-bóe
turn left
斡倒手 oat-tò-chhiú
turn right
斡正手 oat-chiàⁿ-chhiú
straight ahead
直直去 tı̍t-tı̍t khı̀ / 直直行 ti̍t-ti̍t kiâⁿ / 行直 kiâⁿ ti̍t
inside
內面/内面 lāi-bīn
outside
外口 gōa-kháu
Taxi
的士 tek-sî (mainland China) / 計程車/计程车 kè-thêng-chhia (Taiwan)
Drive me to ____
載我去____ 。/载我去____ 。 chài góa khì ____.
How much to go ____
欲去____幾箍?/欲去____几箍? beh khì ____ kúi kho͘? 愛去__幾箍/鐳?

Lodging

[edit | edit source]
Do you have any rooms available?
有房間無?/有房间无? ū pâng-king bô?
How much for one room?
一間[?]? (Jeet gyun, wah-tsay gyee?)
One person
一個人/一个人 chı̍t-ê-lâng
Two persons
兩個人/两个人 n̄ng-ê-lâng
Does it have ____?
敢有____? kám-ū ____ ? (Gah oo ____ ?) 有____無?
a bathroom
便所 piān-só͘? (Taiwan) / 廁所/厕所 chheh-só͘ (mainland China)/染蠻 (northern Malaysia) jiám-bân
a telephone
電話/电话 tiān-ōe (dyung way?)tiān-ōa
a TV
電視機/电视机 tiān-sī-ki 電視
May I see it first?
[?]先看?(Gah-ay-dahng shung kwah?)
Do you have something more ____?
敢有較____? kám-ū khah (Gah oo kah)有較____个無?
big
大的 tōa-ê (dwah-ay)
cheap
俗的 sio̍k-ê (siok-ay) (China and Taiwan) / 偏的 phiⁿ-ê (Singapore)便宜
OK, I'll sleep here for ____ nights.
好,[?]暗 Huh, mbay-kuhng ____ ahm.
Is there another hotel?
[?]有[?] 旅館 (Gah oo bahg-ay *lee-guang?)
What time is breakfast?
早頓幾點?/早顿几点? chá-tǹg kúi-tiám?
Please clean my room
拜託 我的 房間 (Pbai toh kyeng wah-ay bahn-gyun)
Can you wake me at ... ?
,好無?... gah-way gyuh kiah, huhbuh?

Money

[edit | edit source]
Credit card
刷卡 (swah kah)
Where can I exchange money?
(Dway ay-dahng wah gjee?)Tuì ē-tàng ōaⁿ chîⁿ/Nā ai ōaⁿ lui ē khì tá-lo̍h ōaⁿ? (nah aye wah lui eh key tah lawk wah?)
Do you accept US Dollars/pounds/Euros? (Ē ēng Bí-kim/Eng-pōng/euro hú /hêng lui bô?)

Eating

[edit | edit source]
I'm a vegetarian.
我食齋。/我食斋。 góa chia̍h che. / 我食素。 góa chia̍h sò͘.
drink tea
啉茶 lim tê
brew tea
泡茶 phàu tê
breakfast
早頓/早顿 chá-tǹg (dzah-dun)tsa2-tuiⁿ3
lunch
中頓/中顿 tiong-tǹg tiong3-tuiⁿ3
dinner
暗頓/暗顿 àm-tǹg am3-tuiⁿ3
snack
點心/点心 tiám-sim
I want...
我欲 góa beh (gwah beh) 我愛 (ua2-ai) (wah aye)
tea
茶 tê (teh)
coffee
咖啡 ka-pi (in Taiwan) / ko-pi (in mainland China, Singapore and Malaysia)
chicken
雞/鸡 ke / koe
duck
鴨/鸭 ah
beef
牛肉 gû-bah
pork
豬肉/豬肉 ti-bah / tu-bah / tir-bah
mutton
羊肉 iûⁿ-bah / iôⁿ-bah/iaûⁿ-bah
eggs
雞卵/鸡卵 ke-nn̄g / koe-nn̄g / ke-nūi / 卵 nn̄g / nūi (the former specifically refers to chicken eggs, the later can be used generally for any type of egg)
fresh
鮮/鲜 chhiⁿ
fruit
果子 kóe-chí / ké-chí
vegetable
菜 chhài
fish
魚仔/鱼仔 hî-á (hee-ah) / 魚/鱼 hî / hû (hhu2/hhw2; sounds like a long 'huh' without the vowel)
bread
麵包/面包 mī-pau (mee-bao) / pahng (in Taiwan, from Japanese) / lō-ti (in Singapore and Malaysia, from Malay)
noodles
麵/面 mı̄ (mee)
rice (uncooked)
米 bı́ (bee)
rice (cooked)
飯/饭 pn̄g/ puīⁿ (buhng/puĩ)
congee / rice porridge
糜 môi bê/môi
milk
牛奶 gû-ni / gû-leng (in Penang) or 奶 ni (the former refers specifically to cow's milk, while the latter can be used for milk in general)
water
水 chúi
beer
啤酒 pi-chiú (bee chiu)
salt
鹽/盐 iâm (yahm)
pepper
胡椒粉 hô͘-chio-hún (hhoh chjio hun)
sugar
糖 thn̂g
soy sauce
豆油 tāu-iû
butter
牛油 gû-iû
done eating
食飽了/食饱了 chia̍h-pá-liáu (jyah pah lyow)
delicious (eating)
好食 hó-chia̍h (huh jyah)
delicious (drinking)
好啉 hó-lim (huh lim)
The check, please.
結數/结数 kiat-siàu

Unpleasant tastes

Bitter

Spicy 辣/薟 lua̍h/hiam

sour 酸 suinn/sng

Shopping

[edit | edit source]
How much?
幾錢?/ 几钱?(gwee chee)幾鐳 kúi-lui
How many dollars/yuan?
幾箍?/几箍? kúi kho͘
Too much
傷濟/伤济 siong chōe/siaunn chē
Don't want
莫 mài
I need...
(Wah dah-ai...)
...toothbrush
齒抿/齿抿 khí-bín
...toothpaste
齒膏/齿膏 khí-ko
...soap
茶箍 tê-kho͘ (Taiwan) / 雪文 sap-bûn (mainland China)/sa-bûn (Malaysia, Singapore)
...shampoo
洗頭毛 sóe thâu-mn̂g (suay tow-mun) (literally "wash hair") sé thâu-mô͘
...paper
紙/纸 chóa
...pen
筆/笔 pit
...books
冊/册 chheh
...an umbrella.
雨傘/雨伞 hō͘-sòaⁿ

Driving

[edit | edit source]
I want to rent a car.
我欲稅車。/ 我欲税车。 (góa beh sè chhia) 我愛稅車(óa ai suè chhia)
Can I get insurance?
遮會使買保險袂?/ 遮会使买保险袂? (chiâ ē-sái bóe pó-hiám bōe)

Authority

[edit | edit source]
I haven't done anything wrong.
我無做歹代誌。 (góa bô chò phái tāi-chì.): 我無做嗄啦(oá bô chò sà-láh)

{{#related:Chinese phrasebook}} {{#related:Teochew phrasebook}} {{#related:Hainanese phrasebook}} {{#related:Mindong phrasebook}}

This ꠝꠤꠘ꠆ꠘꠣꠘꠤ ꠝꠣꠔꠞ ꠛꠣꠁꠟ is an outline and needs more content. It has a template, but there is not enough information present. Please plunge forward and help it grow!

{{#assessment:phrasebook|outline}}

Template:Wy/syl/Phrasebookguide