Wt/cdo/Help:按字部查平話字/木

From Wikimedia Incubator
字部
字部編號:75
福州話名字:mŭk
英文名字:Radical 75 (wood)
筆畫數:4

0[edit | edit source]

 • 木 = mŭk , mĕ̤k

1[edit | edit source]

 • 本 = buōng
 • 札 = cák
 • 未 = ê , muôi
 • 末 = muăk
 • 术 = sŭk

2[edit | edit source]

 • 朱 = ciō
 • 朿 = ché̤ṳ
 • 机 = gĭ
 • 朽 = hiū
 • 朴 = páuk
 • 朶 = tiō
 • 朵 = tiō

3[edit | edit source]

 • 材 = cài , chài
 • 杈 = chă
 • 杓 = chiók , biĕu
 • 村 = chŏng , chiŏng
 • 杕 = dâ̤
 • 杜 = dô
 • 杆 = găng
 • 𣏌 = gī
 • 杠 = gŏng
 • 杏 = hâing
 • 杝 = chiē
 • 杙 = ĭk
 • 李 = lī
 • 呆 = ngài
 • 杉 = săng
 • 束 = sók
 • 杖 = tiông
 • 杇 = ŭ
 • 杌 = uŏk

4[edit | edit source]

 • 杷 = bà
 • 板 = bāng , bēng
 • 枇 = bì
 • 杯 = buŏi
 • 枝 = ciĕ , ngâ̤
 • 枕 = cīng , ciēng , céng
 • 枣 = cō̤
 • 杶 = chŭng
 • 枓 = dēu
 • 東 = dŭng , dĕ̤ng
 • 杰 = giĕk
 • 杲 = gō̤
 • 果 = guō , guōi
 • 杭 = hòng
 • 枌 = hŭng
 • 枋 = huŏng , bŭng
 • 枘 = iô
 • 林 = lìng
 • 杳 = miēu
 • 杪 = miēu
 • 枚 = muòi
 • 枬 = nàng
 • 杻 = niū
 • 极 = ngék
 • 析 = sék
 • 松 = sṳ̀ng
 • 杵 = tṳ̄
 • 杼 = tṳ̄ , sṳ̄
 • 枉 = uōng

5[edit | edit source]

 • 柙 = ăk
 • 柏 = báik , báh
 • 柄 = béng , báng
 • 枰 = bìng
 • 查 = că
 • (⿰木且) = că
 • 栅 = căk , cháik
 • 柱 = cê̤ṳ , têu
 • 柷 = cé̤ṳk
 • 枳 = cī
 • 柘 = ciák
 • 柞 = cŏk
 • 柴 = chà
 • 柒 = chék
 • 柢 = dī
 • 柁 = dò̤ , duâi
 • 柮 = duók
 • 柚 = êu , dṳ̆k
 • 架 = gá
 • 柑 = găng
 • 柬 = gāng
 • 枸 = gēu
 • 枷 = già
 • 柧 = gŭ
 • 枯 = gŭ
 • 枴 = guāi
 • 枵 = hiĕu
 • 柎 = hŭ
 • 枹 = hŭ , pău
 • 柂 = ì
 • 柔 = iù
 • 柿 = kê
 • 柩 = kêu
 • 柯 = kŏ̤
 • 柳 = liū
 • 某 = mū
 • 柰 = nâi
 • 柅 = nī
 • 染 = niēng
 • 枲 = sā̤
 • (⿰木枼) = siék
 • 柝 = táuk

6[edit | edit source]

 • 𣐻 = âing
 • 案 = áng
 • 桉 = áng
 • 栢 = báik , báh
 • 栽 = căi
 • 栴 = ciĕng
 • 栖 = chă̤
 • 栨 = chié
 • 桎 = dék
 • 桌 = dó̤h
 • 桐 = dùng , tŭng
 • 格 = gáik , gáh
 • 桔 = gék
 • (⿰木幵) = giĕ
 • 桂 = gié
 • 桀 = giĕk
 • 根 = gŏng , gṳ̆ng
 • 栱 = gṳ̄ng , gūng
 • 桄 = guŏng
 • 校 = hâu , gáu
 • 核 = hŏk
 • 栩 = hṳ̄
 • 桓 = huàng
 • 桁 = hèng , hòng , âung , àng , háung
 • 栭 = ì
 • 栘 = iè
 • 桕 = kêu
 • 栲 = kō̤
 • 栗 = lék , lĭk
 • 栵 = liĕk
 • 栻 = sék
 • 桑 = sŏng
 • 栒 = sūng
 • 𣑯 = tò̤
 • 桃 = tò̤
 • 株 = tṳ̆ , dău
 • 桅 = ùi

