Wt/cdo/Help:按字部查平話字/水

From Wikimedia Incubator
字部
字部編號:85
(氵 氺)
福州話名字:cūi (săng-dēng-cūi)
英文名字:Radical 85 (water)
筆畫數:4

0[edit | edit source]

 • 水 = cūi

1[edit | edit source]

 • 氷 = bĭng
 • 永 = īng

2[edit | edit source]

 • 汁 = cáik
 • 㲺 = chéh
 • 求 = giù
 • 氾 = huáng
 • 汀 = tĭng

3[edit | edit source]

 • 汊 = chă
 • 汋 = chiók
 • 池 = diè , dò̤
 • 汗 = gâng
 • 汜 = gī
 • 江 = gŏng , gĕ̤ng
 • 汎 = huáng
 • 汞 = hūng , góng
 • 汝 = nṳ̄
 • 汖 = puái
 • 汕 = sáng
 • 汛 = séng
 • 汐 = sĭk , puóng
 • 汙 = ŭ , ó
 • 汚 = ŭ , ó
 • 污 = ŭ , ó

4[edit | edit source]

 • 沃 = áuk , uóh
 • 汴 = biêng
 • 沚 = cī
 • 沖 = chṳ̆ng
 • 沓 = dăk
 • 沌 = dông
 • 沂 = gì
 • 決 = giók
 • 沍 = hô
 • 沆 = hông
 • 汾 = hŭng
 • 汭 = iô
 • 汽 = ké
 • 沔 = miēng
 • 汨 = mĭk , gáuk
 • 沐 = mŭk
 • 沒 = mŭk
 • 汲 = ngék
 • 汶 = ông
 • 沛 = puói
 • 沙 = să , săi
 • 沁 = sĭng , sīng
 • 沈 = sīng , tìng
 • 汰 = tái
 • 沉 = tìng
 • 沕 = ŭk
 • 汪 = uŏng

5[edit | edit source]

 • 泌 = bé
 • 沸 = bé , hók
 • 泙 = bìng
 • 泊 = bŏ̤h
 • 沼 = cēu
 • 注 = cé̤ṳ , ció
 • 泲 = cī
 • 泎 = ciák
 • 沾 = ciĕng
 • 泉 = ciòng
 • 沮 = cū
 • (⿰氵此) = chṳ̄ , sā̤
 • 治 = dê , dì
 • 沱 = dò̤
 • 泳 = êng
 • 泔 = găng , ăng , hâng
 • 沽 = gŭ
 • 泂 = héng
 • 泫 = hièng
 • 法 = huák
 • 泛 = huáng
 • 況 = huóng
 • 泄 = ié , siék
 • 泆 = ĭk
 • 泱 = iŏng
 • 沿 = iòng
 • 油 = iù
 • 泣 = kék
 • 泐 = lĕk
 • 泪 = lôi
 • 泯 = mīng
 • 沫 = muák
 • 沬 = muói
 • 泥 = nà̤ , nâ̤
 • 河 = ò̤
 • 泡 = páu , pâu
 • 波 = pŏ̤
 • 泒 = puái
 • 泮 = puáng
 • 泗 = sé̤ṳ
 • 泅 = siù
 • 泝 = só
 • 泰 = tái
 • 沰 = tŏk

6[edit | edit source]

 • 洊 = ciéng
 • 津 = cĭng
 • 洤 = ciòng
 • 洲 = ciŭ
 • 洞 = dông , dùng , dâe̤ng
 • 洚 = gáung
 • 洸 = guŏng
 • 洽 = hăk
 • 洫 = hék
 • 洶 = hṳ̆ng
 • 洪 = hùng
 • 洄 = huòi
 • 洟 = ì
 • 洏 = ì
 • 洋 = iòng
 • 洎 = ké
 • (⿰氵幵) = kiĕng
 • 流 = liù , làu
 • 洛 = lŏk
 • 派 = puái
 • 洗 = sā̤
 • 洒 = sā̤ , suā
 • 洩 = siék
 • 洵 = sŭng
 • 洙 = tṳ̆
 • 洿 = ŭ
 • 洳 = ṳ̀
 • 活 = uăk , guák
 • 洧 = uōi
 • 洹 = uòng

7[edit | edit source]

