Jump to content

Wt/cdo/Help:按字部查平話字/手

From Wikimedia Incubator
字部
字部編號:64
(扌)
福州話名字:chiū (tiŭ-cāi-chiū)
英文名字:Radical 64 (a hand)
筆畫數:4

0[edit | edit source]

 • 手 = chiū

1[edit | edit source]

 • 才 = cài , chài
 • 扎 = cák

2[edit | edit source]

 • 扒 = bà
 • 打 = dā
 • 㧄 = guâng
 • 扐 = lĕk
 • 扑 = páuk

3[edit | edit source]

 • 扠 = chă
 • 扛 = gŏng
 • 扞 = hāng
 • 扣 = káiu
 • 托 = táuk , tó̤h
 • 扤 = uŏk

4[edit | edit source]

 • 扼 = áik
 • 把 = bā
 • 抃 = biêng
 • 抓 = cāu , cuā
 • 找 = cāu
 • 折 = ciék , siĕk
 • 扱 = chák , ngék
 • 抄 = chău
 • 扯 = chiē
 • 抖 = dēu , dāu
 • 投 = dèu , dàu
 • 抑 = ék
 • 技 = gê
 • 抉 = giók
 • 扶 = hù , hô
 • 扮 = hūng
 • 抗 = káung
 • 扭 = niū
 • 扳 = păng
 • 抔 = pèu
 • 批 = piĕ
 • 承 = sìng
 • 抒 = tṳ̄
 • 扵 = ṳ̆
 • 抆 = ùng

5[edit | edit source]

 • 㧖 = áik
 • 押 = ák
 • 拗 = āu , áu
 • 拜 = bái
 • 拔 = băk , bĕk , bĭ
 • 㧞 = băk , bĕk , bĭ
 • 㧙 = biék
 • 拚 = biêng , pĭng , piăng
 • 抨 = bìng , pĕng
 • 抱 = bô̤
 • 抪 = buó
 • 招 = ciĕu
 • 拄 = cṳ̄
 • 拙 = cuók , ciók
 • 拆 = cháik , tiáh
 • 担 = dăng , dáng
 • 抵 = dī , dā̤
 • 拒 = gé̤ṳ
 • 拘 = gṳ̆
 • 拐 = guāi
 • 拂 = hók , bĭk
 • 抰 = iōng
 • 拑 = kièng
 • 拉 = lăk , lă
 • 拇 = mū , mō̤
 • 抹 = muák
 • 拏 = nā
 • 拈 = niĕng
 • 拍 = páh
 • 拋 = pău , pă
 • 披 = piĕ
 • 拌 = puăng
 • 抬 = tăi
 • 拓 = táuk
 • 抽 = tiŭ
 • 拖 = tŏ̤ , tuă , tuà
 • 拕 = tŏ̤ , tuă , tuà
 • 拊 = ū

6[edit | edit source]

 • 按 = áng
 • 㧩 = buōi
 • 拶 = cāng
 • 指 = cī , bī , cāi
 • 拯 = cīng
 • 拴 = chuăng
 • 挃 = dék
 • 挏 = dông
 • 挌 = gáik
 • 拮 = gék
 • 挈 = giék , giĕk
 • 挂 = guá
 • 括 = guák
 • 拳 = gùng , guòng
 • 拽 = iô
 • 拷 = kō̤
 • 拿 = nā , niăh
 • 拭 = sék , chék
 • 拾 = sĭk , sĕk , kák
 • 持 = tì
 • 挑 = tiĕu , tièu
 • 挖 = uák

7[edit | edit source]