7[edit | edit source]

 • 梹 = bĭng
 • 梆 = bŏng , pŏk
 • 桮 = buŏi
 • 梖 = buói
 • 㭮 = cāng
 • 梔 = ciĕ
 • 梲 = ciók
 • 梓 = cṳ̄
 • 條 = dèu , tiĕu
 • 梌 = dù
 • 桿 = găng
 • 桷 = gáuk
 • 梗 = gēng
 • 梂 = giù
 • 梏 = gók
 • 械 = hâi
 • 梟 = hiĕu
 • 桴 = hŭ , pèu
 • 梵 = huáng
 • (⿰木邪) = ià
 • 梨 = lì
 • 梩 = lì
 • 梁 = liòng
 • 桹 = lòng
 • 梦 = móng
 • 梅 = muòi
 • 梧 = ngù
 • 梢 = său
 • 梳 = sĕ̤ , sŭ
 • 梭 = sŏ̤
 • 梯 = tăi
 • 梃 = tīng
 • 桶 = tūng , tē̤ng
 • 桵 = ŭi

8[edit | edit source]

 • 棑 = bà̤ , bài
 • 棚 = bàng , pùng
 • 棒 = bâung
 • 㮄 = bōng
 • 棧 = câng
 • 棹 = câu , dó̤h
 • 棦 = cĕng
 • 棷 = cĕu
 • 椒 = ciĕu
 • 棗 = cō̤
 • 棕 = cŭng , cĕ̤ng
 • 棲 = chă̤
 • 椓 = dáuk
 • 椗 = déng
 • 棖 = dèng
 • 椆 = diù
 • 棠 = dòng
 • 棟 = dóng , dáe̤ng
 • 棘 = gék
 • 棋 = gì
 • 棊 = gì
 • 棍 = góng
 • 椐 = gṳ̆
 • 棺 = guăng
 • 椁 = guóh
 • 㮀 = hàng
 • 棼 = hŭng
 • 棻 = hŭng
 • 椅 = iē
 • 棄 = ké
 • 棨 = kiē
 • 棬 = kuōng
 • 棣 = lâ̤
 • 棃 = lì
 • 棱 = lìng
 • 棉 = mièng
 • 棫 = mĭk
 • 棐 = pī
 • 森 = sĕng
 • 植 = sĭk
 • 椎 = tùi
 • 棰 = tùi
 • 椀 = uāng

9[edit | edit source]

 • 楂 = că
 • 𣕈 = că
 • 楫 = ciék
 • 楮 = cṳ̄
 • 椶 = cŭng , cĕ̤ng
 • 楸 = chiŭ
 • 楚 = chū
 • 椿 = chŭng
 • 楨 = dĭng
 • 楯 = dōng
 • 極 = gĭk
 • 椷 = hàng
 • 楅 = hók
 • 楜 = hù
 • 楓 = hŭng
 • 椸 = ì
 • 椰 = ià
 • 楹 = ìng
 • 楊 = iòng
 • 楷 = kāi
 • 楻 = kuòng
 • 楝 = liêng
 • 楞 = lìng
 • 楣 = mì
 • 楘 = mŭk
 • 楠 = nàng
 • 業 = ngiĕk
 • 椹 = sêng , tĭng
 • 楔 = siék
 • 楒 = sṳ̆
 • 椽 = tiòng
 • 榆 = ṳ̀
 • 楰 = ṳ̀
 • 椳 = uŏi

10[edit | edit source]

