Wt/cdo/Help:按字部查平話字/虫

From Wikimedia Incubator
字部
字部編號:142
福州話名字:tṳ̀ng (tè̤ng-bèng)
英文名字:Radical 142 (reptiles)
筆畫數:6

0[edit | edit source]

 • 虫 = tṳ̀ng , tè̤ng

1[edit | edit source]

 • 虬 = giù
 • 虯 = giù , kiù
 • 虱 = sáik

3[edit | edit source]

 • 虷 = chiĕng
 • 虼 = gă
 • 虹 = hùng , kê̤ṳng
 • 虺 = ūi , huōi

4[edit | edit source]

 • 蚍 = bì
 • 蚕 = càng , chèng
 • 䖣 = cāu
 • 蚤 = cō̤ , cāu , cā
 • 蚩 = chĭ
 • 蚪 = dēu
 • 蚧 = gái
 • 蚣 = gŭng
 • 蚨 = hù
 • 蚒 = iĕng
 • 蚓 = īng
 • 蚋 = iô
 • 蚘 = iù
 • 蚌 = pâung
 • 蚊 = ùng , hŭng

5[edit | edit source]

 • 蚱 = cá , tá
 • 蛀 = cé̤ṳ , céu
 • 蛆 = cù
 • 蛋 = dáng , lâung
 • 蚔 = dì
 • 蛄 = gŭ
 • 蚶 = hăng
 • 蚿 = hièng
 • 蚺 = iĕng
 • 蚯 = kiŭ
 • 蛉 = lìng
 • 蛇 = siè , ì
 • 蛓 = ché̤ṳ
 • 蛭 = diĕk , cék
 • 蛤 = gák
 • 蛟 = gău

6[edit | edit source]

 • 蛣 = gék
 • 蛞 = guák
 • 蛔 = huòi
 • 蛩 = kṳ̆ng
 • 蛛 = tṳ̆
 • 蛙 = uă

7[edit | edit source]

 • 蛼 = chiă
 • 蜇 = diék
 • 蜔 = diêng
 • 蜓 = dìng , diēng
 • 蜍 = dṳ̀
 • 蛺 = gák
 • 蜎 = giŏng
 • 蜆 = hiēng , lièu
 • 蜊 = lì
 • 蜋 = liòng
 • 蛾 = ngò̤
 • 蜈 = ngù
 • 蜉 = pèu
 • 蜂 = pŭng
 • 蛸 = siĕu
 • 蜃 = sīng , sêng
 • 蜀 = sṳ̆k
 • 蜕 = suói
 • 蛹 = ṳ̄ng

8[edit | edit source]

 • 蜡 = chá
 • 蜻 = chĭng
 • 蝃 = dá̤
 • 蜘 = dĭ , tĭ
 • 蜩 = diĕu
 • 蝀 = dóng
 • 蜞 = gì , kì
 • 蜝 = gì , kì
 • 蜣 = giŏng
 • 蜾 = guō
 • 蜷 = guòng
 • 蜴 = ĭk
 • 蜹 = iô
 • 蜦 = lùng
 • 蜢 = mēng , māng
 • 蜜 = mĭk
 • 蜮 = mĭk
 • (⿰虫念) = nièng
 • 𧌓 = pâiu
 • 蜚 = pĭ
 • 蜥 = sék
 • 蜿 = uāng

9[edit | edit source]

 • 蝙 = biēng
 • 𧍡 = cĕk
 • 蝭 = dà̤
 • 蝶 = diĕk
 • 蝦 = hà
 • 蝎 = hăk
 • 蝠 = hók
 • 蝮 = hók
 • 蝴 = hù
 • 蝗 = huòng
 • 蝘 = iēng , ciēng
 • 蝤 = iù
 • 蝣 = iù
 • 蝌 = kuŏ
 • 蝱 = màng
 • 蝥 = màu
 • 蝻 = nàng
 • 蝟 = ôi
 • 蝨 = sáik
 • 蝕 = sék
 • 蝓 = ṳ̀
 • 蝸 = uŏ

10[edit | edit source]

 • 螌 = băng
 • 螃 = bòng
 • 䗝 = càng
 • 螓 = cìng
 • 螚 = dài
 • 螣 = dèng
 • 螗 = dòng
 • 螢 = ìng
 • 螞 = mā
 • 螟 = mìng
 • 螈 = nguòng
 • 螄 = sṳ̆
 • 融 = ṳ̀ng
 • 螎 = ṳ̀ng

11[edit | edit source]

 • 螿 = ciŏng
 • 螬 = cò̤
 • 螽 = cṳ̆ng
 • 螮 = dá̤
 • 蟄 = dĭk
 • 螳 = dòng
 • 蟈 = guók
 • 螻 = lèu
 • 螭 = liè
 • 螺 = lòi
 • 蟊 = màu
 • 蟆 = mŏk , mà , mók
 • 螯 = ngò̤
 • 螵 = piĕu
 • 蟋 = sáuk

12[edit | edit source]

 • 蟣 = gĭ
 • 蟜 = giēu
 • 蟢 = hĭ
 • 蟪 = hiê
 • 蟠 = huăng
 • 蟨 = kuók
 • 蟒 = mōng
 • 蟯 = ngièu
 • 蟛 = pàng
 • 蟬 = sièng
 • 蟳 = sìng
 • 蟲 = tṳ̀ng , tè̤ng
 • 蟥 = uòng

13[edit | edit source]

 • 蠈 = cĕk
 • 蠆 = chái
 • 䗵 = giŏng
 • 蟹 = hâ̤
 • 蠏 = hâ̤
 • 蠍 = hiók
 • (⿱鄉虫) = hiōng
 • 蠃 = liō , lòi
 • 蟻 = ngiê
 • 蟾 = sièng
 • 蠅 = sìng
 • 蠋 = sṳ̆k
 • 蟶 = tĕng

14[edit | edit source]

 • 蠙 = bĭng
 • 蠐 = că̤
 • 蠘 = chiĕk
 • 蠖 = hô
 • 蠔 = hò̤
 • 蠑 = ìng
 • 蠓 = mūng , mē̤ng
 • 蠕 = ṳ̀

15[edit | edit source]

 • 蠢 = chūng
 • 蠡 = lā̤ , liè
 • 蠣 = lâ̤ , diê
 • 蠟 = lăk
 • 蠛 = miĕk

16[edit | edit source]

 • 蠧 = dó , dū
 • 蠨 = siĕu

17[edit | edit source]

 • 䘋 = chiĕng
 • 蠲 = giŏng
 • 蠱 = gū
 • 蠭 = pŭng

18[edit | edit source]

 • 蠶 = càng
 • 蠹 = dó , dū

19[edit | edit source]

 • 蠻 = màng
 • 𧕴 = nàng