 • 浡 = buŏk
 • 浹 = cák
 • 浸 = céng
 • 浙 = ciék
 • 浚 = cóng
 • 浞 = ché̤ṳk
 • 涂 = dù
 • 浥 = ék
 • 涌 = é̤ṳng
 • 涇 = gĭng
 • 涓 = giŏng
 • 海 = hāi
 • 浩 = hô̤
 • 涎 = iòng
 • 涔 = kièng
 • 浪 = lâung , lòng
 • 涖 = lê
 • 浬 = lī
 • 浼 = muōi , miēng
 • 涅 = niĕk
 • 浮 = pèu , pù
 • 浦 = puō
 • 涘 = sê̤ṳ
 • 涉 = siĕk , lăk
 • 消 = siĕu
 • 涕 = tá̤
 • 浣 = uāng
 • 浴 = ṳ̆k
 • 涊 = ṳ̄ng , niēng

8[edit | edit source]

 • 淨 = cêng , ciâng
 • 淬 = côi
 • 淄 = cṳ̆
 • 淙 = cŭng
 • 淒 = chă̤
 • 淺 = chiēng
 • 淸 = chĭng
 • 深 = chĭng
 • 淂 = dáik
 • 淡 = dâng
 • 涿 = dáuk
 • 淟 = diēng
 • 淘 = dò̤
 • 淦 = gáng
 • 淇 = gì
 • 渠 = gṳ̀
 • 涵 = hàng
 • 淢 = hék , mĭk
 • (⿰氵⿱戸斗) = hó , hô
 • 混 = hông
 • 淮 = huài
 • 淹 = iĕng
 • 液 = ĭk
 • 淫 = ìng
 • 淵 = iŏng
 • 涸 = káuk
 • 淩 = lìng
 • 涼 = liòng
 • 淚 = lôi
 • 淥 = lṳ̆k
 • 淪 = lùng
 • 淖 = nâu
 • 淆 = ngàu
 • 涯 = ngài
 • 淝 = pì
 • 淅 = sék
 • 淑 = sé̤ṳk
 • 淰 = sīng
 • 淳 = sùng
 • 淞 = sṳ̀ng
 • 添 = tiĕng
 • 淤 = ṳ̆
 • 涴 = uāng

9[edit | edit source]

 • 渥 = áuk
 • 湃 = bái
 • 渣 = că
 • 湔 = ciĕng
 • 渚 = cṳ̄
 • 測 = cháik
 • 湊 = cháiu
 • 湫 = chiŭ
 • 湍 = chuăng
 • 湛 = dăng , tĭng , dāng
 • 渫 = diĕk , siék
 • 渟 = dìng
 • 渡 = dô
 • 渹 = ĕng
 • 湧 = é̤ṳng
 • 湝 = găi
 • 減 = gēng
 • 港 = gē̤ng
 • 湱 = hĕk
 • 湖 = hù , ù
 • 渙 = huáng
 • 渾 = hùng
 • 渢 = hùng , huàng
 • 湟 = huòng
 • 渰 = iēng
 • 湮 = ĭng
 • 游 = iù
 • 渴 = kák
 • 湆 = kék
 • 渮 = kò̤
 • 湄 = mì
 • 湎 = miēng
 • 渺 = miēu
 • 渭 = ôi
 • 渤 = puŏk , buŏk
 • 湜 = sĭk
 • 湘 = siŏng
 • 湑 = sṳ̆
 • 湏 = sṳ̆
 • 湉 = tièng
 • 湯 = tŏng , dâung , táung , siŏng
 • 渝 = ṳ̀
 • 溫 = ŭng
 • 渦 = uŏ
 • 渨 = uŏi
 • 湲 = uòng

10[edit | edit source]

 • 滂 = bòng , bōng , pŏ̤
 • 滓 = cāi , dāi
 • 溱 = cĕng
 • 滋 = cṳ̀ , cṳ̆
 • 準 = cūng
 • 溴 = chéu
 • 滄 = chŏng
 • 滕 = dèng
 • 滇 = dièng
 • 𣺢 = dĭk
 • 滁 = dṳ̀
 • 溢 = ék
 • 溝 = gĕu , gău
 • 滚 = gūng
 • 滀 = hé̤ṳk
 • 溷 = hông
 • 滑 = huăk , gŏk
 • 溪 = kă̤
 • 溧 = lék
 • 溜 = léu
 • 溦 = mì
 • 滅 = miĕk
 • 溟 = mìng
 • 溺 = nĭk , niêu
 • 源 = nguòng
 • 溥 = puō
 • 溼 = sék
 • 溲 = sēu , sĕu
 • 㴻 = sê̤ṳ
 • 㴬 = siâ
 • 𣺫 = siŭ
 • 溯 = só
 • 滔 = tŏ̤ , dò̤
 • 溽 = ṳ̆k
 • 溶 = ṳ̀ng

11[edit | edit source]