 • 榜 = bōng , pàng
 • 槃 = buàng
 • 槎 = că
 • 榨 = cá
 • 榛 = cĕng
 • 榫 = cūng
 • 𣗬 = chéu
 • 槍 = chiŏng
 • 構 = gáiu
 • 榦 = gáng
 • 榾 = gáuk
 • 槓 = gáung
 • 槀 = gō̤
 • 槁 = gō̤
 • 𣖻 = hāi
 • 槐 = huài , huà
 • 榮 = ìng
 • 榷 = káuk
 • 榴 = liù
 • 榔 = lòng
 • 榠 = mìng
 • 榧 = pī
 • 槊 = sáuk
 • 𣗳 = sê̤ṳ
 • 榭 = siâ
 • 榱 = sŏi
 • 榻 = ták
 • 槌 = tùi
 • 榕 = ṳ̀ng , sṳ̀ng

11[edit | edit source]

 • 標 = biĕu
 • 樝 = că
 • 樜 = ciá
 • 樟 = ciŏng
 • 槳 = ciōng
 • 㯍 = ciōng
 • 槽 = cò̤ , sò̤
 • 樅 = cŭng
 • 樁 = cŏng
 • 槧 = chiéng , ciēng
 • 槿 = gê̤ṳng
 • 樛 = giù
 • 槨 = guóh
 • 樊 = huàng
 • 樣 = iông
 • 槩 = kái
 • 概 = kái
 • 樞 = kṳ̆
 • 樓 = lèu , làu
 • 樑 = liòng
 • 樂 = lŏk , nguŏk , ngâu
 • 模 = muò
 • 槮 = sĕng
 • 槢 = sĭk
 • 𣙙 = sók
 • 樗 = ṳ̀

12[edit | edit source]

 • 橧 = cĕng
 • 橙 = cèng
 • 樵 = cièu
 • 樽 = cŏng
 • 樷 = cùng
 • 橕 = chĕng
 • 橱 = diù
 • 橦 = dùng
 • 橺 = găng
 • 橄 = gāng
 • 橘 = gék
 • 機 = gĭ
 • 橋 = gièu , giò
 • 橰 = gŏ̤
 • 橫 = huàng , háing
 • 樺 = huà
 • 橛 = kuók , kuŏk
 • 樶 = lŏi
 • 橈 = nàu , ngièu
 • 樲 = nê
 • 𣚇 = páu , pâu
 • 樸 = páuk
 • 樹 = sê̤ṳ
 • 𣛮 = siâng
 • 橓 = sóng
 • 𣚽 = tá̤
 • 㯓 = ták
 • 槖 = táuk
 • 橢 = tiō
 • 樾 = uŏk

13[edit | edit source]

 • 檇 = cŭi
 • 檣 = chiòng
 • 檀 = tàng
 • 檔 = dŏng , dáung
 • 檍 = é
 • 檟 = gá
 • 檢 = giēng
 • 檠 = gĭng
 • 橿 = giŏng
 • 檜 = guói
 • 檄 = kĭk
 • 檎 = kìng
 • 檛 = kuŏ
 • 檐 = sièng , sìng
 • 檉 = tĭng
 • 櫽 = ṳ̄ng

14[edit | edit source]

 • 㯽 = bĭng
 • 櫂 = câu
 • 檯 = dài
 • 櫈 = dáing
 • 檮 = dò̤
 • 櫃 = gôi
 • 檻 = kāng
 • 檬 = mùng
 • 檸 = nìng

15[edit | edit source]

 • 櫛 = ciék
 • 櫝 = dŭk
 • 櫜 = gŏ̤
 • 櫞 = iòng
 • 櫟 = lĭk
 • 櫓 = lū
 • 櫚 = lṳ̀

16[edit | edit source]

 • 㰋 = bìng
 • 櫬 = cháing
 • 櫪 = lĭk
 • 櫨 = lù
 • 櫳 = lùng , lè̤ng

17[edit | edit source]

 • 欃 = càng
 • 櫻 = ĕng
 • 欖 = lāng
 • 欄 = làng
 • 櫺 = lìng

18[edit | edit source]

 • 權 = guòng

19[edit | edit source]

 • 欏 = lò̤
 • 欒 = luàng

22[edit | edit source]

 • 欝 = ók