Wt/cdo/Help:按字部查平話字/金

From Wikimedia Incubator
字部
字部編號:167
福州話名字:gĭng
英文名字:Radical 167 (metal, gold)
筆畫數:8

0[edit | edit source]

 • 金 = gĭng

2[edit | edit source]

 • 針 = cĕng
 • 釗 = chiĕu
 • 釘 = dĭng , déng
 • 釜 = hū

3[edit | edit source]

 • 釬 = âng , hâng
 • 釵 = chăi
 • 釧 = chióng
 • 釱 = dâi
 • 釣 = diéu
 • 釭 = gŏng
 • 釦 = káiu
 • 釷 = tū
 • 釪 = ṳ̆

4[edit | edit source]

 • 鈀 = bă , bà
 • 鈍 = bông , dŏng , dông
 • 鈔 = chá , chău
 • 鈣 = gái
 • 鈎 = gĕu , gău
 • 鈞 = gĭng
 • 釿 = gṳ̆ng
 • 鈇 = hù
 • 鈐 = kièng
 • 鈉 = năk
 • 鈕 = niū
 • 鈒 = ngék

5[edit | edit source]

 • 鈸 = băk , buăk
 • 鉋 = bâu
 • 鉍 = bék
 • 鉑 = bŏ̤h
 • 鉢 = buák
 • 鉦 = cĭng
 • 鈶 = dài , ì
 • 鈿 = diêng
 • 鉀 = gák
 • 鉅 = gé̤ṳ
 • 鈷 = gū
 • 鉛 = iòng
 • 鈾 = iù
 • 鉆 = kì
 • 鉗 = kìng , kì , kiêng
 • 鈴 = lìng , lĭng
 • 鉬 = mŭk
 • 鈹 = pì
 • 鉄 = siă
 • 鉏 = tṳ̀
 • 鉞 = uŏk

6[edit | edit source]

 • 銨 = ăng
 • 銃 = ché̤ṳng
 • 銓 = chuăng
 • 銅 = dè̤ng
 • 鉻 = gáuk , lŏk
 • 鉸 = giēu , gău
 • 銧 = guŏng
 • 銜 = hàng , gàng
 • 銎 = kṳ̆ng
 • 銇 = lô̤i
 • 銘 = mìng
 • 銀 = ngṳ̀ng
 • 銑 = siēng
 • 銖 = tṳ̆

7[edit | edit source]

 • 鋈 = áuk
 • 鋇 = buói
 • 鋍 = buŏk
 • 銌 = cáung
 • 鋟 = chiĕng
 • 銼 = chó̤
 • 銻 = dà̤
 • 鋏 = giék
 • 銶 = giù
 • 鋊 = gók , ṳ̆k
 • 銲 = hâng , âng
 • 鋧 = hiēng
 • 鋒 = hŭng
 • 鋣 = ià
 • 銳 = iô
 • 鋰 = lī
 • 鋃 = lòng
 • 鋁 = lṳ̄
 • 鋩 = mòng
 • 鋂 = muòi
 • 鋙 = ngṳ̄
 • 鋪 = puŏ , puó
 • 銹 = séu
 • 銷 = siĕu
 • 鋅 = sĭng
 • 鋌 = tīng
 • 鋤 = tṳ̀

8[edit | edit source]

 • 錏 = ā
 • 錚 = cĕng
 • 錢 = cièng
 • 錙 = cṳ̆
 • 錯 = cháuk , chó̤ , chó
 • 錐 = chŭi , cáung
 • 錠 = dêng , diâng
 • 鋾 = dò̤
 • 鋼 = gáung
 • 鋸 = gé̤ṳ
 • 錤 = gĭ
 • 錦 = gīng
 • 錮 = gó
 • 錡 = kiĕ
 • 錄 = liŏh
 • 錑 = ló̤i
 • 錳 = mâing
 • 錨 = mièu
 • 錫 = sék
 • 錔 = ták
 • 錘 = tùi