 • 挨 = ă̤
 • 捌 = báik
 • 挷 = bōng
 • 捕 = buô
 • 振 = cīng
 • 揷 = chák
 • 捉 = ché̤ṳk
 • 挫 = chó̤
 • 挹 = ék
 • 捔 = gáuk
 • 捐 = giŏng
 • 捄 = giù , gṳ̆ , géu
 • 捍 = hāng
 • 挾 = hiĕk , gĕk , gă̤h
 • 捓 = ià
 • 捆 = kūng
 • 捋 = liók
 • 捏 = niĕk
 • 挪 = nò̤
 • 挼 = nò̤ , nùi
 • 捎 = său
 • 挱 = sŏk , sŏ̤
 • 挺 = tīng , tēng
 • 𢬳 = tŭh , dŭh
 • 捅 = tūng
 • 挽 = uāng

8[edit | edit source]

 • 捭 = bāi
 • 排 = bài , bà̤
 • 掤 = bĭng
 • 掉 = câu
 • 掙 = cĕng
 • 掫 = cĕu
 • 掣 = cié
 • 接 = ciék
 • 捷 = ciĕk
 • 掌 = ciōng
 • 捽 = cók
 • 掇 = cuók
 • 採 = chāi
 • 措 = chó
 • 推 = chŭi , tŏi
 • 㧻 = dáuk
 • 掏 = dò̤
 • 据 = gé̤ṳ
 • 掬 = gé̤ṳk
 • 掛 = guá , kuá
 • 掘 = gŭk
 • 捲 = guōng
 • 掀 = hṳ̆ng , hiĕng
 • 掩 = iēng , iĕng
 • 掖 = ĭk
 • 掯 = káing
 • 掐 = kák
 • 掎 = kiē
 • 控 = kóng
 • 捩 = là̤ , lòi
 • 掠 = liŏk
 • 掄 = lùng
 • 捫 = muŏ , muòng
 • 捻 = năk
 • 捼 = nuòi
 • 捱 = ngài , ă̤ , ngăi
 • 掊 = pâiu , pēu
 • 捧 = pūng , pùng
 • 授 = sêu
 • 捨 = siā
 • 掃 = suā , sáu
 • 探 = tăng
 • 捵 = tiāng
 • 捶 = tùi
 • 捬 = ū
 • 捥 = uāng

9[edit | edit source]

 • 揞 = āng
 • 揸 = că
 • 㨗 = ciĕk
 • 插 = chák
 • 揪 = chiŭ , chiù
 • 揣 = chōi
 • 揲 = diĕk , siék
 • 揖 = ék , ák
 • 揀 = gēng
 • 揭 = giék
 • 揵 = giăk , gièng
 • 揮 = hŭi , hùng
 • 揶 = ià
 • 揚 = iòng
 • 揉 = iù
 • 揩 = kăi
 • 揆 = kūi
 • 揦 = lăk
 • 描 = mièu
 • 揇 = nāng
 • 揑 = niĕk
 • 掾 = ngiéng
 • 揾 = óng
 • 握 = ók
 • 掽 = pâung
 • 𢯱 = sĕu
 • 揳 = siék
 • 揗 = sùng
 • 揥 = tá̤
 • 提 = tì
 • 揄 = ṳ̀
 • 換 = uâng
 • 援 = uông , uòng

10[edit | edit source]

 • 搏 = báuk
 • 搒 = bōng
 • 搬 = buăng
 • 搢 = céng
 • 搊 = chĕu , chău
 • 搶 = chiōng , chōng
 • 搓 = chŏ̤
 • 搭 = dák
 • 搗 = dō̤
 • 搪 = dòng
 • 搆 = gáiu
 • 搐 = hé̤ṳk
 • 携 = hiè
 • 搖 = ièu
 • 搉 = káuk
 • 搴 = kiĕng
 • 搕 = kŏk , háuk
 • 搣 = miĕk
 • 搦 = nĭk
 • 搵 = óng
 • 搠 = sáuk
 • 㨞 = sáuk
 • 搜 = sĕu
 • 搧 = siéng
 • 搔 = sŏ̤
 • 搎 = sŏng
 • 損 = sōng
 • 搨 = ták
 • 搥 = tùi
 • 搲 = uă

11[edit | edit source]

