Jump to content

Wt/cdo/Help:按字部查平話字/口

From Wikimedia Incubator
字部
字部編號:30
福州話名字:kēu
英文名字:Radical 30 (mouth, orifice)
筆畫數:3

0[edit | edit source]

 • 口 = kēu , kāu , kèu

2[edit | edit source]

 • 叭 = bá , bà̤
 • 只 = cī
 • 叱 = chék , chiĕ
 • 台 = dài
 • 召 = diêu , siêu
 • 叮 = dĭng
 • 右 = êu
 • 句 = gĕu , gău , guó
 • 叫 = giéu
 • 叴 = giù
 • 古 = gù , kŭ
 • 叶 = hiĕk
 • 号 = hô̤ , hò̤
 • 叩 = káiu
 • 可 = kō̤
 • 另 = lêng
 • 叵 = pō̤
 • 司 = sṳ̆ , sĭ , să
 • 史 = sṳ̄
 • 叨 = tŏ̤

3[edit | edit source]

 • 吓 = ā , à
 • 吒 = chá
 • 吋 = cháung
 • 吊 = dáiu , diéu
 • 同 = dùng , dè̤ng
 • 后 = hâiu
 • 合 = hăk , gák
 • 向 = hióng
 • 吁 = hṳ̆
 • 吆 = iĕu
 • 各 = gáuk
 • 吉 = gék
 • 吏 = lê
 • 吂 = máung
 • 名 = mìng , miàng
 • 吃 = ngék
 • 吐 = tó

4[edit | edit source]

 • 吧 = bă
 • 吱 = ciĕ
 • 吮 = cóng
 • 吵 = chā , chāu
 • 呎 = chióh
 • 吹 = chuŏi
 • 呈 = diàng
 • 呌 = giéu
 • 告 = gó̤
 • 君 = gŭng
 • 含 = hàng , hâng
 • 吼 = hāu
 • 吠 = hiê , bôi
 • 吭 = hòng
 • 吩 = hŭng
 • 咿 = ĭ
 • 呀 = ià , iă
 • 吝 = lèng
 • 呂 = lṳ̄
 • 呐 = nŏk , năk
 • 呆 = ngài
 • 吸 = ngék
 • 吟 = ngìng
 • 吾 = ngù
 • 吳 = ngù
 • 否 = pēu , pī
 • 𠯔 = pói
 • 听 = téng
 • 吞 = tŏng
 • 吻 =ūng

5[edit | edit source]

 • 呷 = gák
 • 咆 = bàu
 • 咋 =cá
 • 𠰏 = ciăk , ciák
 • 呰 = ciē
 • 呪 = ciéu ,céu
 • 咒 = ciéu ,céu
 • 周 = ciŭ
 • 咀 = có , cū
 • 𠰍 = dó
 • 咄 =duók
 • 味 = ê
 • 咏 = êng
 • 咖 = gă
 • 奇 = gì , kiă , kiĕ
 • 咍 = hăi
 • 呴 = hé̤ṳ
 • 咐 = hó
 • 呼 = hù , hŭ , gaé̤
 • 和 = huò , huô ,hù
 • 呦 = iŭ
 • 咎 = kéu
 • 命 = mêng , miâng
 • 呢 = nà̤ , nì , nĭ
 • 呶 = nàu
 • 呵 = ŏ̤ ,ò̤ , hŏ̤ , hĕ̤ , hè̤
 • 呞 = sĭ
 • 呻 = sĭng
 • 呱 = uă

6[edit | edit source]

 • 哊 = áe̤h
 • 哀 = ăi
 • 咱 = că
 • 哉 = căi
 • 咫 = cī
 • 咨 = cṳ̆
 • 咤 = chá
 • 哆 = chiē
 • 咲 = chiéu
 • 咥 = diĕk , hé
 • 咮 = diéu
 • 咷 = dò̤
 • 咬 = gâ , ngāu , gău , ngēu
 • 哈 = hă , hăk ,kăh
 • 咳 = hài
 • 咸 =hàng
 • 响 = hiòng
 • 咻 = hiŭ
 • 哄 = hūng
 • 咿 = ĭ
 • 㖇 = ì
 • 咽 = iĕng , iék , iēng
 • 咯 = lŏk
 • 咡 = né
 • 咢 = ngáuk
 • 品 = pīng
 • 哂 = sīng
 • 哇 = uă
 • 唉 = ăi , ài , ŏi
 • 唄 = bâi
 • 哵 = bák
 • 哺 = buô
 • 哲 = diék
 • 唐 = dòng
 • 唈 = ék
 • 哽 = gēng , gāng
 • 哥 = gŏ̤
 • 㖑 = hái , hâi
 • 晗 = hàng
 • 哮 = hău
 • 哼 = hĕng
 • 啓 = kiē
 • 哿 = kŏ̤
 • 哭 = kók
 • 哩 = lī
 • 哢 = liông
 • 哶 = má̤h
 • 唁 = ngiêng
 • 哦 = ngò̤
 • 𠲿 = sáiu
 • 哨 = sáu , siéu
 • 唆 = sŏ̤
 • 唇 = sùng , cĭng
 • 員 = uòng

8[edit | edit source]