9[edit | edit source]

 • 鍘 = cáik
 • 鍼 = cĕng
 • 鍾 = cṳ̆ng
 • 鍤 = chák
 • 鍫 = chiĕu
 • 鍬 = chiĕu
 • 鍍 = dô
 • 鍥 = gáik
 • 鍵 = giông
 • 鍋 = guŏ , uŏ
 • 鍭 = héu
 • 鍰 = kuàng
 • 鍊 = liêng
 • 鍪 = mèu
 • 鍉 = sê
 • 鍟 = sĭng , cĭng
 • 鍮 = tĕu
 • 鍛 = tuáng

10[edit | edit source]

 • 鎛 = báuk
 • 鎊 = bâung
 • 鎞 = biĕ
 • 鎜 = buàng
 • 鎡 = cṳ̀
 • 鎗 = chiŏng
 • 鎉 = dák
 • 鎮 = déng
 • 鎭 = déng
 • 鎰 = ék
 • 鎘 = gáik
 • 鎬 = hô̤
 • 鎧 = kāi
 • 鎳 = ngiĕk
 • 鎩 = sák
 • 鎴 = sék
 • 鎖 = sō̤
 • 鎻 = sō̤
 • 鎚 = tùi
 • 鎢 = ŭ
 • 鎔 = ṳ̀ng , iòng

11[edit | edit source]

 • 鏨 = câng
 • 鏃 = cŭk
 • 鏚 = chék
 • 鏘 = chiŏng
 • 鏑 = dék
 • 鏜 = dòng
 • 鏡 = géng , giáng
 • 𨫕 = kău
 • 鏗 = kĕng , kiăng , kiāng , kiàng
 • 鏈 = lièng , liêng
 • 鏌 = mŏk
 • 鏝 = muàng
 • 鏖 = ngò̤
 • 𨫼 = ngô̤
 • 鏢 = piĕu
 • 鏟 = sāng , tē̤ , chiāng
 • 鏭 = sék
 • 鏇 = siòng
 • 鏞 = ṳ̀ng

12[edit | edit source]

 • 𨬖 = câng
 • 鐎 = ciĕu
 • 鐘 = cṳ̆ng
 • 鐙 = dáing
 • 鐖 = gĭ
 • 鐍 = giók
 • 鏹 = giòng
 • 鐃 = nàu
 • 鏽 = séu
 • 鐔 = sìng

13[edit | edit source]

 • 鐫 = ciĕng
 • 鐸 = dŏk
 • 鐺 = dŏng
 • 鐻 = gé̤ṳ
 • 鐷 = iĕk
 • 鐶 = kuàng
 • 鐮 = lièng
 • 鏴 = lô
 • 鐳 = lòi
 • 鐲 = sŏ̤h
 • 鐵 = tiék
 • 鐤 = tīng
 • 䥢 = tông

14[edit | edit source]

 • 鑄 = ció
 • 鑉 = gái
 • 鑑 = gáng
 • 鑒 = gáng
 • 鑊 = huŏk
 • 䥪 = siăh

15[edit | edit source]

 • 鑣 = biĕu
 • 鑌 = bĭng
 • 鑕 = cék
 • 鑠 = chiók
 • 鑛 = kuōng
 • 鑞 = lăk
 • 鑢 = lé̤ṳ , láe̤

16[edit | edit source]

 • 𨯳 = cŏk , chĕ̤k
 • 鑪 = lù

17[edit | edit source]

 • 鑰 = iŏh
 • 鑲 = siŏng

18[edit | edit source]

 • 鑵 = guáng
 • 鑷 = niék , giék

19[edit | edit source]

 • 鑿 = cŏk
 • 鑽 = cōng , cuāng
 • 鑼 = lò̤
 • 鑾 = luàng

20[edit | edit source]

 • 钁 = kiók