 • 摒 = béng
 • 𢳛 = că , cuă
 • 摘 = cáik , diáh
 • 摯 = cé
 • 摭 = ciá
 • 摺 = ciék
 • 摠 = cūng
 • 摏 = cṳ̆ng
 • 摻 = chăng , chiĕng
 • 摧 = chòi
 • 㨮 = dău , dĕu
 • 㨳 = giék
 • 摜 = guáng
 • 摑 = guók
 • 摳 = kĕu
 • 摟 = lèu
 • 摙 = liēng
 • 𢲸 = lū
 • 摝 = lṳ̆k
 • 摩 = mò̤
 • 摹 = muò
 • 摸 = muò , muŏ
 • 擰 = nìng
 • 摮 = ngò̤
 • 摽 = piēu
 • 摔 = sáe̤k
 • 摋 = sák
 • 摶 = tuàng

12[edit | edit source]

 • 播 = bó̤ , buó
 • 撥 = buák
 • 撙 = cōng
 • 撰 = cuâng , sōng
 • 撮 = cháuk
 • 撐 = chĕng , tăng , táng
 • 撦 = chiē
 • 撘 = dák
 • 撞 = dùng , dâung , kâung
 • 撎 = ék
 • 撟 = giēu , giêu
 • 撝 = hŭi
 • 擾 = iēu
 • 撬 = kiĕu , chiêu
 • 㩅 = léu
 • 撩 = lièu , liêu
 • 撈 = lô̤
 • 撓 = nău , nàu , nâu
 • 撚 = niēng
 • 撋 = nuòi
 • 撲 = páuk
 • 撆 = piék
 • 撇 = piék
 • 撒 = sák
 • 撕 = sṳ̆
 • 撤 = tiék
 • 撫 = ū

13[edit | edit source]

 • 𢶍 = căk
 • 操 = chŏ̤ , chó̤ , chău
 • 擉 = chŏk
 • 擔 = dăng , dáng , siêng
 • 擋 = dâung
 • 擇 = dĕk , dăh
 • 擁 = é̤ṳng
 • 擊 = gék
 • 據 = gé̤ṳ
 • 撿 = giēng
 • 擎 = gĭng
 • 撼 = hāng
 • 擒 = kièng
 • 撾 = kuŏ
 • 擄 = liō , lū
 • 擂 = lòi , lô̤i
 • 擗 = pék
 • 擘 = pék , báh
 • 擅 = siêng
 • 撻 = ták

14[edit | edit source]

 • 擯 = béng
 • 擠 = cā̤
 • 擢 = cŏk , cĕk
 • 擦 = chák , cháe̤
 • 擣 = dō̤
 • 擱 = gó̤h
 • 擭 = huŏk , hô , uâ
 • 擥 = lāng
 • 擬 = ngī
 • 擡 = tăi

15[edit | edit source]

 • 擺 = bāi
 • 擿 = dék
 • 擲 = dĭh , cŏ̤h
 • 擷 = giék
 • 擴 = guóh
 • 擾 = iēu
 • 擸 = lăk
 • 攂 = lôi
 • 㩢 = miĕk , miăk
 • 攀 = păng

16[edit | edit source]

 • 攏 = lūng , lē̤ng

17[edit | edit source]

 • 攙 = càng
 • 攖 = ĭng
 • 攘 = iŏng , iông
 • 攔 = làng

18[edit | edit source]

 • 攛 = chuáng
 • 攜 = hiè
 • 攝 = niék
 • 㩳 = sūng

19[edit | edit source]

 • 攢 = cuăng
 • 攞 = lō̤
 • 攣 = luāng
 • 攤 = tăng

20[edit | edit source]

 • 攩 = dōng
 • 攪 = gièu
 • 攫 = kiók

21[edit | edit source]

 • 攬 = lāng

22[edit | edit source]

 • 攮 = nòng , nōng

29[edit | edit source]

 • 𢺴 = ók