Wt/cdo/Help:按字部查平話字/言

From Wikimedia Incubator
字部
字部編號:149
福州話名字:ngiòng
英文名字:Radical 149 (words)
筆畫數:7

0[edit | edit source]

 • 言 = ngiòng

2[edit | edit source]

 • 訂 = déng
 • 訇 = ĕng
 • 計 = gié
 • 訃 = hó

3[edit | edit source]

 • 訒 = êng
 • 記 = gé
 • 訓 = hóng
 • 訏 = hṳ̆
 • 訌 = hùng
 • 訑 = ì
 • 訐 = kiók
 • 訖 = ngék
 • 訕 = sáng
 • 訊 = séng
 • 託 = táuk
 • 討 = tō̤

4[edit | edit source]

 • 訣 = giók
 • 許 = hṳ̄
 • 訩 = hṳ̆ng
 • 訪 = huōng
 • 訧 = iù
 • 訥 = nŏk
 • 訝 = ngâ
 • 訛 = nguò
 • 訟 = sê̤ṳng
 • 設 = siék
 • 訦 = tĭng

5[edit | edit source]

 • 詖 = bê
 • 詐 = cá
 • 証 = céng
 • 詔 = ciéu
 • 診 = cīng
 • 註 = ció
 • 詛 = có
 • 訿 = cṳ̆
 • 訾 = cṳ̆
 • 詆 = dī
 • 䛅 = găk
 • 詎 = gé̤ṳ
 • 詁 = gū
 • 詗 = hīng
 • 詒 = ì , dāi
 • 詘 = kók
 • 詈 = lié
 • 詉 = nàu
 • 訶 = ŏ̤
 • 評 = pàng
 • 訴 = só
 • 詞 = sṳ̀

6[edit | edit source]

 • 詹 = ciĕng
 • 詫 = chá
 • 詮 = chuăng
 • 誅 = dṳ̆
 • 詠 = êng
 • 該 = găi
 • 詬 = gáiu
 • 詿 = guá
 • 詭 = gūi , gāu
 • 詡 = hṳ̄
 • 詼 = huŏi
 • 謊 = huŏng
 • 詰 = kĭk
 • 誇 = kuă
 • 誆 = kuŏng
 • 誄 = lūi
 • 詣 = ngiê
 • 試 = sé̤ṳ , sé , ché
 • 詩 = sĭ
 • 詵 = sĭng
 • 詳 = siòng
 • 詢 = sŭng
 • 話 = uâ

7[edit | edit source]

 • 誖 = buôi
 • 誌 = cé
 • 誚 = ciéu , siéu
 • 誕 = dáng
 • 誡 = gái
 • 誥 = gó̤
 • 誑 = guông
 • 誨 = huôi
 • 誘 = iū
 • 認 = nêng
 • 語 = ngṳ̄ , ngê̤ṳ
 • 誤 = nguô
 • 誦 = sê̤ṳng
 • 誓 = siê
 • 誠 = sìng
 • 說 = siók , suói , iŏk
 • 誣 = ŭ

8[edit | edit source]

 • 誹 = bài , bà̤ , bāi
 • 諍 = cĕng , cáing
 • 諏 = cĕu
 • 諓 = ciēng
 • 諔 = cĭk
 • 誶 = côi
 • 請 = chīng , chiāng
 • 𧩙 = dáng
 • 談 = dàng
 • 諑 = dáuk
 • 調 = dièu , dèu , diêu
 • 諄 = dŭng
 • 䛪 = ké̤ṳng
 • 課 = kuó
 • 論 = lâung
 • 諒 = liông
 • 誼 = ngiê
 • 誾 = ngṳ̀ng
 • 諗 = sīng
 • 誰 = sùi
 • 諂 = tiēng
 • 諉 = ūi

9[edit | edit source]

 • 諳 = ăng
 • 諸 = cṳ̆
 • 諮 = cṳ̆
 • 諦 = dá̤
 • 諜 = diĕk
 • 諭 = ê̤ṳ
 • 諫 = gáng
 • 諧 = hài
 • 諴 = hàng
 • 謁 = hiók
 • 諠 = hiŏng
 • 諼 = hiŏng
 • 諱 = hói
 • 諢 = hóng
 • 諷 = hóng
 • 䛼 = hūi
 • 諡 = ié
 • 謀 = mèu
 • 諵 = nàng
 • 諾 = nŏk
 • 諤 = ngáuk
 • 諺 = ngiêng
 • 謂 = ôi
 • 諞 = piĕng
 • 諟 = sê
 • 諝 = sṳ̄
 • 諶 = tĭng
 • 諛 = ṳ̀

10[edit | edit source]

 • 謗 = báung
 • 謅 = cĕu
 • 謄 = dèng
 • 𧫆 = dōng
 • 謇 = giŏng
 • 謌 = gŏ̤
 • 講 = gōng
 • 謑 = hiè
 • 謊 = huŏng
 • 謚 = ié
 • 謠 = ièu
 • 謙 = kiĕng
 • 謎 = mê
 • 謐 = mĭk
 • 謔 = ngiŏk , kiŏk
 • 謖 = sáuk
 • 謝 = siâ
 • 謆 = siéng
 • 謟 = tŏ̤

11[edit | edit source]

 • 謫 = cáik
 • 謭 = cēng
 • 䜊 = cò̤
 • 謲 = cháing
 • 謳 = ĕu
 • 謹 = gīng
 • 謻 = iè
 • 謦 = kīng
 • 謾 = mâng
 • 謬 = miêu
 • 謨 = muò
 • 謷 = ngò̤
 • 謪 = siŏng

12[edit | edit source]

 • 譖 = cáing
 • 證 = céng
 • 譙 = ciĕu , ciéu
 • 譔 = cuâng
 • 譍 = éng
 • 譏 = gĭ
 • 譎 = giók
 • 譆 = hĭ
 • 譓 = hiê
 • 譁 = huà
 • 䜋 = huôi
 • 譊 = nàu
 • 譌 = nguò
 • 譅 = sáik
 • 識 = sék , cé
 • 譚 = tàng

13[edit | edit source]

 • 譫 = ciĕng
 • 警 = gīng
 • (⿰言献) = hióng

14[edit | edit source]

 • 譭 = hūi
 • 譯 = ĭk
 • 議 = ngiê
 • 譬 = pī
 • 譜 = puō
 • 譟 = só̤
 • 譽 = ê̤ṳ , ṳ̀
 • 護 = hô
 • 譴 = kiēng
 • 譺 = ngī , ngái
 • 譸 = tiù

15[edit | edit source]

 • 讁 = cáik
 • 譾 = cēng
 • 𧭜 = lê̤ṳ
 • 讀 = tŭk , tĕ̤k , dâiu

16[edit | edit source]

 • 變 = biéng
 • 讍 = ngáuk
 • 讐 = siù
 • 讎 = siù

17[edit | edit source]

 • 讒 = càng
 • 讖 = cháng , cháing
 • 讌 = iéng
 • 讓 = iông , niông
 • 讕 = làng

18[edit | edit source]

 • 讙 = huăng
 • 讘 = niék

19[edit | edit source]

 • 讚 = cáng

20[edit | edit source]

 • 讜 = dōng
 • 讞 = hióng

22[edit | edit source]

 • 讟 = dŭk