 • 滮 = biĕu
 • 漅 = càu
 • 漬 = cé̤ṳ
 • 漸 = ciêng
 • 漿 = ciŏng
 • 漳 = ciŏng
 • 漕 = cò̤
 • 漆 = chék
 • 漼 = chōi
 • 滯 = dê
 • 滴 = dék
 • 漲 = dióng
 • 漚 = ĕu , áiu
 • 滾 = gūng
 • 漢 = háng
 • 滬 = hô
 • 滸 = hū
 • 滹 = hù
 • 漪 = ĭ
 • 演 = iēng
 • 漾 = iông
 • 滺 = iù
 • 溉 = kái
 • 漏 = lâiu , láu
 • 漓 = liè
 • 漣 = lièng
 • 滷 = lô , lū
 • 漉 = lṳ̆k
 • 漫 = mâng , màng
 • 漭 = mâung
 • 漠 = mŏk
 • 滿 = muāng , māng
 • 漁 = ngṳ̀
 • 漂 = piéu ,piĕu
 • 漱 = sáiu
 • 滲 = sĕng
 • 瀉 = siá
 • 漩 = siòng
 • 漘 = sùng
 • 漯 = ták
 • 漙 = tuàng

12[edit | edit source]

 • 潷 = bé
 • 潺 = càng
 • 潛 = cièng
 • 潜 = cièng
 • 潨 = cùng
 • 潒 = chiông
 • 澄 = dèng , dìng
 • 潮 = dièu
 • 潼 = dùng
 • 潤 = ê̤ṳng
 • 澗 = gáng
 • 潔 = giék , gáik
 • 潏 = giók , ṳ̆k
 • 潝 = hék
 • 澆 = hiĕu
 • 潰 = huôi
 • 潾 = lìng
 • 潞 = lô
 • 潦 = lô̤
 • 澇 = lô̤
 • 澚 = ó̤
 • 潘 = păng
 • 澎 = pàng
 • 潑 = puák , piák
 • 澀 = sáik
 • 澁 = sáik
 • 潸 = săng
 • 潯 = sìng
 • 澌 = sṳ̆
 • 潭 = tàng
 • 澈 = tiék
 • 潢 = uòng , uōng

13[edit | edit source]

 • 濈 = céh
 • 濁 = cŏk
 • 澡 = chó̤
 • 澱 = dâing
 • 澹 = dâng
 • 澤 = dĕk , dăh
 • 激 = gék
 • 澮 = guói
 • 澣 = hāng
 • 濆 = hùng
 • 㵝 = iô
 • 澧 = lā̤
 • 濂 = lièng
 • 㵥 = mĭk
 • 濃 = nùng , nṳ̀ng
 • 澳 = ó̤ , é̤ṳk
 • 濇 = sáik
 • 澶 = sièng
 • 澠 = sìng
 • 澭 = ṳ̆ng
 • 濊 = uói

14[edit | edit source]

 • 濱 = bĭng
 • 濮 = bŭk
 • 濟 = cá̤
 • 濬 = cóng
 • 濯 = cŏk
 • 濤 = dò̤
 • 濠 = hò̤
 • 濩 = huŏk , hô
 • 濫 = lâng
 • 濰 = mì
 • 濛 = mùng
 • 濘 = nìng
 • 濕 = sék
 • 濡 = sṳ̆

15[edit | edit source]

 • 瀌 = biĕu
 • 瀑 = bŭk , bô̤
 • 濺 = ciĕng
 • 瀆 = dŭk
 • 瀁 = iông
 • 濿 = lâ̤
 • 濾 = lê̤ṳ
 • 瀏 = liù
 • 濼 = lŏk
 • 瀉 = siá
 • 瀋 = sīng

16[edit | edit source]

 • 瀡 = chōi
 • 瀦 = dṳ̆
 • 瀚 = hâng
 • 瀠 = ìng
 • 瀛 = ìng
 • 瀬 = lâi
 • 𤃉 = lĭk
 • 瀘 = lù
 • 瀧 = lùng
 • 瀟 = siĕu

17[edit | edit source]

 • 瀸 = ciĕng
 • 瀹 = iŏh
 • 瀾 = làng
 • 㶑 = liēng
 • 瀰 = mì
 • 瀼 = siŏng
 • 𤃶 = táe̤ng

18[edit | edit source]

 • 灌 = guáng
 • 灋 = huák

19[edit | edit source]

 • 㶚 = bá
 • 𤄷 = lò̤
 • 灑 = suā
 • 灘 = tăng

21[edit | edit source]

 • 灝 = hô̤

22[edit | edit source]

 • 灣 = uăng , uàng

24[edit | edit source]

 • 灨 = góng
 • 灧 = iêng