Wt/cdo/Help:按字部查平話字/艸

From Wikimedia Incubator
字部
字部編號:140
(艹)
福州話名字:chō̤ (chō̤-tàu)
英文名字:Radical 140 (shrubs)
筆畫數:6

0[edit | edit source]

 • 艸 = chō̤ , chāu

2[edit | edit source]

 • 芀 = dèu
 • 艽 = giù
 • 艻 = lĕk
 • 艾 = ngái , ngié

3[edit | edit source]

 • 芊 = chiĕng
 • 芍 = chiók
 • 芑 = gī
 • 芎 = gṳ̆ng
 • 芒 = mòng , mè̤ng
 • 芃 = pùng
 • 芋 = uô
 • 芄 = uòng

4[edit | edit source]

 • 芭 = bă
 • 芷 = cī
 • 芝 = ciĕ
 • 芻 = chṳ̆
 • 芥 = gái
 • 芰 = gé
 • 芪 = gì
 • 芾 = hié , hók
 • 芙 = hù
 • 花 = huă
 • 芬 = hŭng
 • 芳 = huŏng
 • 芮 = iô
 • 芡 = kiéng
 • 芩 = kìng
 • 芹 = kṳ̀ng
 • 芼 = mô̤ , mò̤
 • 芽 = ngà
 • 芫 = nguòng
 • 芣 = pèu
 • 芟 = săng
 • 芯 = sĭng
 • 芸 = ùng

5[edit | edit source]

 • 茇 = băk
 • 𦭞 = băk
 • 苞 = bàu
 • 苾 = bé
 • 苹 = bìng
 • 苫 = cáing
 • 苴 = cṳ̆
 • 茁 = cuók
 • 苐 = dâ̤
 • 苕 = dèu
 • 苷 = găng
 • 苟 = gēu
 • 茄 = giă , giò
 • 茀 = hók
 • 苻 = hù
 • 范 = huâng
 • 苡 = ī
 • 苒 = iēng
 • 英 = ĭng
 • 若 = iŏk
 • 苛 = kŏ̤
 • 苦 = kū
 • 苙 = lĭk
 • 苓 = lìng
 • 茂 = mâiu
 • 䒢 = māu
 • 芧 = màu
 • 苗 = mièu
 • 茉 = muăk , mĕ̤k
 • 苜 = mŭk
 • 苶 = niĕk
 • 苔 = tăi , tì
 • 苧 = tṳ̄ , dâe̤
 • 苑 = uōng

6[edit | edit source]

 • 荐 = ciéng
 • 茱 = ciŏ
 • 茨 = cṳ̆ , chié
 • 茲 = cṳ̀
 • 茦 = cháik , chié
 • 茜 = cháing
 • 草 = chō , chāu
 • 荃 = chuăng
 • 茶 = dà
 • 荅 = dák
 • 荄 = găi
 • 茭 = gău
 • 荊 = gìng
 • 荇 = háing
 • 茯 = hŭk
 • 茴 = huòi , puòi
 • 荒 = huŏng
 • 茵 = ĭng
 • 荏 = īng
 • 荔 = lié , liè
 • 茗 = mìng
 • 茫 = mòng
 • 荍 = ngièu
 • 荀 = sùng
 • 荑 = tà̤ , ì
 • 茹 = ṳ̀
 • 茸 = ṳ̀ng

7[edit | edit source]

 • 莆 = buò
 • 𦮷 = buói
 • 荸 = buŏk
 • 莊 = cŏng
 • (⿱艹初) = cháe̤
 • 莗 = chiă
 • 莝 = chó̤i
 • 荳 = dâiu , dâu
 • 荻 = dĭk
 • 荼 = dù
 • 莢 = giék
 • 莧 = háing , hiêng
 • 荷 = hò̤ , hô̤
 • 莩 = hŭ , piēu
 • 莠 = iū
 • 莖 = kĕng
 • 莉 = lê
 • 莅 = lê
 • 莨 = lòng
 • 莒 = lṳ̄
 • 莫 = mŏk , mŏ̤h
 • 莓 = muòi , muōi
 • 莪 = ngò̤
 • 莦 = său
 • 莘 = sĭng
 • 莎 = sŏ̤ , să
 • (⿱艹妥) = sŭi
 • 莞 = uāng