 • 啞 = ā
 • 啁 = ciŭ , diĕu
 • 啐 = côi
 • 啜 = cuók , ciók , chiók
 • 啛 = ché
 • 唱 = chióng
 • 啖 = dâng
 • 啄 = dáuk
 • 啍 = dŭng
 • 唲 = ĕ̤ , è̤ , ì , uă
 • 啣 = gàng
 • 啋 = hiĕu
 • 啟 = kiē
 • 唳 = lâ̤
 • 唯 = mì , ūi
 • 唫 = ngìng , géng
 • 牾 = nguô
 • 啊 = ô̤
 • 問 = ông
 • 唪 = pūng
 • 商 = siŏng , sŏng
 • 售 = siù
 • 唾 = tó̤

9[edit | edit source]

 • 喔 = áuk
 • 喞 = cék
 • 啫 = ciā
 • 啾 = chiŭ
 • 喘 = chuāng , chiōng
 • 單 = dăng , siêng
 • 喆 = diék
 • 喋 = diĕk
 • 喩 = ê̤ṳ
 • 喐 = é̤ṳh
 • 喈 = gāi
 • 喬 = gièu
 • 喝 = hák
 • 喊 = hāng
 • 喉 = hèu , hò̤ , hè̤
 • 喜 = hī
 • 喧 = hiŏng
 • 喚 = huáng
 • 喤 = huòng
 • 喓 = iēu
 • 喑 = ĭng
 • 喀 = káik
 • 喇 = lăk
 • 喨 = liông
 • 喃 = nàng
 • 喏 = nŏk
 • 啽 = ngàng , ngék , kék
 • 喭 = ngiêng
 • 喁 = ngṳ̀
 • 喟 = ôi
 • 啻 = siê
 • 善 =siêng
 • 喪 = sŏng , sáung
 • 啼 = tà̤ , tiè
 • 喂 = uŏi

10[edit | edit source]

 • 嗟 = ciă
 • 嗔 = cĭng
 • 嗅 = chéu
 • 嗤 = chĭ
 • 嗆 = chŏng
 • 㗖 = dăng
 • 嗌 = ék
 • 嗃 = gō̤
 • 嗄 = hák , hâ
 • 嗑 = hăk
 • 喙 = huôi
 • 嗛 = kiĕng , gàng
 • 嗎 = má , mā , mò̤
 • (⿰亻問) = muóng
 • 㗘 = páuk
 • 嗇 = sáik
 • 嗣 = sê̤ṳ
 • 嗜 = siê , iê , siêu
 • 嗁 = tà̤
 • 嗒 = ták
 • 嗚 = ŭ
 • 嗡 = ŭng

11[edit | edit source]

 • 嗶 = bék , pék
 • 嘖 = cáik
 • 嘈 = cău , cò̤
 • 嘔 = ēu , āu
 • 嘉 = gă
 • 嘐 = gĕu
 • 嘏 = gū
 • 嘑 = hù
 • 噓 = hṳ̆
 • 嘅 = kái
 • 嘍 = lèu , liù
 • 嘛 = mà
 • 嘜 = măh
 • 嗷 = ngó̤ , ngò̤
 • 嘌 = piĕu
 • 嗽 = sáu
 • 嗾 = sĕu
 • 嘗 = siòng
 • 嗿 = tāng
 • 嘆 = táng
 • 嘒 = uói

12[edit | edit source]

 • 嘲 = càu
 • 噍 = cièu , ciéu
 • 噂 = cōng
 • 嘬 = chōi
 • 嘴 = chói
 • 嘽 = dăng
 • 噉 = dâng
 • 嘰 = gĭ
 • 嘻 = hĭ
 • 嘵 = hiĕu
 • 噑 = hò̤
 • 嘩 = huà
 • 噎 = ié
 • 噐 = ké
 • 嘹 = lièu
 • 嘿 = mĕk
 • 嚀 = nìng
 • 㗴 = ngàng
 • 嘶 = săi
 • 嘯 = siéu
 • 噈 = só̤h

13[edit | edit source]

 • 噯 = ái
 • 噠 = dák
 • 噸 = dóng
 • 噫 = é
 • 噢 = é̤ṳk
 • 噤 = géng , gêng
 • 噭 = giéu
 • 噲 = guói
 • 㗿 = hă
 • 㗾 = hĕ̤
 • 器 = ké
 • (⿰喬亢) = kièu
 • 噱 = kiŏk
 • 嗹 = lièng
 • 𠿛 = liô
 • 噥 = nùng , nŭng
 • 噩 = ngáuk
 • 噴 = póng , hūng
 • 噬 = siê
 • 噪 = só̤
 • 噦 = uói

14[edit | edit source]

 • 嚌 = că̤
 • 㘅 = gàng
 • 嚇 = háik , hiáh
 • 嚆 = hău
 • 嚊 = pé
 • 嚅 = sṳ̆
 • 㘆 = tăi
 • 嚏 = té

15[edit | edit source]

 • (⿰口劇) = kék , kĭh
 • 嚙 = ngāu
 • 嚚 = ngṳ̀ng
 • 嚖 = uói

16[edit | edit source]

 • 嚮 = hióng
 • 嚨 = lùng , lè̤ng

17[edit | edit source]

 • 𡄙 = cáik
 • 嚶 = ĕng
 • 嚳 = gók
 • 嚱 = hĭ
 • 嚷 = iông
 • 㘓 = làng
 • 嚴 = ngièng

18[edit | edit source]

 • 嚼 = ciók , ciŏh
 • 囀 = diōng
 • 囁 = niék
 • 囂 = ngò̤

19[edit | edit source]

 • 囉 = lò̤ , lō̤ , lŏ̤
 • 囊 = nòng
 • 囈 = ngiê
 • 𡅚 = ngò̤

21[edit | edit source]

 • 囑 = cé̤ṳk
 • 囓 = ngák