Jump to content

Wt/cdo/Help:按字部查平話字/火

From Wikimedia Incubator
字部
字部編號:86
(灬)
福州話名字:huō
英文名字:Radical 86 (fire)
筆畫數:4

0[edit | edit source]

 • 火 = huō , huōi

1[edit | edit source]

 • (⿰火乚) = cák

2[edit | edit source]

 • 灯 = dĭng , dĕng
 • 灰 = hŭi , hŭ
 • 伙 = huō , huōi

3[edit | edit source]

 • 灹 = băk
 • 災 = căi
 • 灾 = căi
 • 灶 = cáu
 • 灼 = chiók , diŏh
 • 灸 = giū , gó
 • 灵 = lìng

4[edit | edit source]

 • 炙 = ciá
 • 炒 = chā
 • 炊 = chuŏi
 • 炖 = dông
 • 炎 = ièng , dàng
 • 炕 = káung
 • 炉 = lù

5[edit | edit source]

 • 炦 = băk
 • 炰 = bàu
 • 炳 = bīng
 • 炸 = cá̤
 • 炷 = cê̤ṳ
 • 炤 = ciéu
 • 炪 = chók
 • 炱 = dài
 • 点 = diēng
 • 炯 = gēng
 • 炬 = gé̤ṳ , gê̤ṳ
 • 炫 = hièng
 • 炣 = kŏ̤ , ŏ̤
 • 炮 = páu
 • 炧 = siā
 • 炭 = táng
 • 為 = ùi , ôi

6[edit | edit source]

 • 烖 = căi
 • 烝 = cĭng
 • 烛 = cióh
 • 烜 = hiŏng
 • 烘 = hṳ̆ng , hĕ̤ng
 • 烟 = ĭng , iĕng , hŏng
 • 烚 = kăk
 • 烤 = kó̤
 • 烈 = liĕk
 • 烙 = lŏk
 • 烕 = miĕk
 • 烏 = ŭ

7[edit | edit source]

 • 烽 = hŭng
 • 焉 = iòng , iŏng
 • 烹 = pĕng
 • 烰 = pù

8[edit | edit source]

 • 焙 = buôi
 • 焦 = ciĕu
 • 焠 = côi , cì
 • 焞 = dŭng
 • 焮 = hâe̤ng
 • 焚 = hùng
 • 焰 = iêng
 • 然 = iòng
 • 焜 = kŏng
 • 無 = ù , mò̤

9[edit | edit source]

 • 煏 = bék
 • 煎 = ciĕng
 • 照 = ciéu
 • 煑 = cṳ̄
 • 煮 = cṳ̄
 • 煄 = cṳ̄ng
 • 煢 = gìng
 • 煦 = hé̤ṳ
 • 熙 = hĭ
 • 煊 = hiŏng
 • 煥 = huáng
 • 煩 = huàng
 • 輝 = hŭi
 • 煌 = huòng
 • 煙 = iĕng , hŏng
 • 煜 = ĭk
 • 煬 = iòng , iông
 • 煉 = liêng
 • 煤 = muòi
 • 煖 = nuāng , nōng , niōng
 • 煞 = sák
 • 煁 = tĭng
 • 煅 = tuáng
 • 煒 = ūi
 • 煨 = uŏi

10[edit | edit source]

 • 𤌊 = cāi
 • (⿰火草) = chō̤
 • 煻 = dòng
 • 熈 = hĭ
 • 熁 = hiék
 • 熏 = hṳ̆ng
 • 熊 = hṳ̀ng
 • 熒 = ìng
 • 熄 = sék
 • 煽 = siéng , siĕng
 • 熅 = ŭng
 • 熔 = ṳ̀ng

11[edit | edit source]

 • 㷮 = cău
 • 熲 = gēng
 • 熯 = háng
 • 熱 = iĕk
 • 𤍠 = iĕk
 • 𤍕 = iū
 • 熬 = ngò̤
 • 熨 = ói , ók
 • 熠 = sĭk , ĭk
 • 熟 = sṳ̆k

12[edit | edit source]

 • 燋 = ciĕu
 • 熾 = chié
 • 燈 = dĕng , dĭng , diĕng
 • 燉 = dŭng
 • 熻 = hék
 • 熹 = hĭ
 • 熺 = hĭ
 • 燔 = huăng
 • 燁 = iék
 • 𤍞 = iék
 • 燕 = iéng , iĕng
 • 燄 = iêng
 • 燃 = iòng
 • 燎 = lièu
 • 燐 = lìng
 • 燜 = mông
 • 燒 = siĕu
 • 燖 = sìng
 • 燂 = tàng
 • 燙 = táung , tâung

13[edit | edit source]

 • 燭 = cé̤ṳk , cióh
 • 燦 = cháng
 • 燠 = é̤ṳk
 • 燬 = hūi
 • 營 = ìng
 • 燮 = siék
 • 燥 = só̤
 • 燧 = sôi

14[edit | edit source]

 • 燼 = cêng
 • 燿 = iêu
 • 燻 = hṳ̆ng
 • 燹 = siēng

15[edit | edit source]

 • 爆 = bŭk , báuk
 • 爍 = chiók
 • 爉 = lăk
 • 爊 = ŏ̤
 • 爕 = siék
 • 爇 = siék

16[edit | edit source]

 • 𤑷 = áing
 • 爐 = lù

17[edit | edit source]

 • 爛 = lâng

18[edit | edit source]

 • 爝 = ciók , chiók

25[edit | edit source]

 • 爨 = chuáng