8[edit | edit source]

 • 菴 = ăng
 • 萆 = bĭ
 • 𦱔 = bĭ
 • 萍 = bìng
 • 菢 = bô , bô̤
 • 菩 = bù
 • 菁 = cĭng
 • 萃 = côi
 • 菹 = cṳ̆
 • 菑 = cṳ̆ , căi
 • 萋 = chă̤
 • 菜 = chái
 • 莿 = chié
 • 菖 = chiŏng , chĕ̤ng
 • 䓡 = dĭ
 • 萇 = diòng
 • 萄 = dò̤
 • 菊 = gé̤ṳk
 • 堇 = gê̤ṳng , gīng
 • 萁 = gì
 • 菰 = gŭ
 • 菇 = gŭ
 • 菓 = guō
 • 菅 = guāng
 • 菡 = hāng
 • 菔 = hŭk
 • 華 = huà
 • 菌 = kūng
 • 萊 = lài
 • 萏 = lāng
 • 菱 = lèng , lìng
 • 菉 = lṳ̆k
 • 萌 = mèng
 • 莽 = mōng
 • 菲 = pī , pĭ
 • 菠 = pŏ̤ , puŏ
 • 菶 = pūng
 • 菽 = sé̤ṳk
 • 菼 = tāng
 • 菟 = tó , dù
 • 菀 = uāng
 • 萎 = ūi
 • 萑 = uòng

9[edit | edit source]

 • 葊 = ăng
 • 葆 = bō̤
 • 葡 = buò , bù
 • 𦳦 = căi
 • 葬 = cáung
 • 塟 = cáung
 • 葺 = cék
 • 著 = ciŏk , dé̤ṳ
 • 葱 = chŭng , chĕ̤ng
 • 蒂 = dé
 • 董 = dūng
 • 葭 = gă
 • 葛 = gák
 • 葵 = gì
 • 萱 = hiŏng
 • 葍 = hók
 • 葫 = hù
 • 葑 = hŭng
 • 葷 = hŭng
 • 葉 = iĕk , niŏh
 • 葽 = iĕu
 • 药 = iŏh
 • 落 = lŏk , lŏ̤h
 • 萼 = ngáuk
 • 葸 = sā̤
 • 葚 = sêng
 • 萸 = ṳ̀
 • 萬 = uâng
 • 葳 = ŭi
 • 葦 = ūi
 • 萵 = uŏ

10[edit | edit source]

 • 蒲 = buò , bù
 • 蓓 = buôi
 • 蓁 = cĕng
 • 蒺 = cĭk
 • 蒸 = cĭng
 • 蒨 = cháing
 • 蒼 = chŏng
 • 蓋 = gái
 • 蒹 = giĕng
 • 蒿 = gŏ̤
 • 蒟 = gṳ̄
 • 蓄 = hé̤ṳk , háe̤k
 • 𦶎 = huà
 • 蒻 = iŏk
 • 蒯 = kuāi
 • 蒞 = lê
 • 蓏 = liō
 • 蓂 = mìng
 • 蒙 = mùng , màng
 • 蓊 = óng
 • 蒜 = sáung
 • 蒐 = sĕu
 • 蓍 = sĭ
 • 蒔 = sì , sê
 • 蓆 = sĭk , chiŏh
 • 䓾 = sŏ̤
 • 蓑 = sŏi , săi
 • 蓀 = sŏng
 • 蒓 = sùng
 • 蓐 = ṳ̆k
 • 蓉 = ṳ̀ng

11[edit | edit source]

 • 蓽 = bék
 • 蔢 = bò̤
 • 蔔 = bŭk
 • 蔀 = buô
 • 蔗 = ciá
 • 蔣 = ciōng
 • 蔟 = cŭk
 • 蔡 = chái
 • 蔥 = chĕ̤ng
 • 蓧 = dâiu
 • 蔕 = dé , dái
 • 蔯 = dìng
 • 蓫 = dṳ̆k
 • 蔭 = éng
 • 蔒 = hŭng
 • 蔫 = iŏng
 • 蔻 = káiu
 • 蓮 = lèng
 • 蔞 = lèu , lĕu
 • 蔂 = lùi
 • 蓼 = lṳ̆k , liēu
 • 蔴 = mà , muài
 • 蔓 = màng , muàng
 • 蔑 = miĕk
 • 蔦 = nēu
 • 蓺 = ngiê
 • 蔚 = ói
 • 蓬 = pùng
 • 蓰 = sā̤
 • 蓿 = sé̤ṳk
 • 蔌 = sók
 • 蔬 = sŭ
 • 蓴 = sùng
 • 蓪 = tŭng

12[edit | edit source]

 • 蔽 = bé
 • 蕉 = ciĕu
 • 蕞 = cháuk
 • 蕝 = cháuk
 • 蕩 = dâung
 • 蕆 = diēng
 • 蕎 = gièu , giò
 • 蕢 = gôi
 • 蕖 = gṳ̀
 • 蕨 = guók
 • 蕙 = hiê
 • 蕃 = huăng
 • 蕓 = hùng
 • 蕡 = hùng
 • 蕕 = iù
 • 蕊 = lūi
 • 蕋 = lūi
 • 蕘 = ngièu
 • 蕚 = ngŏk
 • 蕣 = sóng
 • 蕪 = ù
 • 蕤 = ŭi
 • (⿱艹越) = uŏk

13[edit | edit source]

 • 薄 = bŏk , bŏ̤h
 • 薦 = ciéng
 • 薔 = chiòng , dù , sáik
 • 薘 = dăk
 • 薏 = é
 • 薨 = ĕng
 • 蕷 = ê̤ṳ
 • 薁 = é̤ṳk
 • 薊 = gié
 • 薑 = giŏng
 • (⿱艹搞) = gŏ̤ , hău
 • 薅 = gŏ̤ , hău
 • 薈 = guói
 • 薤 = hâi
 • 薖 = kuŏ
 • 薐 = lìng
 • 蕾 = lūi
 • 薇 = mì
 • 薜 = pék
 • 薩 = sák
 • 薛 = siék
 • 薪 = sĭng
 • 薙 = tié , dê

14[edit | edit source]

 • 薺 = cā̤
 • 藎 = cêng
 • 藉 = ciâ , cĭk
 • 藏 = còng , câung
 • 薹 = dài
 • 藁 = gō̤
 • 薰 = hṳ̆ng
 • 薾 = ī
 • 藍 = làng
 • 藐 = miēu
 • 薿 = ngī
 • 薸 = pièu
 • 藇 = sê̤ṳ
 • 蕭 = siĕu
 • 薯 = sṳ̀
 • 薳 = uōng , ūi

15[edit | edit source]

 • 𧀱 = dé
 • 藤 = dìng
 • 藩 = huăng
 • 藥 = iŏh
 • 藜 = là̤
 • 藟 = lūi
 • 藕 = ngâu
 • 藝 = ngiê
 • 藪 = sēu
 • 藛 = siá
 • 藚 = sṳ̆k

16[edit | edit source]

 • 藹 = āi
 • 蘋 = bìng
 • 藻 = chó̤
 • 蘄 = gì
 • 䕫 = gì
 • 蘅 = hèng
 • 蘐 = hiŏng
 • 藿 = huók
 • 藾 = lâi
 • 藺 = lêng
 • 蘆 = lù
 • 蘑 = mò̤
 • 蘇 = sŭ
 • 蘓 = sŭ
 • 蘀 = táuk
 • 蘊 = ūng

17[edit | edit source]

 • 蘧 = gṳ̀
 • 蘤 = huă
 • 蘩 = huàng
 • 蘨 = ièu
 • 蘡 = ĭng
 • 蘭 = làng , nàng
 • 蘝 = liêng
 • 蘢 = lùng
 • 蘖 = ngiĕk
 • 蘚 = siēng
 • 蘸 = cáng
 • 蘿 = lò̤
 • 蘼 = mì
 • 虆 = lùi
 • 虉 = ngĭk